89. Цивільне право в 30-х рр..

 Ліквідація непу призвела до суттє­вих змін в цивільно-правовому регулюванні суспільних відносин. Головними напрямками розвитку цивільного права були охорона соціалістичної власності та удоскона­лення договірних відносин.

На зміцнення планових засад народного господарства була спрямована постанова ЦВК і РНК СРСР "Про кре­дитну реформу" від ЗО січня 1930 року. Нею скасовувався вексельний обіг і комерційне кредитування. Відтепер роз­рахунки між господарськими організаціями проводилися тільки через банк. Фактично, це призвело до ліквідації госпрозрахунку, хоча в офіційних документах він згадував­ся ще досить довго. Проведенню принципу плановості в роботі транспорту сприяв Статут залізниць СРСР, який було затверджено постановою РНК СРСР від 10 лютого 1935 року, Повітряний кодекс СРСР від 7 серпня 1935 року.

Характерним для даного періоду був посилений розви­ток договірних відносин. Постанови РНК СРСР про укла­дення договорів приймалися щорічно. Ці акти були важ­ливими джерелами договірного права. Вони окреслювали загальні форми договірних зв'язків і визначали конкрет­ний зміст договорів.

Договори, як правило, укладались в рамках планових завдань, що давало можливість конкретизувати планові завдання. Категорично була заборонена одностороння від­мова від виконання договору і одностороння зміна його умов.

Конкретизуються окремі види договорів. Так, у другій по­ловині 30-х років основною формою договору поставки ста­ють прямі договори, які не встановлювали прав і обов'язків сторін. Цей недолік було ліквідовано в 1937 році, коли обо­в'язковим стало визначення основних умов поставки.

На посилення відповідальності суб'єктів державної і ко­оперативної власності була спрямована постанова ВУЦВК і РНК УСРР "Про терміни позовної давності" від 19 листо­пада 1934 року. Вона встановлювала єдиний півтораріч­ний термін позовної давності у спорах між державними, кооперативними і громадськими установами, підприємства­ми і організаціями. Постанова передбачала також спе­ціальні позовні терміни. Так, шестимісячний термін позов­ної давності встановлювався по спорам про стягнення штрафів, пені і неустойки, якщо ці спори підлягали роз­гляду в порядку цивільного судочинства. Скорочений річний термін позовної давності застосовувався в спорах, які ви­никали з договорів перевезень.

Велика увага приділялась також зміцненню власності кооперативних об'єднань. Постанова ЦВК і РНК УСРР від 24 серпня 1935 року забороняла примусове вилучення будь-якого майна кооперативних організацій. Регулювання цивільно-правових відносин фізичних осіб також зазнало змін. Оскільки всяка приватногосподарська діяльність була ліквідована, то і пов'язані з нею майнові права на підставі ст. 1 ЦК УСРР законом більше не охоронялися.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106  Наверх ↑