66. Контроль розрахунків з претензій та відшкодуванню матеріальних збитків.

Основні напрями контролю — це перевірка:

1) обґрунтованості претензій за невиконання договірних зо¬бов'язань;

2) правильності оформлення і своєчасності пред'явлення пре¬тензій;

3) обґрунтованості відображення в обліку операцій з виник¬нення, пред'явлення та врегулювання претензій.

Види претензій:

•        до постачальників — за недопоставку товарно-матеріальних цінностей, завищення цін, тарифів, невідповідність якості това¬рів, несвоєчасність виконання робіт (послуг), а також простої з вини постачальників;

•        до транспортних організацій — за нестачу вантажів, що вини¬кла при транспортуванні, завищення тарифів за надані послуги;

•        по санкціях — за порушення умов договорів, визнаних платни¬ком, чи ухвалених арбітражним судом штрафів, пені;

•        до банків — по сумах грошових коштів, які помилково списані з поточних, валютних чи інших рахунків підприємства.

Претензії пред'являються після того, як підприємство встано¬вило або дізналося про порушення своїх майнових прав чи ін¬тересів іншим підприємством.

Документально претензії оформляються юристами підприємс¬тва як претензійні листи.

Претензійні листи — це обґрунтування вимоги до поста¬чальника чи покупця, які виникли внаслідок порушення догові¬рних зобов'язань.

Пред'явлення претензії є обов'язковою попередньою стадією перед поданням позову до суду або арбітражу і засобом урегулю¬вання розбіжностей на добровільних засадах.

Строки подання претензії залежать від її виду. Так, претензію щодо якості та кількості товарів пред'являють постачальнику не пізніше 10 днів після складання комерційного акта. Постачальни¬ки повинні в 10-денний термін розглянути одержану претензію і повідомити покупця про згоду задовольнити претензію або про відмову із зазначенням її мотивів. Претензії до транспортних ор¬ганізацій про відшкодування збитків за втрати, нестачу або по¬шкодження вантажу подають протягом 6 місяців, а за повну втра¬ту вантажу — після ЗО діб з дня закінчення терміну за угодою постачання.

День подачі претензії визначається за датою розписки про вручення від постачальника або при пересилці через пошту за поштовим штемпелем про приймання листа відділенням зв'язку.

При перевірці своєчасності та правильності врегулювання претензії ревізор звертає увагу на те, які результати були отримані ревізованим під-вом при розгляді претензії та яким чином ця претензія була погашена.

У разі порушення термінів розгляду претензії або залишання її без відповіді, господарський суд має право стягнути з винної сторони штраф в дохід держ. бюджету у розмірі 2 % від суми претензії, але не менше 5 і не більше 100 розмірів неоподаткованого мінімуму доходів громадян.

Шляхом нормативної і арифметичної перевірки ревізор контролює правильність визначення обсягів недостач, псування матеріальних цінностей та наданої матеріальної шкоди ревізованому під-ву. Відповідно до Порядку оцінки збитків, розмір збитку визначається:

РЗ = ((БВ – А) * Іі + АЗ + ПДВ) * Коеф.

РЗ – розмір збитку від розкрадання, нестачі, псування мат. цінностей.

БВ – Балансова вартість мат. цінностей;

А – Амортиз. відрахування; Іі – заг. індекс інфляції; АЗ – Акцизний збір

Коеф – коеф. відшкодування, встановлений для окремих видів чи груп мат. цінностей.

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑