40. Конституція Пилипа Орлика

Величезне значення для розуміння історичного розвит­ку української державності мала спроба встановлення в Україні конституційного устрою.

Після смерті Івана Мазепи у 1710 році гетьманом було обрано генерального писаря Пилипа Орлика. Це був один з найвидатніших діячів XVII — XVIII ст., самовідданий укра­їнський патріот, який все життя присвятив боротьбі за не­залежність України. Його діяльність як гетьмана проходи­ла в еміграції. В день виборів П. Орлика 5 квітня 1710 року в Бендерах було підписано договір під назвою "Конститу­ція прав і свободи Запорозького Війська" (Пакти й консти­туції законів та вольностей Війська Запорозького). Його зміст свідчив про наміри та упевненість укладачів повернутися з еміграції на батьківщину, де договір отримає юридичну силу для всієї України. На час складання договір був цілком ре­алістичним, а не теоретичним проектом, яким він став пізніше, коли повернення гетьмана П. Орлика в Україну стало не­можливим. Історичне значення договору перш за все в тому, що він був першим конституційним актом в Україні.

Наявність козацького парламенту обмежували гетьман­ську владу і робила з України конституційну державу. "Конституція" обмежувала права гетьмана на користь стар­шинської аристократії і точно встановлювала, якими при­бутками міг користуватися гетьман. "Конституція" при­діляла увагу також соціальному становищу міщан, селян та козаків — "людей убогих". В цілому вона свідчила про перемогу старшинської аристократії над гетьманським абсолютизмом. Та боротьба, яка почалася ще в роки Виз­вольної війни між двома течіями в українському державному будівництві — самодержавною та республіканською, закінчилася тріумфом останньої. "Конституція", в якій гармонійно поєднувались інтереси гетьманської влади і ко­зацької старшини, як провідної верстви в Україні, була в той же час маніфестом державної волі українського наро­ду, пам'ятником української державно-політичної думки.

Акт обрання П. Орлика гетьманом і "Конституція" були затверджені шведським королем Карпом XII. У "Консти­туції" неодноразово згадується про протекторат шведсько­го короля над Україною. Це потрібно "...для большей кре-пости України", "...для заховання оной целости в правах наданих й границах" (п.7). Таким чином, цей протекторат не був підданством українського народу Швеції. Він орієн­тувався на зовнішню незалежність України і міцність її внутрішнього устрою.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106  Наверх ↑