33. СУСПІЛЬНИЙ ЛАД в 17-18 ст.

Козацька старшина, використовуючи свою владу, до моглася значного зміцнення економічного становища, розширення соціальних і політичних прав. Цей стан все більше виявляв феодально-кріпосницькі тенденції, що закріплювались у гетьманських універсалах і підтримувалися військово-адміністративною владою.

За соціально-економічним і правовим становищем най ближче до козацької старшини були українські шляхтичі. Правове становище шляхтичів визначалося попередніми правами, а також актами гетьманської влади, з допомогою яких вони відновлювали, зміцнювали і розширювали свої права та привілеї.

Шляхта зберігала за собою попередні землеволодіння, розширюючи їх шляхом отримання нових земель від геть­манської влади за надання допомоги і заслуги перед Вій­ськом Запорізьким.

Залежно від конкретних обставин шляхта вимагала від підвладного населення виконання попередніх повинностей. Як було підтверджено згодом царською Жалуваною гра­мотою 27 березня 1654 р., шляхті «бути за попередніми правами і привілеями, даними від королів польських і ве­ликих князів литовських, і тих їх прав і вільностей пору­шувати нічим не веліли».

Духовенство домоглося повернення йому всіх земель­них володінь, раніше захоплених польською шляхтою та католицькою церквою.

За майновим і соціальним становищем духовенство не було однорідним. Виділялася його верхівка — митрополит. Єпископи, ігумени монастирів, які ставили у залежне ста­новище низове духовенство (сільських священиків і мо­нахів). Це призводило до загострення протиріч у самому стані і було причиною переходу багатьох з них у козацтво.

Аналіз соціально-економічного і політичного становища козацької старшини, шляхти й духовенства засвідчує, що у період народно-визвольної війни відбувався процес фор­мування трьох згаданих панівних станів у єдиний клас-українських феодалів. Вони змушені були зважати на ви­моги народу, боялися антикріпосницьких виступів селян, козацької та міської бідноти. Феодали не змогли зберегти старі феодально-кріпосницькі порядки. Антикріпосницький за характером, феодальний гніт був значно послаблений» якщо не скасований.

Іншу велику групу залежного населення становили се­лянство, міська і козацька біднота. Основною масою цього стану було кріпосне селянство. Воно стало головною рушій­ною силою народно-визвольної війни. Як наслідок — було ліквідовано магнатське і польсько-шляхетське землеволо­діння. Селян, котрі проживали на цих землях, фактично визнали вільними. Вони отримали право вільного переходу в козацтво. Це право мали селяни, які проживали на зем­лях української шляхти і духовенства. В універсалах зу­стрічаються заборони до переходу в козаки тільки мона­стирських селян.

Селяни залучалися до панщини один-два дні на тиж­день. Якщо розмір не/визначався гетьманським універса­лом, то феодали встановлювали його самостійно. Крім цього, селяни мали інші феодальні повинності. Всі вони виконували основну повинність у вигляді так званої стації, тобто грошових і натуральних платежів на утримання армії. До цієї повинності належав також обов'язок надан­ня війську квартир і харчування, грошових платежів на утримання військової канцелярії та їх охорони, виконанні;

Господарських повинностей на вимогу полковників, сотників чи курінних отаманів тощо.

Селяни сплачували також щорічний «подимний пода­ток». Його розмір залежав від наявності будинку, роз­міру і характеру господарства селянина. Періодично вста­новлювалися повинності у вигляді плати «мостового» — грошей на утримання доріг, «покотельщизни» — мита за виготовлення винних виробів, «пчолиного», тобто грошей-па утримання вуликів, та ін. За правовим станом селян­ство поділялося на дві категорії. Першу з них становили селяни, котрі проживали на землях української шляхти і церкви, які продовжували залишатися кріпосними. Другу категорію становили селяни, котрі проживали на землях вигнаних магнатів, католицької церкви і польсько-литов­ської шляхти, за якими визнавалося право вільного пере­ходу.

Міське населення за соціально-економічним і право­вим становищем не було однорідним. Його верхівку ста­новили купці, цехові майстри ремісників і чиновники, а основну масу — ремісники, дрібні торговці та декласовані елементи, тобто міська біднота.

Міське населення називалося міщанами. Серед них ви­різнялися представники міського управління — війти, бур­містри, радники і лавники, що за становищем прирівню­валися до козацької старшини і шляхти. Всі мешканці визнавалися вільними. Вони мали право переходу в коза­цтво, право займатися ремеслами, промислами і торгівлею. У містах проживало також населення, яке займалося сіль­ським господарством, дрібною торгівлею, а також дрібну орендатори міських земель, ті, хто займалися ремеслом;. Та ін.

На міщанство поширювалась уся система різноманіт­них повинностей. Вони платили подимний податок, мосто­ві гроші, ярмарочні збори, забезпечували військові постої тощо, за свій рахунок утримували міську адміністрацію і забезпечували охорону міста.

Нелегке становище міщан стало причиною того, що-чимало з них переходили у козацтво і виступали разом із. Селянами в антикріпосницькій боротьбі.

Чільне місце в українському суспільстві посідало ко­зацтво. Головним обов'язком козаків вважалася військова служба. Козацтво поділялося на старшину і рядових. Ко­зацька старшина за становищем належала до панівної верстви. Козацтво визнавалося вільним. Воно могло без­перешкодно переходити в інший стан, змінити місце про­живання, користуватися землею, звільнялося від загаль­них податків і повинностей. Його особливим правом була. Участь у виборах козацької старшини. Серед козаків найпривілейованішими вважалися реєстрові козаки, за якими визнавалися право власності на землю. Одним із приві­леїв козацтва було те, що вони користувались правом захисту у своїх судах: курінних, сотенних, полкових  на генеральному суді.

Таким чином, в Україні продовжував існувати суспіль ний лад, що відповідав феодальному способу виробництва.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106  Наверх ↑