16.Предмет аудиту.

Предметом аудиту в загальноекономічному розумінні є фі­нансово-господарська діяльність суб'єкта як системи господарювання).

Предмет аудиту в локальному (конкретному) розумінні за­лежить від об'єкта, який визначає головну його (аудиту) мету. Так, предметом аудиту фінансової звітності є фінансова звітність суб'єкта господарювання, податкової звітності — по­даткова звітність. Предметом аудиту господарської діяльнос­ті (аудиту ефективності) є господарська діяльність суб'єкта або його окремих підрозділів, видів діяльності, функцій управ­ління.

Незважаючи на різноманітність цілей аудиту в процесі його проведення, вивчається організаційно-правова структура під­приємства, види його діяльності, організація обліково-еконо­мічної роботи, інформація про господарську діяльність, її ре­зультати та звітність по них. Таким чином, стає зрозумілим, що предмет аудиту є більш ширшим поняттям ніж предмети бухгалтерського обліку, економічного аналізу та інших облі­ково-економічних дисциплін, хоча в окремих випадках може збігатися з ними.

Регулюється ЗУ „Про аудиторську діяльність”

17.Організація аудиторської діяльності в Україні та її особливості у зарубіжних країнах.

Організація аудиту в Україні регулюється низкою законодавчих актів, основним з яких є Закон України «Про аудиторську діяльність». Згідно з цим законом в Україні створено інститут; незалежного фінансового контролю (експертизи), який повинен стати невід'ємною складовою частиною ринкової економічної системи Організація аудиторської діяльності передбачає використання передового світового досвіду і ґрунтується на згаданому законі та інших нормативних документах, що поділяються на три рівня.  

 Перший рівень — законодавчі акти (закони України, декрети Кабінету-Міністрів України, Укази Президента України з питань підприємницької діяльності взагалі та Закон України «Про ауди­торську діяльність» зокрема). Другий рівень — Міжнародні стандарти аудиту, Кодекс професійної етики аудиторів, Національні нормативи аудиту в Ук­раїні, нормативно-інструктивні документи міністерств і відомств України.Третій рівень — внутрішні нормативно-інструктивні документи, які розробляються аудиторськими фірмами на основі доку­ментів першого та другого рівнів і використовуються аудиторами в практичній діяльності

Україна:Спілка аудиторів України,Федерація проф. Бухгалтерів,Аудиторська палата України, Організація аудиторської діяльності в країнах світу:

США:Американська асоціація бух обліку (1913),Рада з розробки фін.і бух. Стандартів (1973),Консультативна рада з стандартів фін обліку,Американський інститут дипломованих бух-в аудит-в,Фонд фін обліку (1963),Інститут управлінського обліку,Інститут внутрішніх ауд-в

Великобританія:Асоціація сертифікованих присяжних бухгалтерів,Міжнародна асоціація бух-в (1973),громадський інститут бух-в-аналітиків,Інститут присяжних бух-в Англії,Інститут присяжних бух-в Шотландії,Інститут присяжних бух-в Ірландії

Франція:Орден експертів-бух-в,Національна компанія комісарів по рахунках.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83  Наверх ↑