19.8 Рішення з обліку довгострокових позик та векселів виданих,

 довгострокових зобов’язань за облігаціями та з оренди

Як зазначалося раніше, зобов’язання підприємства можна поділити на 3 групи:

1)    довгострокові зобов’язання;

2)    короткострокові зобов’язання;

3)    забезпечення зобов’язань.

У даному розділі зупинимося на довгострокових зобов’язаннях підприємства. Їх можна поділити на 5 груп:

1)    довгострокові позики;

2)    довгострокові векселі видані;

3)    довгострокові зобов’язання за облігаціями;

4)    довгострокові зобов’язання з оренди;

5)    інші довгострокові зобов’язання.

Відповідно до виду позички підприємства виникають різні кредитні відносини. Як випливає з таблиці 19.1, існує багато класифікацій кредитів за різними критеріями. Тому для узагальнення обліку довгострокових позичок підприємства будемо вважати, що параметри векселів повністю їх характеризують. Функцію ефективності обліку довгострокових позичок запишемо у такому вигляді:

,                                         (19.1)

 - вектор-функція ефективності операцій з довгостроковими позиками підприємства;

 - матриця розмірності  відповідностей параметрів кредитів позикам підприємства;

 - номер позик підприємства;

 - кількість параметрів, які характеризують кредити підприємства.

Таким чином можна описати всі довгострокові зобов’язання підприємства. Загальна ефективність обліку довгострокових зобов’язань буде складатися з максимізації ефективності проведення операцій з кожним з виділених видів довгострокових зобов’язань. Тоді загальну ефективність обліку довгострокових зобов’язань підприємства можна записати у вигляді такої функції:

,                      (19.2)

де  - вектор-функція ефективності операцій з векселями виданими;

 - вектор-функція ефективності довгострокових зобов’язань за облігаціями;

 - вектор-функція ефективності довгострокових зобов’язань за оренду;

 - вектор-функція ефективності інших довгострокових зобов’язань;

 - коефіцієнт компетентності бухгалтера у сфері обліку довгострокових зобов’язань підприємства;

 - рік проведення обліку довгострокових зобов’язань підприємства.

Розділ 20 Прийняття рішень на основі

бухгалтерського обліку товарних операцій

20.1 Основні поняття поточної заборгованості

Зобов’язання – це борги (заборгованість) підприємства, які виникають, головним чином, через придбання товарів та послуг в кредит, або кредити, які підприємство отримує для свого фінансування.

Поточні зобов’язання – це короткострокові фінансові зобов’язання, які мають бути погашені протягом поточного операційного циклу підприємства чи протягом року з дати складання бухгалтерського балансу (з двох термінів обирають довший).

До поточних зобов’язань належать торговельні рахунки до отримання, короткострокові векселі до сплати, нараховані витрати (заборгованість з заробітної плати, податки до сплати і проценти до сплати), дивіденди до сплати, поточна частина довгострокової заборгованості та отримані авансові платежі (доходи майбутніх періодів).

20.2 Характеристика рахунку 63 “Розрахунки з постачальниками

 та підрядниками”

Рахунок 63 балансовий, розрахунковий, призначений для обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи і надані послуги. За кредитом рахунку 63 відбивається заборгованість за одержані від постачальників та підрядників товарно-матеріальні цінності, за дебетом – її погашення, списання тощо.

Торговельні рахунки до сплати виникають через придбання товарів для подальшого продажу і отримання послуг протягом нормальної операційної діяльності підприємства. Типові бухгалтерські проводки за рахунками до сплати наведено в таблиці 20.1.

Таблиця 20.1 - Відображення заборгованості перед постачальниками

№ з/п

Зміст господарської

 операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Оприбуткування ТМЦ від постачальників

20 “Виробничі запаси”, 22 “МШП”,

28 “Товари”

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

2

Акцептовано рахунок постачальника за виконанні роботи, надані послуги виробничого характеру

23 “Виробництво”

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

3

Відображено суму ПДВ

64 “Розрахунки за податками й платежами”

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

Операції з оплати рахунків постачальників відбиваються за дебетом рахунку 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками” (таблиця 20.2).

Таблиця 20.2 - Відображення погашення заборгованості перед постачальниками

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

З поточного або валютного рахунку

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

311 “Поточні рахунки в національній валюті”,

312 “Поточні рахунки в іноземній валюті”

2

Акредитивами або чеками лімітованих чекових книжок

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

313 “Інші рахунки в банку в національній валюті”,

314 “Інші рахунки в банку в іноземній валюті”

3

Виданими банком для цієї мети довгостроковими позиками

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

60 “Короткострокові позики”

4

Виданими банком для цієї мети довгостроковими позиками

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

50 “Довгострокові позики”

5

Готівкою з каси

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

30 “Каса”

6

З підзвітних сум

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

372 “Розрахунки з підзвітними особами”

 

Відбиття товарних операцій на бухгалтерських рахунках наведено в таблиці 20.3.

Таблиця 20.3 - Бухгалтерський облік товарних операцій

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Зменшено суму заборгованості перед постачальником на суму браку, який виник у зв’язку з поставкою неякісних матеріалів

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

24 “Брак у виробництві”

2

Погашено заборгованість перед постачальником за рахунок векселя одержаного

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

34 “Короткострокові векселі одержані”

3

Закриті рахунки розрахунків за авансами

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

37 “Розрахунки з різними дебіторами”

4

Зменшено заборгованість перед постачальником в обмін на пай

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

41 “Пайовий капітал”

5

Проведено розрахунки з постачальниками та підрядчиками за рахунок внесків учасників

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

46 “Неоплачений капітал”

6

Виданий вексель у погашення заборгованості перед постачальником

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

51 “Довгострокові векселі видані”

7

Видана облігація постачальнику в рахунок погашення заборгованості

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

52 “Довгострокові зобов’язання з облігаціями”

8

Погашено заборгованість перед постачальником за рахунок короткострокової позики банку

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

60 “Короткострокові позики”

9

Виданий вексель у погашення заборгованості перед постачальником

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

62 “Короткострокові векселі видані”

10

Зараховано аванс в погашення заборгованості перед постачальниками

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

68 “Розрахунки за іншими операціями”

11

Віднесено до складу доходів сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

70 “Доходи від реалізації”

Продовження таблиці 20.3

1

2

3

4

12

Отримані юридичні послуги з оформлення права на торговельну марку, які збільшують балансову вартість нематеріального активу

154 “Капітальні інвестиції”

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

123 “Права на знаки для товарів і послуг”

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

13

Погашено заборгованість перед постачальником грошовими коштами

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

30 “Каса”,

31 “Рахунки в банках”

14

Придбано виробничі запаси у постачальника

20 “Виробничі запаси”

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

15

Придбано тварини у постачальника

21 “Тварини на вирощуванні та відгодівлі”

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

16

Придбано МШП у постачальника

22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

17

Надано послуги для основного виробництва сторонньою організацією

23 “Виробництво”

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

18

Відображені витрати на оплату послуг сторонніх організацій за виправлення браку

24 “Брак у виробництві”

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

 


Закінчення таблиці 20.3

1

2

3

4

19

Повернуто надлишково перераховані постачальником кошти

30 “Каса”,

31 “Рахунки в банках”

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

20

Включена сума ПДВ до податкового кредиту

641 “Розрахунки за податками й платежами”

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

21

Віднесена на розрахунки з податкового кредиту сума ПДВ

644 “Податковий кредит”

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

22

Надано послуги з опалення приміщення цеху

91 “Загальнови-робничі витрати”

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

23

Надано послуги з опалення приміщення офісу

92 “Адміністративні витрати”

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

24

Надано послуги з реалізації продукції

93 “Витрати на збут”

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

25

Відображена курсова різниця на заборгованість постачальнику імпортного устаткування

97 “Інші витрати”

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

 

20.3 Рішення з обліку товарних операцій

Товарні операції підприємства складаються з поточної заборгованості та розрахунків з постачальниками та підрядниками. Відповідно до цієї класифікації можна записати функцію ефективності обліку товарних операцій на підприємстві

 ,  (20.1)

де  - вектор-функція ефективності проведення товарних операцій, які пов’язані з поточною заборгованістю;

* - вектор-функція ефективності проведення товарних операцій, які пов’язані з розрахунками з постачальниками та підрядниками;

* - коефіцієнт компетентності бухгалтера у сфері обліку товарних операцій;

t – рік проведення обліку товарних операцій.

Вектор-функція ефективності проведення товарних операцій, що пов’язані з поточною заборгованістю, включає в себе торговельні рахунки до отримання, короткострокові векселі до слати, дивіденди до сплати тощо та дозволяє оптимізувати операції з поточною заборгованістю підприємства незалежно від розрахунків з постачальниками та підрядниками.

Вектор-функція ефективності проведення товарних операцій, які пов’язані з розрахунками, дає можливість оптимізувати розрахунки з постачальниками за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи та надані послуги незалежно від ступеня ефективності проведення товарних операцій, які пов’язані з поточною заборгованістю.

Така відносна незалежність вектор-функцій дозволяє не тільки максимізувати їх, а також виявити, які вони та в якому ступені необхідно корегувати товарні операції підприємства.

Розділ 21 Прийняття рішень на основі

бухгалтерського обліку нетоварних операцій

21.1 Облік короткострокових кредитів

Облік розрахунків ведеться на пасивному, балансовому рахунку 60 “Короткострокові позики” в національній та іноземній валютах за кредитами банків, строк повернення яких не перевищує дванадцяти місяців з дати балансу, та за позиками, термін погашення яких минув.

21.2 Облік поточної заборгованості за довгостроковими

 зобов’язаннями

Рахунок 61 “Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями” призначений для узагальнення інформації про стан розрахунків за поточним зобов’язаннями, переведеними зі складу погашення протягом дванадцяти місяців з дати балансу. За кредитом рахунку 61 ведеться облік частини довгострокових зобов’язань, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу, за дебетом – погашення поточної заборгованості, її списання тощо.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑