Зміст

Тема 1.Основи ФМ.

1. Необхідність і сутність фін менеджменту.

2. Особливості Фм, повязані з формою власності і зі сферою здійснення бізнесу.

3. Об’єкт, мета та задачі фінансового менеджменту.

4.Стратегія та тактика фінансового менеджменту.

5. Функції та механізм Фм.

6. Прийоми Фм і їх характеристика.

7. Суб’єкти фін менед-ту та їх характеристика.

8 Обов’язки фінансового менеджера.

9.Місце фінансового менеджменту в організаційній структурі підприємства.

10.Методи фінансового менеджменту.

11.Принципи фінансового менеджменту.

12.Загальна схема фінансового менеджменту.

Тема 2.Система забезпечення ФМ.

13.Поняття системи організаційного забезпечення фінансового менеджменту.

14.Ієрархічна і функціональна будова центрів управління підприємством.

15.Функціональна будова центрів управління на підприємствах різних розмірів.

16.Типова схема організаційної структури фінансового управління на крупних підприємствах

17.Поняття “центри відповідальності” на підприємстві.

18.Види центрів відпов-ті та їх хар-ка.

19.Характеристика і вимоги до інформаційної системи фінансового менеджменту.

20.Основні користувачі фінансової інформації.

21.Характеристика внутрішніх та зовнішніх користувачів фінансової інформації.

22.Вимоги, що висуваються до фінансової інформації.

23.Показники, що формуються із зовнішніх джерел інформації, їх характеристика.

24.Показники, що формуються із внутрішніх джерел інформації, їх характеристика.

25.Поняття внутрішнього фінансового контролю на підприємстві.

26.Сутність фінансового контролю на підприємстві.

27.Основні функції фінансового контролінгу.

28.Основні принципи побудови системи фінансового контролінгу.

29.Система фінансового моніторингу.

30.Формування системи алгоритмів дій по усуненню відхилень значень фактичних фінансових показників від нормативних (планових).

Тема 3.Управління грошовими потоками.

31. Поняття грошового потоку. Значення грошових потоків у діяльності підприємства.

32. Склад вхідних грошових потоків на підприємстві та їх характеристика.

33. Зміст і задачі управління вхідними грошовими потоками.

34.Принципи управління грошовими потоками та їх характеристика.

35.Стадії управління грошовими потоками.

36.Фактори, що впливають на абсолютну суму грошового потоку – виручка від реалізації продукції. Шляхи збільшення абсолютної суми грошового потоку.

37.Фактори, що впливають на формування грошового потоку - виручка від реалізації продукції – в часі. Шляхи прискорення надходження виручки від реалізації.

38.Управління грошовим потоком – отримання банківських кредитів.

39.Управління грошовим потоком – надходження коштів від фінансових інвестицій.

40.Склад вихідних грошових потоків на підприємстві та особливості їх формування.

41.Вплив вихідних грошових потоків на поточний фінансовий стан і кінцеві результати фінансової діяльності підприємства.

42.Управління вихідними грошовими потоками.

43.Управління грошовим потоком – оплата рахунків суб’єктів господарювання.

44.Управління грошовим потоком – платежі державі.

45.Управління грошовим потоком – виплати працівникам підприємства.

Тема 4. Визначення вартості грошей у часі.

46.Необхідність і сутність визначення часової вартості грошей. Основні причини зміни вартості грошей в часі.

47.Типи задач при визначенні вартості грошей в часі. Класифікація, алгоритм т а способи їх вирішення.

48.Проблеми застосування принципів компаундирування та дисконтування в Україні. Значення визначення зміни часової вартості грошей в світовому господарстві.

49.Поняття і сутність компаундирування. Просте компаундирування. Компаундирування ануїтетів (ренти). Поняття звичайної і вексельної ренти.

50.Поняття і сутність дисконтування. Просте дисконтування. Дисконтування звичайної і вексельної ренти.

51. Розрахунок майбутньої вартості грошей з урахуванням ануїтетів, її практичне використання.

52.Розрахунок теперішньої вар-ті грошей з урахуванням ануїтетів, її практичне використання. 

53.Дисконтування, компаундирування та порядок їх застосування.

54.Оцінка майбутньої та теперішньої вартості грошей з врахуванням фактору інфляції.

Тема 5.Управління прибутком.

55.Зміст і задачі управління формуванням прибутку підприємства.

56.Управління прибутком від операційної діяльності.

57.Управління собівартістю продукції і її вплив на формування прибутку від реалізації.

58.Розробка цінової політики та її оптимізація.

59.Управління формуванням прибутку від фінансових операцій.

60.Управління розподілом прибутку підприємства.

61.Чистий прибуток підприємства. Фактори, що впливають на його формування.

62.Управління використанням чистого прибутку підприємства.

63. Управління використанням чистого прибутку підприємства на виплату дивідендів.


Тема 6. Управління активами.

64.Склад, структура, оцінка, принципи формування активів підприємства.

65. Принципи визначення потреби в оборотному капіталі (їх характеристика).

66. Управління виробничими запасами підприємства.

67. Управління дебіторською заборгованістю.

68. Управління грошовими активами підприємства.

69. Управління фінансуванням оборотних активів підприємства.

70. Класифікація необоротних активів підприємства.

71.Управління фінансуванням необоротних активів підприємства.

Тема 7. Вартість і оптимізація структури капіталу.

72. Капітал і його сутність.

73. Визначення вартості капіталу.

74.Сутність власного капіталу підприємства.

75. Складові власного капіталу та їх характеристика.

76. Визначення вартості власного капіталу підприємства.

77. Структура капіталу.

78. Оптимізація структури капіталу, фінансовий ліверідж.

79. Вплив структури капіталу на вартість підприємства.

80. Основи теорії Міллер-Модільяні.

81. Позичений капітал під-ва, його сутність та склад. Фактори, що впливають на його формування

82. Класифікація залучення позичкових коштів та їх хар-ка

83. Формування політики залучення позичених коштів. Умови залучення позичкових коштів та їх характеристика

84. Особливості оцінки і управління вартістю позиченого капіталу.

85. Оцінка вартості і управління залученням позиченого капіталу у формі фінансового кредиту.

86. Оцінка вартості і управління залученням позиченого капіталу у формі облігацій позики.

87. Оцінка вартості і управління залученням товарного (комерційного) кредиту.

88. Оборотний капітал сутність, значення.

89. Зміст і задачі управління оборотного капіталу.

90. Принципи визначення потреби в оборотному капіталі (їх характеристика).

91. Фактори, що впливають на загальну потребу під-ва в оборотному капіталі.

92. Зміст методу прямого розрахунку потреби в нормативному оборотному капіталі.

93. Зміст ек методу визначення потреби в нормативному оборотному капіталі.

94. Причини (фактори) виникнення потреби підприємства в оборотному капіталі понад обсяг нормативної його частини.

95. Власний ОК і джерела його фомув. Визнач. власного ОК на основі бух. балансу

96. Джерела формув. залученого ОК.

97. Використ. банк ресурсів для формування оборотних коштів.

98. Кредиторська заборгованість, як джерело формув ОК. Управління кредитор заборгованістю

99. Хар-ка розміщ і структури поточних активів п-в. фактори які вплив на структ розміщ О.К. Ліквідність поточ активів.

100. Дебіторська заборг, як напрямок розміщ ОК її склад і структура. Зміст і задачі управління ДЗ.

Тема 8. Управління інвестиціями.

101. Зміст і завдання управління інвестиціями.

102. Реальні інвестиції та особливості управління ними.

103. Порядок розробки бюджету капітальних вкладень.

104. Амортизаційні відрах як джерело фінанс-ня кап вкладень. Управл-ня амортизац відрах.

105. Фін інвестиції, їх склад, джерела і тенденції розвитку в суч умовах.

106. Інвестиційний портфель і його формування. Управління інвест портфелем.

107 Фінансово-інвестиційна  діяльність підприємства.

Тема9. Управління фінансовими ризиками.

108.Сутність та класифікація фін ризиків.

109.Фактори, які впливають на рівень фін. ризиків.

110.Політика управ-ня фін ризиками.

111.Порядок виявлення та оцінки ризиків.

112.Показники оцінки фінансових ризиків.

113.Методи розрах-ку ризиків.

114.Організація ризик-менеджменту на підприємстві.

115.Премія за ризик та порядок її визначення.

116.Способи уникнення та нейтралізації фін. ризиків.

117.Хеджування як інструмент нейтралізації ризиків.

118.Зовнішнє страхування фінансових ризиків.

119.Механізм диверсифікації фінансових вкладень підприємства.

120.Прогноз-ня ризиків.

Тема 10. Аналіз фінансових звітів.

121.Сутність, цілі та завдання аналізу фінансових звітів.

122.Призначення та види фінансових звітів.

123.Оцінка балансу та його значення для аналізу фінансового стану підприємства.

124.Значення фін аналізу в управлінні п-вом.

125.Методи фін аналізу і їх хар-ка.

126.Оцінка рентабельності та прибутковості підприємства.

127.Показники оцінки майнового стану підприємства (методика розрахунків і характеристика).

128.Показники фінансової стійкості та структури капіталу (методика розрахунків і характеристика).

129.Показники ліквідності та платоспроможності (методика розрахунків і характеристика).

130.Показники ділової активності (методика розрахунків і характеристика).

131.Аналіз динаміки і структури активу пасиву.

132.Аналіз ліквідності підприємства (балансу)

133.Аналіз фінансової стійкості підприємства

134.Методичні принципи оцінки балансу.

135.Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.


Тема11. Внутрішньофірмове фінансове планування та прогозування.

136.Фінансове прогнозування та планування в системі фінансово­го менеджменту.

137.Система прогнозування фінансової діяльності

138.Система поточного фінансового планування.

139.Оперативне фінансове планування. Бюджетування, його сутність та види бюджетів.

Тема12. Антикризове фінансове управління.

140.Зміст і завдання антикризового управління підприємством.

141.Прогнозування банкрутства як елемент антикризового управління.

142.Система випереджального реагування на загрозу банкрутства (СВР).

143.Фінансова санація підприємства як елемент антикризового управління.

144.Досудова санація.

145.План санації в ході провадження справи про банкрутство.

146.Джерела фін санації під-в.

147.Реструктуризація в системі антикризового управління підприємством.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149  Наверх ↑