58. Напрямки перевірки та джерела інформації при здійсненні ревізій грошових коштів і фінансових інвестицій.

Джерелами інформації для ревізії є дані синтетичного та аналітичного рахунку 33 «Інші кошти». Послідовність і напрями контролю:

1. Перевірка стану збереження і фактичної наявності грошових документів і цінних паперів за методом повної інвентаризації таких цінностей.

2. Перевірка операцій надходження та оприбуткування сана¬торно-курортних, туристичних путівок за джерелами придбання з точки зору своєчасності викупу і повноти оприбуткування гро¬шей при частковому відшкодуванні працівниками ЗО—50% їх вартості, правомірності видачі безкоштовних і пільгових путівок, правомірності віднесення витрат на рахунок коштів фонду соці¬ального страхування.

3. Перевірка операцій по цінних паперах власної емісії (опціони, облігації):  визначення  правомірності  випуску,  дотримання встановленого порядку їх реєстрації та продажу. Необхідно враху¬вати, що обсяг за номінальною вартістю акцій першого випуску не може перевищувати обсяг зареєстрованого статутного фонду, не допускається продаж першого випуску акцій нижче за номі¬нальну вартість, заборонено додатковий випуск акцій для по¬криття збитків підприємства.

4. Перевірка цінних паперів у інвестора.

Треба знати, що такі цінні папери обліковуються як поточні фінансові інвестиції на рахунку 35. Вони можуть зберігатися в касі підприємства або в депозитарії. Тому при ревізії здійснюється інвентаризація наявності їх у касі, перевірка достовірності докумен¬та про зберігання в депозитарії. Потім перевіряється дотримання по¬рядку обліку фінансових вкладень у цінні папери, відповідність цього порядку діючим правилам організації аналітичного обліку в касо¬вій книзі, спеціальним описам, які складаються за видами, номера¬ми, акціями, термінами погашень, номінальною вартістю. Важливим є контроль правильності відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з оприбуткування придбаних акцій вище за номінальну вартість, реалізації - нижче за номінальну вартість акцій.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑