128.Показники фінансової стійкості та структури капіталу (методика розрахунків і характеристика).

Оцінка фін стійкості підпр має на меті об'єктивний аналіз величини та структури активів і пасивів підпр і визнач на цій основі міри його фін стабільності й незалежності, а також відповідності фін-госп д підпр цілям його статутної д.

1)Коефіцієнт концентрації власного кап (коефіцієнт незалежності  = вл капітал : всього госп коштів.) хар-є частку власності самого підпр-ва у загальній сумі коштів, інвестованих у його діяльність. Чим більший цей коефіцієнт, тим незалежним від кредиторів є підпр-во. Доповненням до цього показника є коефіцієнт концентрації залученого (позикового капіталу).  = залучений капітал : заг сума коштів. Сума обох коефіцієнтів дорівнює 1 (чи 100%).

2)Коефіцієнт фінансової залежності  = госп кошти : власний капітал є зворотним до попереднього показника. Коли його значення наближається до 1 (чи 100%), це означає, що власники повністю фін-ють своє підпр-во.

3)Коефіцієнт маневреності власного кап-лу  показує, яка частина власного капіталу використ для фін-ня поточної д, тобто є вкладеною в оборотні кошти, а яку частку капіталізовано.

4)Коефіцієнт довгострок вкладень  = довгострок зобов’язання : (Осн. Ф. + інші позаоборотні активи) показує, яку частину основних коштів та інших позаобор активів профін-но зовнішніми інвесторами, тобто яка частина належить їм, а не власникам підпр-ва.

5)Коефіцієнт довгострок залучення позикових коштів = довгострок зобов’язання : (довгострок зобов’язання+ власний капітал) характеризує структуру капіталу. Зрост цього показника — негативна тенденція, яка означає, що підпр починає все сильніше залежати від зовнішніх інвесторів.

6)Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів(коефіцієнт заборгованості) =залучений(позичковий) капітал : сума власного капіталу. Зростання цього показника в динаміці також свідчить про посилення залежності підпр від кредиторів, тобто про зниження його фін стійкості.

Коефіцієнт фін залежності = госп-кі кошти  : власний капітал.

Коефіцієнт власного капіталу = власні Обор. К. : загальна сума власного капіталу.

Коефіцієн структури залуч капіталу  = довгострокові зобов’язання : структуру (заг суму) залуч капіталу.

Коефіцієнт інвестування = загальна сума власного капіталу : (Осн. Ф.+ інші позаоб активи).

Коефіцієнт покриття запасів і затрат = Власні обор кошти : заг сума запасів та затрат.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149  Наверх ↑