107. Контроль розподілу і використання чистого прибутку.

Протягом року розподіл і використання прибутку відображається на субрах. 443 “Прибуток, використаний у звітному періоді”

Основні напрями контролю:

1)       Контроль обґрунтованості створення резервного капіталу здійснюється методами порівняння і нормативної перевірки сум використання нерозподіленого прибутку по звітних періодах року за даними балансу (рядок 350), звіту про власний капітал (рядок 8 статті 160 і 170) і Відомості 7.2 аналітичних даних рах. 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)” та Журналу № 7 за К-том рах. 43 “Резервний капітал”. Особлива увага звертається на використання коштів резервного капіталу.

2)       При перевірці АТ, СП і ТОВ важливе значення приділяється контролю правомірності розподілу чистого прибутку між акціонерами, засновниками у вигляді дивідендів. Ревізор перевіряє наявність рішень керівництва товариств про розподіл чистого прибутку, вивчає протоколи загальних зборів акціонерів за результатами року.

3)       Здійснюючи перевірку повноти утримання податків з доходів від участі в капіталі ревізованого під-ва, слід враховувати, що податок на прибуток (податок на дивіденди) обов’язково нараховується з одночасним перерахуванням у бюджет при нарахуванні дивідендів засновникам, крім випадків, коли виплата дивідендів проводиться у вигляді акцій.

4)       контроль правомірності використання нерозподіленого прибутку на покриття збитків минулих років. Якщо у балансі ревізованого під-ва є збитки мин. років, то методами нормативної візуальної перевірки ревізор встановлює наявність рішень керівника щодо списання таких збитків за рахунок за рахунок нерозподіленого прибутку, а також перевіряє, чи відповідають ці рішення вимогам установчих док-тів і фін. планів щодо розподілу чистого прибутку.

5)       контроль правильності відображення в обліку операцій з розподілу і використання чистого прибутку за звітний рік  здійснюється методом аналізу кореспонденції рах. по К-ту рах. 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)” у Ж. № 7, де проводиться фактичне списання використаного прибутку звітного року та непокритих витрат, джерелом фінансування яких є прибуток. Методи нормативно-правової, зустрічної і арифметичної перевірки.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑