21.3 Облік операцій з короткостроковими векселями виданими

На рахунку 62 “Короткострокові векселі видані” ведеться облік розрахунків за заборгованістю постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами за одержані сировину, матеріали, товари, послуги, роботи та за іншими операціями, на яку підприємством видані векселі. За кредитом рахунку 62 відбивається видача векселів у забезпечення поставок, за дебетом – погашення заборгованості за виданими векселями, їх списання тощо.

Типові проводки з обліку операцій, пов’язаних з короткостроковими позиками та поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями у таблиці 21.1.

Таблиця 21.1 - Бухгалтерські проводки з обліку короткострокових позик та

 поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Зараховано довгостроковий банківський кредит на поточний рахунок підприємства

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

501 “Довгострокові кредити банків у національній валюті”

2

Оплачено кредитними коштами поставлений раніше товар

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

3

Зараховано короткостроковий банківський кредит на спеціальний позиковий рахунок підприємства

313 “Інші рахунки в банку в національній валюті”

601 “Короткострокові кредити банків у національній валюті”

4

Здійснено попередню оплату зі спеціального позикового рахунку за товар

371 “Розрахунки за виданими авансами”

313 “Інші рахунки в банку в національній валюті”

5

Відображено податковий кредит в сумі здійсненої попередньої оплати

641 “Розрахунки за податками”

644 “Податковий кредит”

6

Сплачено відсотки за банківським кредитом

951 “Відсотки за кредит”

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

 

Закінчення таблиці 21.1

1

2

3

4

7

Нараховані відсотки за банківсь-ким кредитом з віднесенням на фінансові результати

792 “Результат фінансових операцій”

951 “Відсотки за кредит”

44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”

792 “Результат фінансових операцій”

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑