14.4 Звіт про рух грошових коштів

    

     Мета складання Звіту про рух грошових коштів полягає в наданні користувачам фінансової звітності повної та детальної інформації про історичні зміни грошових коштів підприємства та їх еквівалентів за звітний період, а також для оцінки спроможності підприємства створювати грошові кошти та їх еквіваленти в процесах руху грошових потоків.

При складанні Звіту використовуються терміни (таблиця 14.2).

Таблиця 14.2 - Визначення термінів, які використовуються при складанні

               Звіту про рух грошових коштів

Терміни

Визначення термінів за П(С)БО 4

1

2

Грошові кошти

Готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання

Група

Материнське підприємство та його дочірні під-приємства

Еквіваленти грошових коштів

Короткострокові високоліквідні фінансові інвести-ції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і характеризуються незначним ризиком зміни вартості

Інвестиційна діяльність

Придбання та реалізація тих необоротних активів і фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів

Надзвичайні події

Події, які призводять до непередбачених надходжень, компенсацій, допоміг або збитків, витрат грошових коштів (крім нестач ТМЦ)

Негрошові операції

Операції, які не потребують використання грошових коштів та їх еквівалентів

Нереалізовані курсові різниці

Курсові різниці, пов'язані з перерахунком сум статей в іноземній валюті (дебіторська та кредиторська заборгованість, залишок коштів на валютних рахунках, в касі)

Операційна діяль-ність

Операційна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансо-вою діяльністю

Рух грошових кош-тів

Надходження і вибуття грошових коштів та їх еквівалентів

Фінансова діяль-ність

Діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства

 

Основні види господарської діяльності для складання Звіту про рух грошових коштів наведено на рисунку 14.2.

 


 

Рисунок 14.2 - Види господарської діяльності для складання

Звіту про рух грошових коштів

До Звіту про рух грошових коштів не включаються: внутрішні зміни у складі грошових коштів; негрошові операції (отримання активів шляхом фінансової оренди, бартерні операції, придбання активів шляхом емісії акцій тощо).

14.5 Методи розрахунку показників руху коштів

     П(С)БУ 4 передбачає застосування непрямого методу складання Звіту про рух грошових коштів, який передбачає трансформацію чистого прибутку в чисту суму отриманих (втрачених) грошових коштів шляхом коригування суми прибутку (збитку) від звичайної діяльності на негрошові статті, на фінансові результати, не пов’язані з операційною діяльністю, на зміни залишків за статтями оборотних активів; поточних зобов’язань, на зміни внаслідок надзвичайних подій. У результаті використання цього методу користувачу надається інформація тільки про чисті надходження (вибуття) від операційної діяльності, а індивідуальні надходження і виплати залишаються в межах Звіту (див. рисунок 14.3).

 

 


Рисунок 14.3 - Порядок обчислення грошових надходжень та виплат

від операційної діяльності при складанні форми № 3

     Схема розрахунку грошових потоків, утворених у результаті інвестиційної діяльності, наведено на рисунку 14.4.


 

Подпись: 3. Чистий рух грошових коштів в результаті інвестиційної діяльності
 

 

 


Рисунок 14.4 - Порядок обчислення надходжень та виплат у рамках

інвестиційної діяльності

     Схема розрахунку надходжень / виплат у рамках фінансової діяльності наведено на рисунку 14.5.

Подпись: 5. Чистий рух коштів в результаті фінансової діяльності
Стрелка вправо: =
 

 

 

 

 

 

 

 


Рисунок 14.5 - Порядок обчислення надходжень та виплат

в межах фінансової діяльності

     Розрахунок змін у величині фонду фінансових ресурсів та визначення його обсягу наведено на рисунку 14.6.

Стрелка вправо: =
Подпись: 4. Залишок коштів на кінець звітного періоду
 

 

 

 

 


Рисунок 14.6 - Порядок розрахунку змін у фонді фінансових ресурсів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑