21.4 Облік розрахунків за податками і платежами

Податки – це обов’язкові платежі підприємств та окремих осіб в державний або місцевий бюджети. Податкове зобов’язання – загальна сума податку, одержана (нарахована) платником податку у звітному (податковому) періоді. Податковий кредит – сума, на яку платник податку має право зменшити податкове зобов’язання звітного періоду.

Обов’язкові платежі – це система встановлених законодавством внесків та відрахувань юридичних і фізичних осіб, які формують доходи до державного бюджету.

Облік усіх видів платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства, та за фінансовими санкціями, відображаються на пасивному балансовому рахунку 64 “Розрахунки за податками й платежами”.

У бухгалтерському обліку операції з нарахування та сплати податку на прибуток відбиваються таким чином:

- нарахування: Д-т. рах. 981 “Податки на прибуток від звичайної діяльності”, К-т. рах. 641 “Розрахунки за податками”;

- перерахування: Д-т. рах. 641 “Розрахунки за податками”, К-т. рах.311 “Поточні рахунки в національній валюті”.

У бухгалтерському обліку операції з нарахування та сплати податку на додану вартість відбиваються таким чином:

- нарахування: Д-т. рах. 701 “Доход від реалізації готової продукції”, К-т. рах. 641 “Розрахунки за податками” / ПДВ;

- перерахування: Д-т. рах. 641 “Розрахунки за податками”/ ПДВ, К-т. рах. 311 “Поточні рахунки в національній валюті”.

На субрахунку 644 “Податковий кредит” ведеться облік суми податку на додану вартість, на яку підприємство має право зменшити податкове зобов’язання. Датою виникнення податкового кредиту вважається дата здійснення першої з подій:

- або дата списання коштів з банківського рахунку платника податку в оплаті товарів, дата виписки відповідного рахунку (товарного чеку) – у випадку розрахунку з використанням кредитних чеків;

- або дата отримання податкової накладної, яка підтверджує факт придбання платником податку товарів (робіт, послуг).

Підставою для одержання права на податковий кредит є податкова накладна, а у випадку введення (імпортування) товарів таким документом вважається належним чином оформлена митна декларація, яка підтверджує сплату ПДВ.

Типові проводки з обліку розрахунків за податками й платежами наведені в таблиці 21.2.

Таблиця 21.2 - Бухгалтерський облік розрахунків за податками й

 платежами

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Придбано виробничі запаси;

відображено ПДВ, зазначено у податковій накладній постачальника

20 “Виробничі запаси”

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

641 “Розрахунки за податками”

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

2

Погашено заборгованість перед постачальником

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

3

Відображено витрати на проектні, будівельно-монтажні роботи за рахунками підрядчиків, проектних організацій; відображено суму ПДВ в рахунках підрядчиків і проектних організацій

15 “Капітальні інвестиції”

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

 

644 “Податковий кредит”

4

Отримано товари від постачаль-ника; нараховано податковий кредит з ПДВ

281 “Товари на складі”

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

641 “Розрахунки за податками”

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

5

Погашено заборгованість перед постачальником

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

 

Закінчення таблиці 21.2

1

2

3

4

6

Відвантажено товар покупцю

361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями”

702 “Дохід від реалізації товарів”

7

Нараховані податкові зобов’язання з ПДВ

702 “Дохід від реалізації товарів”

641 “Розрахунки за податками”

8

Списано чистий дохід

702 “Дохід від реалізації товарів”

791 “Результат основної діяльності”

9

Списано реалізований товар

902 “Собівартість реалізованих товарів”

281 “Товари на складі”

10

Враховано собівартість реалізованого товару у складі фінансового результату

791 “Результат основної діяльності”

902 “Собівартість реалізованих товарів”

11

Списано адміністративні витрати та витрати на збут

791 “Результат основної діяльності”

92 “Адміністра-тивні витрати”,

93 “Витрати на збут”

12

Отримано оплата від покупця

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями”

13

Нараховано збір на розвиток виноградництва, садівництва та хмелярства

54 “Відстрочені податкові зобов’язання”

642 “Розрахунки за обов’яз-ковими плате-жами”

 

21.5 Облік розрахунків за іншими операціями

На балансовому, пасивному рахунку 68 “Розрахунки за іншими операціями” ведеться облік джерел засобів за операціями, які не можуть бути відбиті на рахунках 63 – 67.

Рахунок 68 має такі субрахунки:

681 “Розрахунки за авансами одержаними” – облік одержаних авансів під поставку матеріальних цінностей, суми попередньої оплати покупцям і замовникам рахунків постачальника за продукцію і виконані роботи;

682 “Внутрішні розрахунки” – облік поточних розрахунків з дочірніми підприємствами;

683 “Внутрішньогосподарські розрахунки” – облік внутрішньогосподарських розрахунків з виробничими одиницями і господарствами, виділеними на окремий баланс, за взаємним відпуском матеріальних цінностей; реалізацією продукції, робіт, послуг; передачею витрат загально- управлінської діяльності тощо;

684 “Розрахунки за зараховуваними відсотками” ведеться облік з:

- використання коштів або товарів (робіт, послуг), отриманих у кредит;

- використання майна, отриманого в користування за орендою та лізингом;

-                      іншими операціями.

685 “Розрахунки з іншими кредиторами” – облік операції з різними організаціями за операціями некомерційного характеру, з наймачами квартир, з орендарями нежитлових приміщень, з батьками дітей за відвідування дитячих закладів та за інші операції.

Господарські операції з обліку розрахунків за іншими операціями наведені в таблиці 21.3.

Таблиця 21.3 - Бухгалтерські проводки з обліку розрахунків за іншими

 операціями

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

На материнському підприємстві

1

Відвантажено товар дочірньому підприємству

377 “Розрахунки з іншими дебіторами”

702 “Дохід від реалізації товарів”

2

Відображено податкові зобов’язання в сумі ПДВ

702 “Дохід від реалізації товарів”

641 “Розрахунки за податками”

3

Списано фактичну собівартість реалізованого товару

902 “Собівартість реалізованих товарів”

281 “Товари на складі”

4

Відображено фінансовий результат від реалізації

791 “Результат основної діяльності”

902 “Собівартість реалізованих товарів”

702 “Дохід від реалізації товарів”

791 “Результат основної діяльності”

5

Отримано оплату за відвантажений товар

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

377 “Розрахунки з іншими дебіторами”

 

Закінчення таблиці 21.3

1

2

3

4

Дочірнє підприємство

6

Оприбутковано товар, який надійшов від материнського підприємства

281 “Товари на складі”

631 “Розрахун-ки з вітчизняними постачальниками”

7

Відображено суму ПДВ

641 “Розрахунки за податками”

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

8

Перераховано оплату за отриманий товар

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑