51. Методичні прийоми і способи контролю операцій з надходження на поточний рах. під-ва з банку та витрачання грошових коштів з нього.

Напрямки контролю:

1)       починається з перевірки тотожності залишків по виписці банку на 1-ше число ревізованого періоду з даними балансу, оборотного балансу, книги головних рахунків, Ж-О №2, який ведеться по кредиту 311, 312.

2)       Контроль наявності всіх виписок банку і первинних доку¬ментів до них за кожним поточним рахунком у банку, їх достовір¬ності як банківських документів. Це найбільш трудомісткий процес контролю, бо здійснюється суцільно з усіх операцій. Одне з найважливіших і обов’язкових завдань ревізії операцій за рахунками в установі банку – перевірка достовірності виписок, які банк видає підприємству за кожним його рахунком, наявності штампів і підписів працівників установ банку. Тут застосовуються такі методичні при¬йоми: •візуальна перевірка наявності документів; •нормативна перевірка на відповідність правилам оформ-лення банківських документів; •зустрічна перевірка в банках при підозрі на їх недостовірність, а також при виявленні відсутності окремих виписок банків чи відповідних первинних документів до них; •арифметична перевірка на правильність установлення за¬лишків, загальних оборотів по кожній виписці банку.

3)       Перевірка своєчасності здійснення операцій по зарахуванню банком грошових коштів на поточний рахунок підприємства та по перерахуванню за призначенням. Для цього треба порівняти дати надходження документів до банку з датами здійснення операцій по виписках банків з поточ¬них рахунків.

4)       Перевірка обґрунтованості використання грошових коштів з поточного рахунку підприємства. До основних прийомів контро¬лю слід віднести: аналіз боргових зобов'язань за видами і термі¬ном виникнення; які з них фактично починаються першочергово; аналіз використання грошових коштів на попередню оплату, аванси постачальникам; різного виду фінансові вкладення з огля¬ду на безпосередній зв'язок з виробничою діяльністю підприємст¬ва та його фінансовими можливостями.

5)       Перевірка обґрунтованості списання грошових коштів без¬посередньо на витрати виробництва чи обігу, фінансові результа¬ти, видатки майбутніх періодів. Джерелами інформації для контролю є бухгалтерські записи в журналі-ордері №2 з дебету рахунків 23, 91, 93, 39, 44 та пер¬винні документи, що відображають такі операції, які потрібно контролювати методом перевірки правильності кореспонденції рахунків, виходячи із суті конкретних господарських операцій та напрямів використання коштів Одночасно має застосовуватися прийом нормативно-правової перевірки стосовно методики відображення таких видів витрат в обліку.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑