Функціональні керівники на підприємствах, їхні права та обов’язки в галузі менеджменту персоналу.

Обов'язки функціональних ке­рівників у галузі менеджменту персоналу:

-                 підбір і розстановка ка­дрів, чіткий поділ і кооперація праці;

-                 організація адаптації і навчання новоприйнятих праців­ників;

-                 створення умов для бе­зперервного професійно-кваліфі­каційного зростання працівників;

-                 організація продуктив­ної роботи персоналу, створення сприятливих умов праці;

-                 контроль за викорис­танням робочого часу;

-                 матеріальне і моральне стимулювання праці;

-                 справедливе оціню­вання результатів праці;

-                 створення сприятливого соціально-психологічного клі­мату.

Керівники вищих рівнів управ­ління, вирішують стратегічні пи­тання: розробляють кадрову полі­тику, стратегію і тактику її реалі­зації, методичні та нормативні документи, здійснюють контроль за їхнім виконанням і загальне керівництво роботою в галузі ме­неджменту персоналу.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112  Наверх ↑