60. Столипінська аграрна реформа

Кінець XIX — початок XX ст. Започаткував масовий національно-визвольний рух в Україні. В цей же час се­ред українських робітників поширюються ідеї марксизму. Революційні настрої незабаром охоплюють всі кола су­спільства. Після поразки царизму в російсько-японській війні в 1905 році вибухнула друга буржуазно-демократична революція. На цей раз це була революція знизу.

17 жовтня 1905 року цар Микола II проголосив Мані­фест, в якому проголошувалася свобода особистості, слова, зібрань та союзів. Була заснована Державна дума з зако­нодавчими повноваженнями. Фактично Маніфест проголо­шував головні конституційні права, що ще більше розбур­хало народні маси. Починається масове створення полі­тичних партій. Особливо бурхливим був цей процес в Укра­їні. Найбільш значними серед створених партій були: Ре­волюційна Українська партія (РУП) (1899), яка в 1905 році розпалася на Народну Українську партію і Українську соціал-демократичну робітничу партію, Українська ради­кально-демократична партія (1905) та ін.

Російський уряд вважав культурно-національний рух в Україні державним сепаратизмом. У 1911 році П.Столипін писав, що "історичним завданням російської державності є боротьба з рухом, у теперішньому часі прозваному україн­ським, що містить у собі ідею відродження старої України й устрою малоросійської України на автономних національ­но-територіальних основах".

У серпні 1914 року розпочалася перша світова війна. Спочатку українці мали бажання захищати імперську дер­жавність, але з часом цей запал пропав.

Війна затягувалася. Величезні людські втрати, голод, розруха, масове зубожіння народу привели до революцій­ної ситуації в країні. В кінці 1917 року почалися завору­шення в Петрограді. 25 лютого на кілька тижнів було про­голошено перерву у роботі Державної думи. 27 лютого створюється Тимчасовий Комітет Державної думи. З берез­ня 1917 року в Києві було створено суспільно-політичний центр українського національно-визвольного руху — Цен­тральну раду.

Для України розпочинався ранок нової ери в її багато­страждальній історії.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106  Наверх ↑