Словник

Автономна санація передбачає

б) оздоровлення за рахунок коштів, наданих  власниками та іншими пов'язаними особами;

Антикризове управління підприємством — це

в) система профілактичних заходів, спрямованих на попере­дження фінансової кризи;

д) система управління фінансами, спрямована на виведення підприємства з кризи, в тому числі шляхом проведення санації чи реструктуризації суб'єкта господарювання.

Ануїтет – це:

а) те саме, що і рента

б) серія вкладів або виплат рівних сум, що здійснюються через певні інтервали або певну кількість періодів

Базою визначення потреби в капіталі для проведення виробничо-технічних санаційних заходів є...

в) обсяг потреби в інвестиційному та оборотному капіталі;

г) очікуваний обсяг виручки від реалізації окремих об’єктів активів;

д) негативний (позитивний) грошовий потік (cach-flow), очі­куваний в період проведення санації.

  Балансовий звіт — це звіт...

в) про фінансовий стан підприємства, який відображає на пев­ну дату його активи, зобов'язання і власний капітал;

  Бюджети можуть складатися на ...

а) тиждень

б) місяць;

Боржник може звернутися до арбітражного суду з влас­ної ініціативи із заявою про порушення справи про своє банкрут­ство у таких випадках:

а) якщо задоволення вимог одного або кількох кредиторів призведе до неможливості виконання грошових зобов'язань пе­ред іншими кредиторами;

в) якщо у разі його ліквідації не у зв'язку з процедурою бан­крутства він не має можливості задовольнити грошові вимоги кредиторів у повному обсязі;

д) за наявності ефективної концепції санації та відсутності не­обхідного часу для її реалізації.

Вимоги щодо умов переведення боргу у разі реорганізації підприємства зводяться до такого:

а) перевід боржником свого боргу на іншу особу допускається лише за згодою кредитора;

в) новий боржник вправі висувати проти ии ми н кредитора всі заперечення, засновані на відносинах між ч Іиніром і первіс­ним боржником;

д) уступка вимоги і перевід боргу, основані на угоді, укладеній у письмовій формі, повинні бути вчинені в простій письмовій формі.

Вкажіть центри відпов-ті підпр-ва (за Дж. Хіггінсом):

б) центр прибутку

д) центр доходу

Власні оборотні активи – це…

а) сума оборот.активів, яка сфор-на за рах-к власних коштів підпр-в

В якому випадку можливе за без-ня виплати з/п працівникам підпр-ва у встанов. Термін.

(4) – отримати від покупця кошти в порядку попередньої оплати пр-ції, яка йому буде поставлення

(5) – підтрим-ти стійкий фін.стан підпр-ва.

Вкажіть, яку оп-цію руху грош.коштів із казн-х підпр-во може здійс-ти за допомогою факторингу?

(1) – надання підпр-ву позички під дебіт-кі рах-ки.

Високий рівень лівериджу веде до фінансової стійкості

б) ні

 Власний капітал підприємства  це:

г) немає вірної відповіді – це частина активів, що залиш-ся після вирахування зобов’язань.

 Власними джерелами формування капіталу підприємств виступають

а) нерозподілений прибуток;

 Вкажіть, які зі згаданих оп-цій руху грош.коштів набільше відповідає суті лізингу?

(6) – надання в оренду майна, як правило з наступним правом його викупу

 Вкажіть джерела інф-ції, які переважно використ-ся внутр. Користувачами фін. інф-ції про підпр-во:

а) обов’язкова фін. (бух.) звітність

в) управлінська звітність

Вкажіть, яким чином підпр-во може еф-но за без-ти скороч-ня грошового потоку при отриманні кредитів у комерц.банку.

(1) – збільшити суму власних обігових коштів

(2) – вимагати від покупці попередньої оплати пр-ції

(8) – отримати дотації з бюджету

 В якому випадку підпр-во може оперативніше отримати кредит у банку.

(1) – підтрим-ти стабільну кредитоспр-ть підпр-ва

(2) – підтрим-ти добрі відносини з банком-партнером

 В якому випадку підпр-во може значно ск-ти витрати за корист-ня банк. кредитами?

(1) – скоротити обсяг залучення кредитів

(3) – достроково погасити отримані кредити

Визначте умову, за якої вир-во пр-ції підпр-ва буде вигідним для приватного бізнесу.

(3)-Фактичний обсяг в-ва та реал-ції пр-ції більший за порогову кількість товару.

В якому із запропонованих варіантів підпр-во може піти на відмову від режиму жорсткої економії постійних витрат?

(3)-Попит на товари підп-ва у короткостр. періоді зростатиме .

Головною метою розробки плану надходжень і видатків грошових коштів є:

б) забезпечення постійної платоспроможності підприємства;

Грошові кошти – це...

а) сума грошей у касі, на рах-ках, грошові перекази та ін. грошові кошти, які можна пускати в обіг

До функціональних завдань менеджменту санації належать

б) організація реалізації проекту санації;

г) пошук альтернатив;

д) організація контролю за виконанням проекту санації.

Дія операційного важеля проявляється в тому, що:

(2)-Довільна зміна виручки завжди причиняє більшу зміну пр-ку.

Дисконтування просте – це...

е) інше. Визначення поточної вартості грошей, отрим. у майбутньому одночасно

Двоступінчаста санація полягає в...

а) зменшенні статутного фонду підприємства з подальшим його збільшенням;

До позикового капіталу належать:

г) поточна кредиторська заборгованість

До нематеріальних активів належать:

а) довгострокові витрати підприємства на придбання ліцензій, різноманітних прав

До якої групи показників належить маневреність власного капіталу?

б) фінансової стійкості;

До основних Інструментів контроллінгу належать:   

а) система раннього попередження та реагування;

Для того, щоб зменшити середньозважену вартість капі­талу фірми, необхідно застосувати такі прийоми, як:

а) збільшення виплати дивідендів;

До принципів орг-ції ФМ належить”:

а) планування;

б) прогноз-ня;

в) регул-ня;

г) координ-ція;

д)...аналіз

є)...контроль

організація, стимул-ня, контроль

Для визначення поточної вартості грошових коштів з урах-ням фактора інф-ції викор-ся формула:

г) PV=FV/[(1+i)(1+TI)]n

До неформалізованих методів фінансового аналізу належать

г) метод побудови системи показників;

д) метод побудови системи аналітичних таблиць.

 До формалізованих методів фінансового аналізу належать:

а) метод ланцюгових підстановок;

б) метод процентних чисел;

  До моделей фінансового аналізу належать

б) дескриптивна;

г) предикативна;

д) нормативна.

До основного капіталу належать:

б) основні активи, немат-ні активи, довгострокові інв-ції

 До основних інструментів нейтралізації фінансових ризиків належать .

а) формування резервів;

в) страхування ризиків з допомогою страхових компаній;

г) диверсифікація ризиків;

д) хеджування.

 До основних фінансових інструментів хеджування ризиків належать

а) форвардні та ф'ючерсні контракти;

в) опціони;

д) операції типу «своп».

До оборотного капіталу належать:

в) грошові кошти, мат.обор. активи, кошти в поточних розрахунках та короткострокові інв-ції.

 Джерелами покриття потреби у чистому оборотному капіталі м. б. :

в) збільшення акціонерного капіталу

До складу спеціаліз-них фін. служб підпр-ва, як правило, входить:

б) планово-економічний відділ

в) бухгалтерія

є) служба контролінгу

 До складу зовн. користувачів фін. інф-ції про підпр-во належать...

б) аудиторські фірми

в) податкові органи

д) потенційні інвестори

До складу внутр. користувачів фін. інф-ції про підпр-во належать...

б) власники п-ва (акціонери)

г) фінансові мен-ри всіх рівнів

є) персонал п-ва

 До складу показ-ків макроек-го розвитку належать...

б) грошові доходи населення

д) облікова ставка ЦБ

є) темпи зростання ВВП

 До складу показ-ків галузевого розв-ку належать...

б) ставка оподаткування прибутку від основної діял-ті;

г) вартість активів підпр-ва;

є) індекс цін на прод-цію в галузі

До принципів ФМ належать...

а) динамізм управління

г) комплексний хар-р формування управлінських рішень

Дайте вірне визначення чистих інвестицій підприємства:

а) сума чистих інвестицій підприємства визначається шляхом зменшення розміру валових інвестицій підприємства на суму амортизаційних відрахувань;

  Звіт про рух грошових коштів — це звіт..'

г) який відображає надходження і видаток грошових коштів у результаті діяльності підприємства в звітному періоді;

  Звіт про фінансові результати — це звіт...   

а) про доходи, витрати і фінансові результати діяльності під­приємства;

  Звіт про власний капітал — це звіт...

б) який відображає зміни у складі власного капіталу підпри­ємства протягом звітного періоду;

Збільшення власного капіталу підприємство може досягти за рахунок

в) реінвестування прибутку;

г) емісії корпоративних цінних паперів.

 Залишковий капітал — це сума, яка залишається після погашення

a) привілейованих акцій;

Знайдіть вірне визначення складу оборотного капіталу підпр-ва.

б) виробничі запаси, грошові кошти, деб.заборг-ть, ЦП

Знайдіть правильне визначення економічної сутності рентабельності.

(3)-Рівень доходності п-ва

Зменшення б.-якого виду дебит.заборг-ті на підпр-ві призодить до...

(6) – грошового відтоку по операц.діял-ті.

  3 моменту визнання боржника банкрутом...

а) припиняється підприємницька діяльність банкрута;   

г) вважаються такими, що минули, строки всіх боргових зо­бов'язань банкрута;

д) припиняється нарахування пені та процентів з усіх видів боргових зобов'язань банкрута.

Значення показника доходу за звичайну акцію дорівнює по галузі 8, для фірми — 1,4. Це свідчить про те, що:   

а) фірма близька до банкрутства;     

б) гарний показник;

  Зовнішній фінансовий аналіз має такі особливості:

а) орієнтація на публічну звітність підприємства та макси­мальна відкритість результатів аналізу;

б) різноманітність цілей і інтересів суб'єктів аналізу та мно­жинність об'єктів-користувачів;

Збільшення суми грошових активів за рахунок внутрішніх фінансових джерел можна досягти такими заходами:

б) рефінансування дебіторської заборгованості;

в) продажу частини основних фондів чи окремих структурних підрозділів підприємства;

Інвестиції являють собою...

а) вкладення капіталу у всіх його формах з метою отримання доходу в майбутньому або поточному періоді;

  Інвестиційний ризик — це

в) одна зі складових ділового ризику;

Ієрархічна будова центрів упр-ня підпр-вом передбачає:

б) виділення різних рівнів упр-ня

Компаундирування – це...

а) визначення майбутньої вартості грошей

 Компаундирування відстроченої ренти – це...

д) визначення майбутньої вартості грошей, вкладених рівними частками через рівні проміжки часу під певний процент, вклади здійс-ся в кінці кожного періоду

Концепція Міплера—Модільяні полягає в ствердженні, що:

а) вартість капіталу залежить не від його структури, а від гро­шових потоків, отриманих у результаті інвестицій;

Коли пропозиція товарів перевищує їх попит, створюється...

б) надлишок товарів.

Коефіцієнт автономії (незалежності) визначається як відношення

    власні обігові кошти

в) ————————————;

     майно підприємства   

Ліквідаційний баланс підприємства в ході провадження справи про банкрутство затверджується...

г) арбітражним судом;'

  Ліквідаційна (оціночна) вартість майна — це...

в) вірогідна ціна, за яку майно підприємства-банкрута може бути продане на ринку;

г) визначається ліквідаційною комісією;

  Метод «гнучкого бюджету» передбачає...

г) встановлення витрат не в жорстко фіксованих сумах, а у ви­гляді нормативу витрат, «прив'язаних» до відповідних показни­ків діяльності.

Мирова угода в процесі провадження справи про банкрут­ство — це...

б) угода між боржником і кредиторами відносно пролонгації сплати належних кредиторам боргів;

Матеріальна основа ФМ:

а) фінансові ресурси

г) реальний грошовий обіг

Наведить визначення:

а) ФМ – с-ма принципів і методів розробки та реалізації упр-ських рішень, пов’язаних з форм-ням, розподілом і викор-ням фін. рес-сів підп-ва та оптимізацією обороту його грошових коштів;

б) фін. мех.-зм – це с-ма управління фін-ми підп-в, призначена для орг-ції фін. відносин і фондів ГК з метою їх ефективного впливу на кінцеві рез-ти роботи;

в) фін. важелі представлені … прибуток, доходи, аморт. відрах-ня, ек.фонди цільвого признач-ня, фін.санкції, %;

д) до ф-цій ФМ належать...1) ф-ції ФМ як керуючої с-ми; 2) ф-ції ФМ як спец. галузі упр-ня підп-вом. Або: відтворна, розподільча, контрольна.

Назвіть шляхи скорочення абсолютної суми грошового потоку при здійс-ні платежів державі, які залежать від діял-ті самого підпр-ва.

(5) – зниж-ня с/ті пр-ції.

(6) – зниж-ня витрат на з/п праців-м підпр-ва.

(8) – реал-ція частини осн.вир.фондів підпр-ва.

(10) – скорочення Д.заборг-ті покупців.

 Назвіть основні методи оцінки ефективності реальних ін­вестиційних проектів...

а) період окупності; індекс рентабельності; індекс дохідності;

 Назвіть основні методи оцінки ефективності реальних ін­вестиційних проектів...

б) чистий приведений дохід; внутрішня ставка дохідності; ін­декс рентабельності;

 Назвіть основні форми реального інвестування...

а) спрямування чистого прибутку на розвиток вир-ва; вкладення капіталу в оборотні активи підпр-ва; вкладення капіталу на соц. розв-к підпр-ва;

 Назвіть основні форми фінансового інвестування:

в) вкладення капіталу в придбання ЦП; вкладення капіталу в статутні фонди СП; вкладення капі­талу на депозитні рахунки.

Назвіть найеф-ший шлях скорочення суми штрафів за поруш-ня строків здійс-ня платежів державі.

(1) – здійсн-ня постійного контролю фін.відділом підпр-ва за перерах-ня коштів держави

(3) – підтримка постійної платоспр-ті підпр-в.

На рівень інвестиційного ризику впливають такі фактори

в) ліквідність інвестиційного портфеля;

 На рівень операційного ризику впливають такі фактори:

а) організація постачання;

в) збутова політика;

 Назвіть найсприятл-й для підпр-ва шлях збіл-ня абсолют. Суми виручки від реал-ції пр-ції. При цьому взяти до уваги, що пр-ція підпр-ва корист-ся достат. попитом.

(5) – скорочення залишків пр-ції на складах підпр-ва

(8) – збіл-ня обсягів вир-ва пр-ції.

Назвіть шлях скороч-ня абсолют. суми грош. потоку при оплаті рахунків суб’єктів господ-ня, який буде ефект-шим для підпр-ва.

(4) – скороч-ня залишків комплект-чих виробів на складах підпр-ва.

 Назвіть найефект-ший шлях забезп-ня дотрим-ня підпр-вом строків оплати рах-ків суб’єктів господ-ня.

(1) – оператив.контроль фін.відділом підпр-ва за здійсн-ня платежів по рах-ках суб’єктів господар-ня;

(5) – проведення підпр-м-платником заходів, які дадуть змого підвищити його платоспр-ть.

 Назвіть найефект-ший шлях скороч-ня обсягів попередньої оплати рахунків постач-ків ТМЦ.

(1) – розшир-ня викор-ня векс-ної форми розрах-в з постач-ками.

(2) – встановлення постійних контактів з підпр-ми-постач-ми.

(4) – стабілізація фін.стану підпр-ва на основі прийн-х рішень КМ про збільшення їх власних обігових коштів.

Назвіть основні джерела формування оборотних активів підпр-ва:

а) власні кошти, залучені і запозичені кошти.

Назвіть найеф-ший для підпр-ва шлях прискорення реал-ції пр-ції.

(5) – зниж-ня цін на пр-ції при її реал-ції

(6) – стим-ня покупців при реал-ції пр-ції

(9) – підвищ-ня якості пр-ції

 Назвіть, в якому випадку ств-ся найвищий ризик несплати пр-ції.

(2) – пр-ція відвантажена покупцю і виставлена платіжна вимога-доручення

Необхідно припустити, що підп-ва А і В отримують однакову за обсягом та темпами росту виручку від реал-ції пр-ції. Проте коеф-т операційного лівериджу у підп-ва А більше, ніж у В. На якому підп-ві спостерігатиметься сильніша дія операц. важеля за умови переходу обома підп-вами порогу рентаб-ті?

(2)-На підпр-ві А, оскільки при збільшенні виручки прибуток зростатиме з більшим прискоренням.

Назвіть фактори, що не впливають на обсяг прибутку від реалізації продукції підпр-ва.

(3)-Підвищення ставок АЗ

(5)-Зниження ставки ПДВ на пр-цію п-ва

 Назвіть витрати підпр-ва, які не можна відносити на с/в-ть товарної продукції.

(1)-%, сплачені за строковий банк. кредит

(3)-Витрати на фін-ня ремонту ОФ і модернізацію обладнання (у межахнормативу)

(4)-%, сплачені за банк. кредити не повернуті у встановлений термін

Назвіть показники, які необхідно використати для обчислення рентабельності підприємства в цілому.

(1)-Прибуток від реал-ції тов. пр-ції

(4)-С/ть реаліз-ї пр-ції

 Назвіть фактори, що впливають на розмір поточних фінансових потреб підпр-ва.

а) трив-ть експлуат-го циклу та періоду збуту пр-ції, темпи росту в-ва; строки постач-ня сировини і мат-лів; стан кон’юнктури ринку

 Назвіть фактори, що впливають на розмір дебіторської заборгованості:

б) обсяг реалізованої пр-ції, форми розрах-в з покупцями, фін.стан пок-ців, коеф-т сплати дебіт. заборг-ті

 Назвіть способи отримання залуч. коштів, який забезп-є реальне форм-ня вх. грошового потоку на підпр-ві.

(5) – отримання поворотної фін.допомоги

(8) – збіл-ня К.заборг-ті

Назвіть, в якому разі найреальнішою є можл-ть досягн-ня рівномірного в часі форм-ня вихідного грошового потоку при оплаті рахунків суб’єктів господ-ня.

(1) – проведення ціле спрям-ної роботи відділом збуту підпр-ва при укладенні договорів з постач-ми;

(2) – розширене викор-ня вексельної форми розрах-в з постач-ми.

(3) – підвищ-ня платоспр-ті підпр-ва-покупці шляхом збіл-ня його власних обігових коштів.

Основним змістом внутрішнього (традиційного) фінансо­вого аналізу є

а) аналіз динаміки прибутку, рентабельності, самоокупності та кредитоспроможності підприємства;

б) оцінка використання майна, капіталу, власних фінансових ресурсів;

в) аналіз ліквідності балансу та платоспроможності підпри­ємства;

Об’’ктом управління у фінансовому менеджменті є ...” – фінанси підп-ва та його фін. дія-сть.

Об’єктом упр-ня у ФМ є...

б) фін.ресурси

в) орг-ція фін. роботи

  Основними завданнями аналізу фінансового стану є...

а) дослідж-ня результатів господарської діяльності підприємства;(?)

в) оцінка ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості ті, прибутковості та ефективності використання майна підприємства;

Оптимізація портфеля боргових зобов'язань досягається на основі...

а) диверсифікації кредиторів;

г) максимізації рівня показника дюрації;

д) мінімізації платежів за користування позичковим капі­талом.

Охар-зуйте підп-во щодо можливості максимізації прибутку, використовуючи показники методу операц. лівериджу, за умови його збиткової діяль-сті, але досягнення низького рівня змінних витрат на одиницю продукції.

(4) – недостатній запас фінанси. Міцності, негативна дія виробн. важеля, високе знач-ня коеф-ту операц. лі вереджу, нульовий ефект операц.лівереджу

Основний зміст реорганізації полягає у

а) повній або частковій зміні власник» статутного фонду юри­дичної особи;

в) зміні організаційно-правової форми організації бізнесу;

  Основними функціями контроллінгу є   

б) інформаційне забезпечення та планування;

в) контроль та координація;

Основним змістом зовнішнього фінансового аналізу є

в) аналіз абсолютних показників прибутку, рентабельності фінансової стійкості підприємства;

г) аналіз ліквідності, платоспроможності, ефективності вико­ристання майна та капіталу;

д) економічна діагностика фінансового стану підприємства.

Прийоми оцінки фінансового стану підприємства — це...

а) аналіз відносних показників (фінансових коефіцієнтів);

б) факторний аналіз прибутку;(?)

д) порівняльний  аналіз  показників  по  аналогічних  підпри­ємствах.

Правило числа 72” застос-ся у випадках:

в) коли необхідно приблизно визначити, яка комбінація рівня %-ї ставки і термінів вкладу дасть подвоєння вкладеного капіталу

Примусова ліквідація підприємства здійснюється в таких випадках:

а) при визнанні його банкрутом;

 Підприємство вважається неплатоспроможним...

а) якщо наявних активів у ліквідній формі недостатньо для за­доволення у встановлений строк вимог, які пред'явлені до під­приємства з боку кредиторів;

 Підставою для порушення справи про банкрутство під­приємства може бути...

а) письмова заява будь-кого з кредиторів боржника;

в) письмова заява боржника у разі його фінансової неспромо­жності або загрози настання такої неспроможності;

 При проведенні реорганізації боржника шляхом злиття або приєднання його до іншого, стабільнішого підприємства...

а) бухгалтерські баланси обох підприємств консолідуються;(?)

в) підприємство-боржник виключається з державного реєстру та втрачає свій юридичний статус;(?)

д) усі майнові права та обов'язки обох підприємств перехо­дять до юридичної особи, яка виникла в результаті злиття (при­єднання).

 Призначена арбітражним судом ліквідаційна комісія...

а) управляє майном банкрута;

в) вживає заходів щодо стягнення дебіторської заборгова­ності;

г) здійснює інвентаризацію, оцінку та реалізацію майна банк­рута;

Прийміть рішення про напрям фін.інв-цій, який пов’язаний з найменш. Ризиком для підпр-ва.

(3) – придбати ол-ції державної позики

(4) – розмістити кошти на депозит.рах-ку КБ

 Прийміть рішення про напрям фін.інв-цій підпр-ва, який за без-ть найбільш прискорене надходж-ня доходу.

(3) – придбати казнач.заборг-ті Мінфіну

(4) - розмістити кошти на депозит.рах-ку КБ

 Рефінансування дебіторської заборгованості – це…

а) с-ма фін.оп-цій, які за без-ть приск-ня перетвор-ня Д.заборг-ті у грошові кошти

 Розмістити наведені етапи формування фінансової стра­тегії у правильній послідовності:

1) визначення місії фірми;

2) розробка фінансової політики по окремих аспектах фінан­сової діяльності;

3) визначення загального періоду формування фінансової стратегії;

4) формування стратегічних цілей фінансової діяльності.

1-3-4-2

Розробка плану формування І використання фінансових ре­сурсів є таким етапом поточного фінансового планування:

б) другим;

Санаційний прибуток — це...

г) емісійний дохід у вигляді дизажіо;

Санація із залученням нового фінансового капіталу може набуеати таких форм:

а) альтернативна санація;

б) двоступінчаста санація;

г) емісія облігацій конверсійної позики;

Стр-ра фін. мех-му склад-ся з:

а) фін. методи;

б) фін. важелі;

в) нормат. с-ма;

г) інф-на с-ма;

д) правова с-ма.

  Санація підприємства — це

в) сукупність усіх заходів, які здатні привести підприємство до фінансового оздоровлення;

Система раннього попередження та реагування, включає такі заходи

б) визначення індикаторів раннього попередження;

г) формування інформаційних каналів;

Сума чистих оборотних активів визначається як…

в) різниця між коротк-ковими фін.зобов’язаннями і довгостроковим залученим капіталом, який інвестовано в оборотні активи підпр-ва

Система управління ризиками включає такі блоки завдань .

а) ідентифікація ризиків;

в) оцінка ризиків;

д) нейтралізація ризиків.

У разі банкрутства підприємства при задоволенні прете­нзій кредиторів в першу чергу відшкодовуються...

б) вимоги кредиторів, забезпечені заставою;

в) витрати, пов'язані з провадженням справи про банкрутство В арбітражному суді;

 У процесі санації балансу...

в) покриваються відображені в балансі збитки;

У разі збитковості на покриття збитків підприємства можна спрямовувати

б) резервний капітал, якщо він перевищує 25% статутного капіталу;

  Фінансовий стан підприємства характеризується

г) системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів;

  Фінансовий стан підприємства залежить від .

г) рез-тів вироб-ї, комерц. та фін.-господ-ї діял-ті підпр-ва;

д) ефективності використання фінансових ресурсів.

Фінансова політика по окремих аспектах діяльності —- це форма...

б) поточного планування фінансової діяльності.

Формула РМТ*((1+і)п – 1)/і викор-ся для визначення:

в) майб. вартості ануїтетів (ренти)

Фінансовий інструмент використовується як хеджування, якщо ..

а) точно визначена позиція активів, за якою існує ризик втрат від зміни цін і яку підприємство через це хеджує;

б) фінансовий інструмент точно визначений як хедж у момент його придбання або продажу;

г) існує зворотна залежність між зміною ціни на актив і змі­ною ціни на інструмент, визначений як хедж;

Фінансова участь кредиторів у санації боржників може відбуватися в таких формах:

а) реструктуризація наявної заборгованості

в) зменшення або списання заборгованості;

г) надання санаційних кредитів.

ФМ спрямований на упр-ня...

в) фінансовими ресурсами і відносинами

ФМ виконує комплекс таких ф-цій:

б) відтворна, розподільча, контрольна

Фін. завд-ня – це:

а) вибір фін. методів і важелів

 Фін.важелі – це:

б) прибуток

в) преференція

г) дивіденди

  Фінансовий аналіз є складовою аналізу

а) господарської діяльності підприємства;

Функціональна будова центрів упр-ня підпр-вом грунт-ся на:

а) їх розподілі за видами діяльності

в) їх розподілі за функціями управління

Центр відповід-ті – це стр-рний підрозділ підпр-ва...”

б) кер-к якого самостійно приймає упр-ські рішення в межах своєї компетенції

г) який повністю контр-є окремі аспекти фін. діял-ті підп-ва

Чисті оборотні активи – це…

а) сума оборотних активів, які фінанси-ся за рах-к власного капіталу та довгострокового залученого капіталу підпр-ва

 Чи вірно, що оцінка дебіторської заборгованості здійсню­ється по таких показниках (відповідь обґрунтуйте)?   -   відповідь –ні (немає г)

а) поточні активи;

б) поточні зобов'язання;

в) річний обсяг продаж;

г) валовий оборотний капітал.

Що має позитивний вплив на фін. стан підпр-ва?

б) одержання відстрочок платежів від постачальників

д) одержання відстрочок від держави по платежах до бюджету

  Що таке фінансовий стан підприємства?

а) система показників, що відображають наявність, розміщен­ня і використання фінансових ресурсів;

Що є доходом у дисконтній позичці?

г) твердий дохід у вигляді нарахованих %-в на номін. вартість;(?)

  Що таке кризовий фінансовий стан підприємства?

б) коли запаси й витрати не забезп-ся джерелами їх формування;

Щодо боржника арбітражним судом можуть застосовуватись такі типи процедур:

а) реорганізаційні (санаційні);

б) ліквідаційні;

Що належить до фін. важелів:

*дисконт;

*фін. санції;

*форми розрахунків;

Яке визн-ня ФМ вважаєте найточнішим:

д) мистецтво управління фінансовою діяльністю п-ва

 Яке визначення головної мети ФМ вважається найточнішим?

б) забез-ня максимізації добробуту власників підпр-ва

Які складові не віднос-ся до оборотного капіталу?

в) основні активи

Який найсуттєвіший позитивний вплив матиме для підпр-ва-покупця скорочення абсолютної суми грошового потоку при оплаті рахунків за ТМЦ?

(2) – зменш-ся залишки ТМЦ на складах підпр-ва.

 Назвіть, які негативні наслідки для підпр-ва-покупця неотримання строків оплати рахунків за ТМЦ.

(6) – збіл-ся іммобіл-ція обігових коштів підпр-в;

Яким чином здійс-ся негативний вплив на фін. стан підпр-ва-покупця при проведенні попередньої оплати рах-ків постач-в?

(4) – відб-ся іммобілізація обігових коштів підпр-в.

 Яким чином виявл-ся вплив на фін.-госп-ку діял-ть підпр-ва рівномірного (в часі) форм-ня грошового потоку при оплаті рах-ків суб’єктів господ-ня?

(8) – змен-ся імовір-ть порушення строків сплати податку на прибуток.

Які/який із запропонов. варіантів відповідей перелічує виключно складові грошового потоку, обляк якого проводився непрямим методом?

(3) - сума аморт-ції нема тер.активів, приріст короткотермін. кредит-ї заборг-ті, вартість викуплених власних акцій підпр-в

(6) – сума сплачених %-в за викор-ня банківського кредити, сума виплачених підпр-м дивідендів, сума придбання довгострокових держ.облігацій.

Якщо виплати провод-ся на початку кожного періоду, то така рента наз-ся:

б) вексельною

 Якщо здійс-ся m-кількість разів нарахування складного процента протягом одного року, тоді:

а) процентна ставка зменш-ся в m разів

Яке з наведених завдань не вирішує план доходів витрат грошових коштів?

4) законодавче закріплене зменшення податкових платежів.

Яке з тверджень хибне: «Цілі фінансової стратегії забез­печують реалізацію загальної стратегії економічного розвитку підприємства за умови ..»

б) відсутності заборгованості перед бюджетом за податками;

  Який з перелічених планів не належить до поточних?

3) план податкових платежів;

Як визначається середній залишок грошових коштів підпр-ва на кінець планового періоду?

в) шляхом ділення обсягу реалізації пр-ції у план.періоді на кіл-ть об-тів гр..коштів у план.періоді.

Які показники застосовуються для визначення показника «чистий капітал»?

б) короткострокові зобов'язання;

г) сума оборотних активів;

 Які показники застосовуються для визначення показника «ціна підприємства»?

б) сума коштів з обслуговування власного і залученого капіталу;

в) ціна авансованого капіталу;

Які фактори безпосередньо впливають на розмір інвести­ційного прибутку?

б) мінімальна норма прибутку на вкладений капітал; щорічний обсяг капітальних вкладень; тривалість інвестиційного процесу;

 Які фактори опосередковано впливають на розмір інвести­ційного прибутку?

а) темпи інфляції, рівень інвестиц-го ризику, рівень ліквід-ті інв-цій;

Який показник може характеризувати кількість днів,  не­обхідних для погашення боргів?

а) коефіцієнт співвідношення власних і позичкових коштів;

в) показник заборгованості акціонерам.

Який з критеріїв визначає кількість днів, необхідну, для погашення боргів?

    кредиторська заборгованість

В)  —————————————.     

    середній обсяг денних продаж

Які показники належать до групи показників ліквідності та платоспроможності

д) коефіцієнт покриття запасів.

 Як визначається коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів?

     позикові кошти

а)    .—————.

      власні кошти

Які показники характеризують майновий стан підприємства

а) коефіцієнт зносу основних засобів;

д) сума господарських коштів, яка є в розпорядженні підприємства.

  Які поняття найбільш точно відображають предмет фі­нансового аналізу підприємства?

г) фінансові ресурси підприємства, їх формування та використання;

 Яке визначення найбільш повно характеризує методи фінансового аналізу?

а) комплекс науково-методичних інструментів та принципів дослідження фінансового аналізу підприємства;

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149  Наверх ↑