Інвестування в людину та його ефективність.

Інвестиції у розвиток особисто­сті, персоналу організації, дер­жави розділяються на такі групи: прямі матеріальні витрати (оплата навчання населенням, ви­трати підприємств на розвиток персоналу, витрати держави на освіту і професійне навчання тощо) ; втрачені заробітки грома­дян під час навчання у закладах освіти, витрати роботодавця на збереження заробітної плати пра­цівникам протягом навчання, не­доодержаний валовий внутрішній продукт чи національний дохід внаслідок відволікання частини працездатного населення на нав­чання; моральні втрати праців­ників у результаті втрати вільного часу, перенапруги та стресові си­туації під час складання іспитів, проведення атестації персоналу, зміни місця проживання заради підвищення кваліфікації чи про­фесійної перепідготовки і оточу­ючого середовища.

Віддача від інвестицій в лю­дину виражається у вигляді пря­мих матеріальних зисків, непря­мих матеріальних зисків і мора­льних зисків. До прямих матеріа­льних зисків відносять: вищий рі­вень заробітків, більша можли­вість брати участь у прибутках підприємства, кращі умови праці, різноманітні привілеї та пільги.

До непрямих матеріальних зис­ків відносять більшу можливість отримати подальші інвестиції у власний людський капітал з боку роботодавця. Моральні зиски включають задоволення від обра­ної професії, доступ до цікавих видів діяльності, висока конкуре­нтоспроможність на ринку праці, відчуття стабільності та впевне­ності в майбутньому тощо. Інвес­тиції в людський капітал є доці­льними, якщо поточна вартість майбутніх вигід (грошових і мо­ральних) більша або хоча б рівна витратам.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112  Наверх ↑