4.2 Характеристика рахунків 12 “Нематеріальні активи”,

 19 “Негативний гудвіл”

Рахунок 12 “Нематеріальні активи” – активний, балансовий, призначений для обліку господарських засобів.

Структура рахунку 12 “Нематеріальні активи” представлена в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1 - Структура рахунку 12 "Нематеріальні активи"

Субрахунки

Види нематеріальних активів

121 "Права користування природними ресурсами"

Права користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище

122 "Права користування майном"

Права користування земельною ділянкою, будівлею, право на оренду приміщень тощо

123 "Права на знаки для товарів і послуг"

Права на товарні знаки, торгівельні марки, фірмові назви тощо

124 "Права на об'єкти промислової власності"

Права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорт рослин, породи тварин, ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо

125 "Авторські і суміжні з ними права"

Права на літературні і музичні твори, програми для ЄОМ, бази даних тощо

126 "Гудвіл"

Перевищення вартості придбання над часткою покупця у справедливій вартості придбаних активів і зобов'язань на дату придбання

127 "Інші нематеріальні активи"

Права на здійснення діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо

 

     Рахунок 19 “Негативний гудвіл” пасивний, призначений для ведення обліку зменшення вартості негативного гудвілу з моменту його виникнення. За дебетом рахунку відображається сума негативного гудвілу, яка визнана доходом, а за кредитом – вартість виникнення негативного гудвілу. У бухгалтерському обліку гудвіл відображається як різниця між фактичною ціною продажу підприємства та сукупною вартістю його активів і пасивів у відповідно до останнього бухгалтерського балансу підприємства.

4.3 Нематеріальні активи: визначення, оцінка, переоцінка

     Придбання нематеріальних активів визначається як актив, якщо існує ймовірність того, що підприємство отримує в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з використанням такого активу.

     Первісна вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов’язаних з удосконаленням цих нематеріальних активів і підвищенням їх можливостей та терміну використання, які будуть сприяти збільшенню первісно очікуваних майбутніх економічних вигод.

Порядок визначення первісної вартості нематеріального активу наведено в таблиці 4.2.

Переоцінка нематеріальних активів за справедливою вартістю має такі варіанти:

переоцінена вартість визначається як добуток первісної вартості та індексу переоцінки;

знос при переоцінці визначається як добуток суми зносу згідно балансу та індексу переоцінки;

індекс переоцінки визначається відношенням справедливої вартості об’єкта до залишкової вартості.

Порядок відображення переоцінки нематеріальних активів в обліку залежить від виду переоцінки (таблиця 4.3).

Таблиця 4.3 - Порядок відображення переоцінки нематеріальних активів

№ з/п

Вид переоцінки

Порядок відображення в обліку

1

Перша дооцінка залишкової вартості

Сума дооцінки відображається у складі додаткового капіталу

2

Перша уцінка залишкової вартості

Сума уцінки відображається в складі витрат звітного періоду

3

При черговій дооцінці перевищення сум попередніх уцінок над сумою попередніх дооцінок

Включається до складу доходів звітного періоду з відображенням різниці між сумою чергової (останньої) дооцінки залишкової вартості і вказаним перевищенням у складі іншого додаткового капіталу

4

При черговій уцінці перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок

Направляється на зменшення другого додаткового капіталу з включенням різниці між черговою (останньою) сумою уцінки і вказаним перевищенням у витрати звітного періоду

 

Таблиця 4.2 - Порядок визначення первісної вартості нематеріального активу

№ з/п

Спосіб находження

Складові та порядок формування

початкової (первісної) вартості

нематеріального активу

 

Примітка

1

2

3

4

1

Придбання нематеріального активу

Ціна (вартість) придбання (крім отриманих торгових знижок), мито, непрямі податки, які не підлягають поверненню, та інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням і доведенням цього активу до стану, придатного для експлуатації

Витрати на оплату процентів за кредит не включаються до початкової (первісної) вартості нематеріального активу, придбаного в цілому або частково за рахунок кредиту банку. При цьому первісна вартість окремого об’єкту нематеріальних активів, оплачених загальною сумою, визначається шляхом розподілу оплаченої суми пропорційно справедливій вартості кожного з придбаних об'єктів

2

Створення нематеріального активу на підприємстві

Прямі витрати на оплату праці, прямі матеріальні витрати та інші витрати, безпосередньо пов'язані зі створенням цього активу і приведенням його до стану, придатного для використання за призначенням

До початкової (первісної) вартості також включаються оплата реєстрації юридичного права, амортизація патентів, ліцензій та інші

3

Придбання нематеріального активу через обмін на подібний об'єкт

3.1 Залишкова вартість переданого нематеріального активу

3.2 Справедлива вартість переданого нематеріального активу

При перевищені залишкової вартості переданого об'єкта над справедливою вартістю нематеріального активу, отриманого в обмін на подібний об'єкт, є його справедлива вартість з включенням різниці до фінансових результатів (витрат) звітного періоду

 


Закінчення таблиці 4.2

1

2

3

4

4

Обмін (або частковий обмін) нематеріаль-ного активу на неподібний нематеріальний акт

Справедлива вартість переданого нематеріального активу, збільшена (зменшена) на суму грошових коштів або їх еквівалентів, яка була отримана в результаті обміну

 

-

-

5

Внесення нематеріального активу до статутного капіталу, постановка нематеріального активу на баланс при об'єднанні підприємств, безоплатне отримання нематеріального активу

Справедлива вартість отриманих нематеріальних активів

На дату отримання

 

Облік нематеріальних активів наведено в таблицях 4.4, 4.5, 4.6.

Таблиця 4.4 – Облік переоцінки нематеріальних активів

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Проведено дооцінку нематеріальних активів

12 "Нематеріальні активи" за субрахунками

423 "Дооцінка необоротних активів"

2

Відображено знос при дооцінці

423 "Дооцінка необоротних активів"

13 "Знос необоротних активів"

3

Відображено уцінку нематеріальних активів

13 "Знос необоротних активів"

12 "Нематеріальні активи" за субрахунками

4

Відображено уцінку раніше дооцінених нематеріальних активів

975 "Уцінка необоротних активів "

12 "Нематеріальні активи" за субрахунками

5

Відображено уцінку раніше дооцінених нематеріальних активів

13 "Знос необоротних активів"

423 "Дооцінка необоротних активів"

975 "Уцінка необоротних активів”

12 "Нематеріальні активи" за субрахунками

6

Відображено результати дооцінки раніше уцінених нематеріальних активів

12 "Нематеріальні активи" за субрахунками

423 "Дооцінка необоротних активів"

 

746 "Інші доходи від звичайної діяльності"

423 "Дооцінка необоротних активів"

13 "Знос необоротних активів"

 

Таблиця 4.5 - Зменшення корисності нематеріальних активів

 з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Відображено втрати від зменшення корисності нематеріальних активів, оцінених за первісною вартістю

975 "Уцінка необоротних активів"

13 "Знос необоротних активів"

 

2

Відображено втрати від зменшення корисності нематеріальних активів, оцінених за первісною вартістю

975 "Уцінка необоротних активів",

13 "Знос необоротних активів"

12 "Нематеріальні активи" за субрахунками

 

 


Закінчення таблиці 4.5

1

2

3

4

3

Відображено дооцінку за об'єктами, яка проведена після усунення причин попереднього зменшення корисності за об'єктами, які були оцінені за первісною вартістю (сторно)

975 "Уцінка необоротних активів"

 

13 "Знос необоротних активів"

 

4

Відображено дооцінку за об'єктами, яка проведена після усунення причин попереднього зменшення корисності за об'єктами, які були оцінені за первісною вартістю

12 "Нематеріальні активи" за субрахунками

746 "Інші доходи від звичайної діяльності"

746 "Інші доходи від звичайної діяльності"

13 "Знос необоротних активів"

 

 

Таблиця 4.6 - Нематеріальні активи, внесені до статутного капіталу

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Відображена заборгованість учасника (засновника) за внесками до статутного капіталу

46 "Неоплачений капітал"

40 "Статутний капітал"

2

Зроблений внесок до статутного капіталу у вигляді нематеріального активу (програмне забезпечення)

12 "Нематеріальні активи" за субрахунками

46 "Неоплачений капітал"

 

4.4 Рішення з обліку нематеріальних активів

Облік нематеріальних активів підприємства складається з таких видів оцінок:

-    первісна вартість нематеріальних активів;

-    сума очікуваних економічних вигід;

-    сума витрат, яка пов¢язана з удосконаленням нематеріальних активів;

-    сума дооцінки.

Тоді функцію ефективності обліку нематеріальних активів підприємства можна подати у такому вигляді

                        ,                        (4.1)

де  - первісна вартість нематеріального активу ;

 - сума очікуваних економічних вигод від використання нематеріального активу ;

- сума витрат, яка пов¢язана з удосконаленням нематеріального активу ;

 - дооцінка удосконаленням нематеріального активу ;

 - вид нематеріального активу .

Як характеристики дооцінки нематеріальних активів можна виділити такі:

1)    сума дооцінки нематеріального активу ;

2)    знос нематеріального активу .

Не всі нематеріальні активи мали чи мають дооцінку, тому необхідно ввести матрицю кодів, коефіцієнти якої б відображали інформацію про те, чи була проведена до оцінка, та якщо була, то скільки разів.

Тоді показник дооцінки можна розписати таким чином:

,                                               (4.2)

де  - сума дооцінки нематеріальних активів;

 - знос нематеріальних активів;

 - матриця коефіцієнтів розмірності , які відображають кількість проведених дооцінок;

 - кількість проведених дооцінок нематеріальних активів.

З урахуванням формули (5.2) формулу (5.1) можна переписати у вигляді

.   (4.3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑