53. Державне регулювання як головна функція державного управління.

Основною функцією державного управління економікою є державне регулювання. Державне регулювання економіки – це діяльність держави щодо створення правових, економічних і соціальних передумов для функціонування економічного механізму, згідно з цілями і пріоритетами держ економічної політики. Необхідність держ регулювання економіки зумовлена потребою подолання вад ринкоо саморегулювання та виконання екон. фун-й держави. Держ регулювання економіки охоплює всі сторони суспільного відтворення. Особливо необхідне воно під час проведення економічних реформ. Винятково важлива роль держ регулювання в територіальному розвитку, визначенні внутрішньо регіональних і міжрегіональних пропорцій, вирівнюванні рівнів соц-ек. Розвитку регіонів, формуванні регіональних ринків. Необхідне регулювання природокористування, зовнішньоекономічних зв’язків. Держава повинна регулювати процес структурної перебудови відповідно до головної мети ринкових відносин – соціологізація, підвищення мат забезпечення населення. Держ регулювання ек. спирається на об’єктивні економічні закони суспільного розвитку. В умовах ринкових відносин – це насамперед закон попиту і пропозиції, закон вартості н. Мета держ. Регулювання полягає в забезпеченні правової бази функціонування ринкової системи, встановленні законних та ефективних взаємовідносин між виробниками, постачальниками та споживачами продукції. Держ регулювання виступає головним регулятором поведінки цивілізованого бізнесу і створює умови для відносного нівелювання соц. нерівності населення. У нашій країні досвід показав, що відмова від держ регулювання процесу соц-ек розвитку призводить до кризи. Значну роль у держ впливі на соц-ек розвиток відіграють закони, які дають змогу регламентувати поведінку суб’єктів господарювання.

54. Контрольна функція державного управління.

Державний фінансовий контроль необхідний для реалізації фінансової політики держави,створення умов для фінансової стабілізації. Це перш за все розробка, затвердження і виконання бюджетів всіх рівнів і позабюджетних фондів, а також контроль за діяльністю державних підприємств і установ, державних банків і фінансових корпорацій. Особливе місце в системі фінансового контролю з боку законодавчих органів належить Рахунковій палаті ВРУ сфера повноважень якої - це контроль за державною власністю і державними грошовими коштами. Відповідні функції фінансового контролю виконує КРУ. Серед його функцій - контроль за діяльністю органів контролю при регіональних органах виконавчої влади. КРУ має право направити подання з пропозиціями усунути виявлені фінансові порушення, яке повинно бути розглянуте посадовими особами протягом 10 днів. Але КРУ не має права самостійно приймати будь-які санкції. На основі Конституції України і Закону про Уряд України Уряд України контролює процес розроблення і виконання державного бюджету, здійснення єдиної політики в галузі фінансів, грошей і кредиту, регулює фінансову діяльність міністерств і відомств. Важливе місце в системі фінансового контролю з виконавчих органів займає Міністерство фінансів України (Мінфін), яке не тільки розробляє фінансову політику України, а і безпосередньо контролює її здійснення. Державна Комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Комісія) здійснює державне регулювання діяльності з надання фінансових послуг шляхом: ведення державних реєстрів фінансових установ та ліцензування діяльності з надання фінансових послуг; нормативно - правового регулювання діяльності фінансових установ; нагляду за діяльністю фінансових установ; застосування уповноваженими державними органами заходів впливу; проведення інших заходів з державного регулювання ринків фінансових послуг.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86  Наверх ↑