158.Аудит балансу.

Аудит балансу проводиться згідно П(с)БО №2 «Баланс».

Баланс – один з основних елементів аудиторської перевірки, так як баланс – один з основних джерел інформації для зовнішніх користувачів.

Основні дії при аудиті балансу:

- перевірка тотожності показників, що містяться у балансі та регістрах бухгалтерського обліку;

- перевірка відображення всіх активів і пасивів підприємства в повному обсязі;

- вивчення оцінки активів і пасивів протягом року відповідно до прийнятої облікової політики;

- встановлення реального існування відображених у балансі активів і пасивів підприємства;

- перевірка належності активів, відображених у балансі підприємства, що перевіряється;

- визначення правдивості, точності, об’єктивності відображення стану підприємства на дату складання балансу;

- вивчення облікових записів і даних балансу з точки зору їх належності до звітного періоду, що перевіряється;

- контроль за дотриманням підприємством при веденні бухгалтерського обліку та складанні балансу чинного законодавства і нормативних документів.

159.Аудит звіту про рух грошових коштів.

Аудит звіту про рух грошових коштів здійснюється згідно П(с)БО №4 «Звіт про рух грошових коштів», за яким визначається зміст і форма звіту та загальні вимоги до розкриття його статтей.

Правильність відображення в звіті про рух грошових коштів цих коштів не обмежується порівняннями їх залишків у Головній книзі, балансовими даними зі звітом про рух грошових коштів. По поточних рахунках в обслуговуючому банку беруть підтвердження цих залишків, по касі - з даними інвентаризації. Проводиться вибіркова перевірка правильності ведення касових операцій та на поточному рахунку (за 4 місяці) із залученням всіх необхідних облікових регістрів і первинних документів. Дана перевірка дає підставу зробити висновок щодо правильності ведення бухгалтерського обліку на підприємстві й визначити коло тих операцій, перевірці яких необхідно приділити особливу увагу. При перевірці залишку статті «Грошові кошти в національній валюті» було звертають увагу на рахунок 33 «Інші кошти», а саме на наявність грошових документів, встановлюють призначення квитків, путівок та інших документів, визначено за рахунок яких коштів вони були оплачені.

Основними напрямками перевірки касових операцій:

-перевірка готівки в касі

- касова книга

- перевірка збереження грошей

Робота з первинними документами:

Наявність номерів на касових документах

Перевірка видатків і прибуткових касових ордерів

Відповідність касової дисципліни

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83  Наверх ↑