Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів.

Підвищення кваліфікації робіт­ників – це професійно-технічне навчання робітників, що дає змогу розширювати і поглиблю­вати здобуті знання, уміння і на­вички на рівні вимог виробництва чи сфери послуг. Особливістю процесу підвищення кваліфікації є те, що в даному випадку викла­дачі ведуть заняття з робітни­ками, а не з учнями, як у профте­хучилищі чи під час первинної підготовки кадрів на виробництві.

Підвищення кваліфікації робіт­ників на підприємстві здійснює­ться за такими фор­мами: виробничо-технічні ку­рси; курси цільового призна­чення і суміщеним профе­сіям; школи по вивченню пере­дових прийомів та методів праці; курси бригадирів; гуртки і групи якості; інші форми підви­щення кваліфікації робітників, що визначаються підприємствами.

Перепідготовка робітників – це професійно-технічне навчання, спрямоване на оволодіння іншою професією робітниками, які здо­були первинну професійну підго­товку. Перепідготовка робітників на підприємстві здійснюється у наступних випадках: для нав­чання робітників, котрі вивіль­нюються у зв’язку з перепрофі­люванням, реорганізацією підп­риємства тощо; для розширення професійного профілю робітни­ків, підготовки їх до роботи в умовах колективної форми орга­нізації праці; при потребі змінити професію у зв’язку з відсутністю роботи, що відповідає професії робітника, або витрат здатності виконувати роботу за поперед­ньою професією.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112  Наверх ↑