124.Значення фін аналізу в управлінні п-вом.

Необхідність і практична значущість систематичного аналізу фін стану п-ва [фін аналізу] зумовлена систем-го аналізу та вдосконалення роботи за ринкових відносин, забезпеч самоокупності, самофін-ня, потребою в поліпшенні використ фін ресурсів, а також пошуком резервів зміцнення фін стабільності п-ва. Традиційна практика фін аналізу опрацювала певні прийоми і методи його здійснення. Можна назвати такі осн прийоми: 1)Читання звітності (ознайомлення) - вивч-ся абсолютні показники фін звітності; 2)Горизонтальний аналіз (часовий аналіз) - порівняння кожної позиції звітності з попереднім періодом; 3)Вертикальний[структурний аналіз] - визнач структури фін показників з оцінкою впливу різних факторів на кінцевий результат. Дозволяє розрах питому вагу окремих показників фін звітності. 4)Трендовий аналіз - порівняння кожної позиції звітності з рядом попередніх періодів та визнач тренду, тобто осн тенденції динаміки показників, очищеної від впливу індивідуальних особливостей окремих періодів [за допомогою тренду здійсн екстраполяція найважливіших фін показників на перспективних період, тобто перспект прогнозний аналіз фін стану]; 5)Аналіз відносних показників [коефіцієнтів] - розрах відношень між окремими позиціями звіту або позиціями різних форм звітності, визнач взаємозв’язків показників; 6)Порівняльний і просторовий аналіз: -внутрігосп аналіз зведених показників звітності за окремими показниками самого підпр-ва та його дочірних п-в, філій, підрозділів, цехів;- міжгосп аналіз показників даної фірми порівняно з показниками конкурентів або із середньогалузевими та середніми показниками. 7)Факторний аналіз - визнач впливу окремих факторів, причин на результативний показник детермінованих (розділених) у часі або стохастичних [що не мають певного порядку ] прийомів досліджень. При цьому факторний аналіз може бути як прямим [власне аналіз], коли результативний показник розділяють на окремі складові, так і зворотнім [синтез], коли його окремі елементи з’єднують у загальний результативний показник.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149  Наверх ↑