108. Зміни в державному ладі в 90-х рр.

Після прийняття Акту проголошення незалеж­ності України і проведення всеукраїнського рефе­рендуму 1 грудня 1991 року Україна твердо стала на самостійний державницький шлях. Але одна справа проголосити незалежність, а зовсім інша — втілити її в життя.

Формування незалежної державності здійсню­валося мирним шляхом. Проголошення незалеж­ності вимагало створення юридичної бази, здатної забезпечити суверенне існування України. Утвер­дженню незалежності сприяло дружнє ставлення до України світової спільноти. За грудень 1991 року незалежність України визнали 68 держав світу. 25 грудня 1991 року Україну визнали СІЛА. Впродовж 1992 року Україну визнало ще 64 дер­жави. Велике значення для України мало виз­нання її з боку Росії, яка була впевнена в тому, що збереже за собою роль керівного центру в рамках СНД. Керівники України підтримували курс на економі­чне співробітництво в рамках СНД, але категорично вис­тупали проти створення наддержавних структур, які б за­грожували суверенітету країни.

Україна вважала СНД міжнародним механізмом, який мав існувати на основі двосторонніх взаємовигідних відно­син між країнами — членами цього союзу. Уряд України дотримувався політики, яка повинна була забезпечити ре­алізацію національних інтересів республіки.

Як показав час, найболючішим питанням міжнародної політики для України стали відносини з Росією, яка не відмовилася від імперської політики щодо інших держав. Українське керівництво, незважаючи на провокаційні кро­ки з боку ряду політичних сил Росії, проводило у відноси­нах з цією країною зважену політику, намагаючись вирі­шувати спірні питання шляхом переговорів.

Гострою проблемою взаємовідносин був і залишається Крим і Чорноморський флот. Зважаючи на досить склад­ну ситуацію у відносинах з деякими сусідніми державами, Україна вимушена була приділяти багато уваги пробле­мам будівництва Збройних Сил республіки.

24 серпня 1991 року позачергова сесія парламенту прий­няла постанову "Про військові формування на Україні", згідно з якою всі війська, дислоковані на території респуб­ліки, підпорядковувалися Верховній Раді. Тоді ж було ство­рено Міністерство оборони, а міністром оборони призначе­но генерал-майора авіації Костянтина Морозова (згодом йому було присвоєно звання генерал-полковника).

Черговим кроком стала розробка концепції оборони та будівництва Збройних Сил України, схвалена Верховною Радою 11 жовтня. У ній заявлялося про намір України одержати у майбутньому статус нейтральної, без'ядерної держави, яка не бере участі у військових блоках. Дві ос­танні тези викликали у суспільстві жваву дискусію. Ви­явилось чимало прихильників володіння ядерним арсеналом та інтеграції України в НАТО. Прийнятий 6 грудня Закон "Про збройні Сили України" заборонив застосуван­ня їх без рішення Верховної Ради для виконання завдань, не пов'язаних з обороною держави. Цим же законом вста­новлювалось використання у Збройних Силах України державної мови, здійснення військово-патріотичного вихо­вання на національно-історичних традиціях народу, забо­ронялася діяльність у військах будь-яких політичних пар­тій і рухів. Окремою постановою було затверджено текст військової присяги, яку тут же, в залі Верховної Ради, пер­шим склав міністр оборони України К. Морозов. Указом від 12 грудня 1991 року Президент України Л. Кравчук прийняв на себе обов'язки Головнокомандуючого Зброй­ними Силами України.

За декілька місяців Верховна Рада України прийняла майже півсотні документів, які регламентували будівниц­тво Збройних Сил. На їх основі відбувалося реформування армії, формування воєнної доктрини України, вдосконален­ня матеріального забезпечення армії та системи підготов­ки військових кадрів, створення механізму соціального захисту військовослужбовців і членів їх сімей тощо.

Ще в Декларації про державний суверенітет Україна виразила своє бажання стати в майбутньому неядерною державою. Вона стала першою і єдиною на сьогодні дер­жавою світу, яка добровільно відмовилася від ядерної зброї.

Серед інших нормативних актів, що забезпечували су­веренітет України, слід назвати закони "Про громадянство України" від 8 жовтня 1991 року, "Про державний кордон України" і "Про прикордонні війська України" від 4 лис­топада 1991 року, указ "Про утворення державного митно­го комітету України" від 12 грудня 1991 року.

З перших днів існування почалася робота по формуван­ню атрибутів незалежної держави. 4 вересня 1991 року було прийнято постанову про підняття над будинком Верхов­ної Ради синьо-жовтого національного прапора. 15 січня 1992 року з'явився указ "Про державний гімн України", який затвердив національний гімн на слова Павла Чубин-ського та музику Михайла Вербицького "Ще не вмерла Україна". 28 січня 1992 року синьо-жовтий прапор було проголошено державним прапором України. Малим гербом України було затверджено тризуб.

Як самостійна держава, Україна з перших днів незалеж­ності намагалася створити свою грошову одиницю. Поста­новою від 9 вересня 1991 року запроваджувався обіг ку­понів багаторазового використання.

В середині 1992 року Україна вийшла з рубльової зони. Зростання цін на енергоносії привело до інфляції, яка в 1993 році переросла в гіперінфляцію. За 1993 рік купоно-кар-бованці знецінилися в 103 рази. Такого рівня інфляції гой час не знала жодна країна світу. Жорстка дефляційна політика Національного банку України дала змогу на дея­кий час приборкати інфляцію.

У таких умовах Україна мала робити більш рішучі кро­ки до ринкової економіки. Основою формування багатоук­ладної економіки стали закони "Про приватизацію майна державних підприємств" від 4 березня 1992 року, "Про приватизацію малих державних підприємств" від 6 берез­ня 1992 року, "Про приватизаційні папери" від 6 березня 1992 року.

Але непослідовність в проведенні ринкових перетворень тільки посилила економічну кризу. Державна програма приватизації була провалена. На середину 1993 року 98 відсотків підприємств залишалися власністю держави. У грудні 1993 року інфляція перевищувала 90 відсотків.

Економічна криза призвела до гострої політичної кри­зи. 24 вересня 1993 року Верховна Рада прийняла рішен­ня про призначення на 24 березня 1994 року дострокових виборів парламенту. Одночасно, на 26 червня 1994 року були призначені вибори Президента.

На виборах, що проходили у два тури з 27 березня по 10 квітня 1994 року, було обрано 338 народних депутатів. Половину всіх місць було віддано політичним партіям. Найбільше місць отримали комуністи — 101, СПУ і селпу — здобули відповідно 14 і 18 мандатів, Рух — 20. Інші партії мали від 1 до 9 представників у Верховній Раді.

Процес зміни політичної влади в Україні завершили президентські вибори. На посаду Президента було зареє­стровано 7 кандидатів. Головна боротьба розгорнулася між Л. Кравчуком, який набрав у першому турі 37,68 відсотка голосів, і Л. Кучмою — 31,25 відсотка. У другому турі, який відбувся 10 липня 1994 року, Л. Кучма набрав 52,14 відсот­ка голосів, Л. Кравчук — 45,06 відсотка. Таким чином, Лео­нід Кучма став другим всенародне обраним Президентом України.

З обранням нового парламенту і Президента боротьба між законодавчою і виконавчою владою посилюється.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106  Наверх ↑