19.4 Облік довгострокових позик

Облік розрахунків за довгостроковими позиками банків та іншими залученими позиковими коштами в інших осіб, які не є поточним зобов’язанням, ведеться на пасивному балансовому рахунку 50 “Довгострокові позики”. Аналітичний облік ведеться за позикодавцями (банками) в розрізі кожного кредиту (позики) окремо та строками погашення кредиту.

Типові проводки за рахунком 50 “Довгострокові позики” представлені в таблиці 19.3.

Таблиця 19.3 - Бухгалтерські проводки з обліку довгострокових позик

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Отримання довгострокової позики

311 "Поточні рахунки в національній валюті",

312 "Поточні рахунки в іноземній валюті"

50 "Довгострокові позики"

2

Відображення довгострокового зобов’я-зання (частини) як поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями

50 "Довгострокові позики"

61 “Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язан-нями”

3

Погашення поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями

61 “Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями”

311 "Поточні рахунки в національній валюті",

312 "Поточні рахунки в іноземній валюті"

4

Списання відсотків за кредит на фінансовий результат

792 “Результат від іншої звичайної діяльності”

951 “Відсотки за кредит”

5

Відображення фінансового результату

44 Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)

792 “Результат від іншої звичайної діяльності”

6

Перерахування відсотків

951 “Відсотки за кредит”

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

 

19.5 Облік довгострокових зобов’язань за облігаціями

Для обліку розрахунків з іншими особами за випущеними та сплаченими власникам облігаціями строком погашення більше двадцяти місяців з датою балансу призначено рахунок 52 “Довгострокові зобов’язання за облігаціями”.

Типові проводки за рахунком 52 подані в таблиці 19.4.


Таблиця 19.4 – Бухгалтерські проводки з обліку довгострокових

               зобов’язань та облігацій

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Випущено облігації з премією на строк більше одного року:

- номінальна вартість

31 “Рахунки в банках”

521 “Зобов’язання за облігаціями”

- премія за облігаціями

522 “Премія за випущеними облігаціями”

2

Нараховано відсотки за облігаціями, випущеними з премією:

- сума відсотків

925 “Інші фінансові витрати”

684 “Розрахунки за нарахованими відсотками”

- сума амортизації премії

522 “Премія за випущеними облігаціями”

3

Випущено облігації з дисконтом на строк більше одного року:

- отримано кошти

31 “Рахунки в банках”

521 “Зобов’язання за облігаціями”

- дисконт за облігаціями

523 “Дисконт за випущеними облігаціями”

4

Нараховані відсотки за облігаціями, випущеними з дисконтом:

- сума відсотків

952 “Інші фінансові витрати”

684 “Розрахунки за нарахованими відсотками”

- сума амортизації дисконту

523 “Дисконт за випущеними облігаціями”

5

Сплачено відсотки за облігаціями

684 “Розрахунки за нарахованими відсотками”

31 “Рахунки в банках”

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑