11.4 Бухгалтерській облік операцій, пов’язаних з рухом

 готової продукції

 

Якщо облік готової продукції ведеться за обліковими цінами, то після закінчення звітного періоду, після визначення фактичної собівартості, записи з випуску і відвантаження коригуються на суму відхилень фактичної собівартості від її вартості за обліковими цінами шляхом їх зіставлення. Від’ємна сума відхилень фіксується методом червоного сторно, додатня - звичайним записом.

Для правильного визначення фактичної собівартості готової продукції, виконаних робіт і наданих послуг доцільно на кінець звітного періоду визначити залишки незавершеного виробництва.

Порядок ведення обліку готової продукції показано на рисунку 11.6.

               

 

Рисунок 11.6 - Загальна схема бухгалтерського обліку готової продукції

Основні рахунки щодо руху готової продукції наведено в таблиці 11.1.

Таблиця 11.1 - Бухгалтерське відображення операцій з руху готової продукції

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Оприбуткована на склад готова продукція

26 "Готова продукція"

23 "Виробництво"

2

Відображені в складі готової продукції напівфабрикати власного виробництва, призначені для реалізації на сторону

26 "Готова продукція"

25 "Напівфабрикати"

3

При інвентаризації виявлені лишки готової продукції

26 "Готова продукція"

719 "Інші доходи від операційної діяльності"

4

Готова продукція, призначена для власних потреб, оприбуткована як матеріали

20 "Виробничі запаси"

26 "Готова продукція"

5

Готова продукція призначена для власних потреб, оприбуткована як МШП

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

26 "Готова продукція"

6

Використана готова продукція для внутрішніх потреб цехів; повернена готова продукція в цех для оздоблення

23 "Виробництво"

26 "Готова продукція"

7

Недостача, виявлена при інвентаризації готової продукції, віднесена на винну особу

375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків"

26 "Готова продукція"

8

Списана на фінансові результати первісна вартість готової продукції (у випадку, коли підприємства для узагальнення інформації про витрати застосовують тільки рахунки класу 8)

791 "Результат основної діяль- ності"

26 "Готова продукція"

9

Використана готова продукція для виробничо-господарських потреб, тобто без продажу іншим особам

808 "Витрати товарів"

26 "Готова продукція"

 


Продовження таблиці 11.1

1

2

3

4

10

Відображена сума витрат від знецінення запасів, псування цінностей; списана готова продукція, непридатна для продажу; проведена уцінка готової продукції, яка втра-тила свої первісні якості (якщо підприємство не використовує рахунки класу 9)

84 "Інші операційні витрати"

26 "Готова продукція"

11

Списано вартість готової продукції, втраченої внаслідок надзвичайної події (якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9)

85 "Інші затрати"

26 "Готова продукція"

12

Списана собівартість реалізованої готової продукції

901 "Собівартість реалізованої готової продукції"

26 "Готова продукція"

13

Використана готова продукція для адміністративних потреб

92 "Адмініст-ративні втрати"

26 "Готова продукція"

14

Використана готова продукція для позавиробничих потреб

93 "Витрати на збут"

26 "Готова продукція"

15

Списана вартість готової продукції, використаної для досліджень, яка здійснює підприємство

941 "Витрати на дослідження і розробки"

26 "Готова продукція"

16

Списані витрати, пов'язані із знеціненням (уцінкою) готової продукції

946 "Втрати від знецінення запасів"

26 "Готова продукція"

17

Списана нестача готової продукції, яка виявлена в процесі її збереження та реалізації, якщо на час установлення нестачі винуватця не встановлено (одночасно сума такої нестачі відображається на позабалансовому рахунку 07)

947 "Нестачі і втрати від псування цінностей"

26 "Готова продукція"

18

Списана на інші витрати операційної діяльності вартість готової продукції, використаної для потреб житлово-комунальних і обслуговуючих господарств, дитячих дошкільних закладів, будинків відпочинку, санаторіїв та інших закладів оздоровчого та культурного призначення тощо

949 "Інші витрати операційної діяльності"

26 "Готова продукція"

 

Закінчення таблиці 11.1

1

2

3

4

20

Списана первісна вартість готової продукції, втрачених внаслідок сти-хійного лиха (повеней, землетрусів, граду тощо); в результаті техногенних катастроф і аварій, які сталися на са-мому підприємстві чи іншому підприємстві; від інших надзвичайних подій

99 "Надзвичайні витрати"

26 "Готова продукція"

 

11.5 Рішення з обліку готової продукції

Відповідно до рисунку 11.2. ефективність обліку готової продукції підприємства можна уявити як функцію від таких змінних:

-    первісної вартості готової продукції;

-    собівартості реалізації готової продукції;

-    фінансових результатів.

Перераховані параметри необхідно ще доповнити показником, який би характеризував рух готової продукції підприємства. Таким показником візьмемо витрати на зберігання готової продукції на складі. Тоді функція ефективності обліку готової продукції можна записати таким чином:

 ,            (11.1)

де , -мірний вектор первісних вартостей готової продукції підприємства;

, -мірний вектор собівартостей реалізації готової продукції;

, -мірний вектор фінансових результатів від реалізації готової продукції підприємства;

 - вектор-функція витрат на зберігання готової продукції на складі;

 - коефіцієнт компетентності бухгалтера у сфері готової продукції підприємства;

 - рік проведення обліку;

 - вид готової продукції.

Особливість функції ефективності (11.1) полягає в тому, що для досягнення оптимуму необхідно мінімізувати первісні вартості готової продукції, собівартості її реалізації та витрати на її зберігання на складі. У той же час необхідно максимізувати фінансові результати реалізації готової продукції. Це призводить до того, що функцію (11.1) необхідно розглядати як багатоцільову.

Розділ 12 Прийняття рішень на основі даних

бухгалтерського обліку товарів

12.1 Поняття та класифікація товарів

     Товарами є матеріальні цінності, які придбані (отримані) і утримуються підприємством з метою подальшого продажу. Товаром може бути продукт як фізичної, так і розумової праці, результат послуги, сама здатність до праці, земля та її надра – все, що має споживчу та продажну вартість і може обмінюватись на інший товар (гроші) власником цієї споживчої вартості.

     Оцінка за цінами реалізації застосовується підприємствами роздрібної торгівлі з використанням середнього відсотка торгівельної націнки.

12.2 Характеристика рахунків для обліку товарів

     На рахунку 28 “Товари” (активному) відбивається рух товарів, які надійшли на підприємство з метою продажу. На рахунку 28 відкриваються такі субрахунки (таблиця 12.1).

Таблиця 12.1 - Субрахунки за рахунком 28 "Товари"

№ субра-хунку

Назва суб-рахунку

 Характеристика

1

2

3

281

Товари на складі

На цьому субрахунку ведеться облік наявності та руху товарних запасів, які знаходяться на оптових і розподіль-чих базах, складах, овочесховищах, морозильниках тощо

282

Товари в 

торговлі

На субрахунку ведеться облік наявності та руху товарів, які перебувають на підприємствах роздрібної торгівлі (в магазинах, лотках, кіосках, у буфетах підприємств громадського харчування та ін.)

283

Товари на комісії

На субрахунку ведеться облік товарів, переданих на комісію за договорами комісії та іншими цивільно- правовими договорами, які не передбачають переходу права власності на ці товари до оплати їх вартості. При цьому аналітичний облік ведеться за видами товарів і по підприємству (особі) – комісіонеру

284

Тара під товарами

На субрахунку ведеться облік наявності та руху тари під товарами і порожньої тари. Торговельні підприємства можуть вести облік тари за середніми обліковими цінами, які встановлюються керівником підприємства за видами (групами) тари і цінами на тару. Різниця між ціною придбання і середніми обліковими цінами на тару відносяться на субрахунок 285 "Торгова націнка"

Закінчення таблиці 12.1

1

2

3

285

Торгова націнка

На субрахунку торговельні, збутові підприємства при веденні обліку товарів за продажними цінами відображають торгові націнки на товари, тобто різницю між купівельною і продажною (роздрібною) вартістю товарів. За кредитом субрахунку 285 відбивається збільшення суми торгової націнки, за дебетом – зменшення (списання). Списання за рахунок суми торгової націнки на реалізовані товари відбиваються за дебетом субрахунку 285 і кредитом субрахунків 281 і 282. При цьому до звітності включається згорнуте за всіма субрахунками сальдо рахунка 28

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑