25.4 Примітки до фінансової звітності згідно з вимогами П(С)БО

Примітки до фінансових звітів - це сукупність показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію і обґрунтованість статей до фінансових звітів, а також іншу інформацію, що передбачена відповідними стандартами (рисунок 25.4).

 


Рисунок 25.4 - Класифікація приміток до фінансових звітів за змістом

У примітках до бухгалтерського балансу оцінка та наступне розкриття його окремих статей здійснюються згідно з П(С)БО 7-14.

Показники, які підлягають розкриттю в примітках до балансу наведено в таблиці 25.3. Виправлення помилок у фінансовій звітності здійснюється відповідно до П(С)БО 6 в такому порядку (рисунок 25.5).

 


Рисунок 25.5 - Порядок виправлення помилок у фінансовій звітності

Зведена (консолідована) фінансова звітність – звітність групи підприємств і подана як фінансова звітність єдиного підприємства (рисунок 25.6).

 


Рисунок 25.6 - Завдання консолідованої фінансової звітності

Таблиця 25.3 - Показники, які підлягають розкриттю в примітках до балансу

 (ф. № 1) (Актив)

Актив П(С)БО 2

Код рядка

Перелік показників та інформація,

які підлягають розкриттю в примітках

1

2

3

1. Необоротні активи

 

Нематеріальні активи:

 

Залишкова вартість

010

1.      Склад нематеріальних активів за групами на початок і кінець року.

2.      Рух нематеріальних активів за групами і всередині кожної групи:

а) надходження: всього, у т. ч. : безкоштовне отримання; внесок до статутного капіталу; придбання за грошові кошти; обмін на подібний актив; обмін на неподібний актив; створення на підприємстві;

б) вибуття: всього, у т. ч.: безоплатна передача; внесок до статутного капіталу; продаж; обмін на подібний актив; обмін на неподібний актив; списання (ліквідація) із зазначенням причин;

в) уцінка із зазначенням причин;

г) дооцінка

Первісна вартість

011

1.      Склад нематеріальних активів за групами на початок і кінець року.

2.      Рух нематеріальних активів за групами і всередині кожної групи; а) б) в) г) аналогічно попередньому.

3.      Метод оцінки нематеріальних активів, які є на балансі

Знос

012

1.      Знос за групами нематеріальних активів на початок і кінець року.

2.      Рух зносу нематеріальних активів за групами і всередині кожної групи при:

а) надходженні: всього, у т.ч.: безоплатному отриманні; внеску до статутного капіталу; придбанні за грошові кошти; обміні на подібний актив; обміні на неподібний актив; створенні на підприємстві;

б) вибутті: всього, у т. ч.: безоплатній передачі; внеску до статутного капіталу; продажу; обміні на подібний актив; списанні (ліквідації) із зазначенням причин;

в) уцінці із зазначенням причин;

г) дооцінці.

3. Метод нарахування зносу.

Продовження таблиці 25.3

1

2

3

Незавершене будівництво

020

1.      Метод оцінки.

2.      Структура витрат за видами (безпосередньо капітальні вкладення за елементами і витрати на придбання обладнання, якому потрібен монтаж) і за статтями витрат.

3.      Рух незавершеного будівництва

Основні засоби:

Залишкова вартість

030

1.      Склад основних засобів за групами на початок і кінець року.

2.      Рух основних засобів за групами і всередині кожної групи:

а) надходження: всього, у т. ч.: безоплатне отримання; внесок до статутного капіталу; придбання за грошові кошти; обмін на подібний актив; створення на підприємстві;

б) вибуття: всього, у т. ч.: безоплатна передача; внесок до статутного капіталу; продаж; обмін на подібний актив; обмін на неподібний актив; списання (ліквідація)із зазначенням причин;

в) уцінка із зазначенням причин;

г) дооцінка.

3.      Залишок на початок і кінець періоду за майновими комплексами.

4.      Рух за майновими комплексами: а) б) в) г) аналогічно п. 2

Первісна вартість

031

Перелік інформації аналогічний рядку 030 "Залишкова вартість"

Знос

032

1.      Знос за групами на початок і кінець року.

2.      Рух за зносом за групами і всередині кожної з груп при:

а) надходженні: всього, у т. ч.: безоплатному отриманні; внеску до статутного капіталу; придбанні за грошові кошти; обміні на подібний актив; обміні на неподібний актив; створенні на підприємстві;

б) вибуття: всього, у т. ч.: безоплатній передачі, внеску до статутного капіталу; продажу; обміні на подібний актив; обміні на неподібний актив; списанні (ліквідації) із зазначенням причин;

в) уцінці із зазначенням причин;

г) дооцінці;

Продовження таблиці 25.3

1

2

3

 

 

3.       Залишок на початок і кінець періоду за майновими комплексами.

4.      Рух за майновими комплексами: а) б) в) г) аналогічно п. 2

 

Довгострокові фінансові інвестиції

Які обліковуються методом участі в капіталі інших підприємств

040

1.      Перелік та розмір інвестицій за групами на початок і кінець року: в дочірні підприємства; в асоційовані підприємства; у спільні підприємства.

2.      Перелік інвестицій за конкретними підприємствами всередині кожної групи на початок і кінець року.

3.      Рух інвестицій за групами протягом року:

а) збільшення: в дочірніх підприємствах; в асоційованих підприємствах;

б) зменшення: в дочірніх підприємствах; в асоційованих підприємствах; у спільних підприємствах.

4.      Рух (збільшення, зменшення) інвестицій за конкретними підприємствами всередині кожної групи протягом року

 

Інші фінансові інвестиції

045

1.      Перелік інвестицій за видами на початок і кінець року.

2.      Рух інвестицій за видами протягом року всього, в т. ч. за грошові кошти

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Перелік дебіторів на початок і кінець року

Відстрочені податкові активи

060

Перелік відстрочених податкових активів за видами на початок і кінець року

Інші необоротні активи

070

1.      Перелік необоротних активів на початок і кінець року.

2.      Рух необоротних активів за видами протягом року всього, у т. ч. за грошові кошти

Всього за розділом І

080

Х

ІІ. Оборотні активи

Запаси

 

Продовження таблиці 25.3

1

2

3

Виробничі запаси

100

1.      Залишки за видами виробничих запасів на початок і кінець року: сировина і матеріали; покупні напівфабрикати і комплектуючі вироби; паливо; тара і тарні матеріали; будівельні матеріали; матеріали, які передані на переробку; запасні частини; матеріали сільськогосподарського призначення; інші матеріали.

2.      Залишки на початок і кінець року за видами методів оцінок, які використовувались

Тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

Залишки на початок і кінець року за групами тварин: молодняк тварин; тварини на відгодівлі; птахи; звірі; кролі; сім'ї бджіл; доросла худоба, відбракована від основного стада для реалізації; худоба, прийнята від населення для реалізації

Незавершене виробництво

120

Залишки незавершеного виробництва продукції, робіт, послуг на початок і кінець року всього і окремо за видами оцінок, які використовуються

Готова продукція

130

Залишки продукції, робіт, послуг на початок і кінець року всього і окремо за видами оцінок, які використовуються

Товари

140

Залишки товарів за купівельною вартістю за групами на початок і кінець року всього і з урахуванням оцінок, які використовуються

Векселя отримані

150

Залишки на початок і кінець року за підприємствами

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

Чиста реалізаційна вартість

160

Залишки на початок і кінець року за дебіторами

Первісна вартість

161

Залишки на початок і кінець року за дебіторами

Резерв сумнівних боргів

162

Залишки на початок і кінець року, нарахування і використання резерву за рік за дебіторами із зазначенням методу нарахування резерву

Дебіторська заборгованість за розрахунками

Бюджетом

170

Залишки на початок і кінець року, нарахування і платежі за видами податків

 

Закінчення таблиці 25.3

1

2

3

За виданими авансами

180

Залишки на початок і кінець року за видами авансів і всередині виду за певними авансо-одержувачами

за нарахованими доходами

190

Залишки на початок і кінець року за видами доходів

за внутрішніми розрахунками

200

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

Залишки на початок і кінець року за видами заборгованості і дебіторами

Поточні фінансові інвестиції

210

1.      Перелік інвестицій за видами на початок і кінець року.

2.      Рух інвестицій за видами протягом року всього,ув т. ч. за грошові кошти

Грошові кошти та їх еквіваленти

У національній валюті

230

1.      Залишки грошових коштів у національній валюті на початок і кінець року: в касі; на рахунках в банках; на рахунках в казначействах; на інших рахунках: в акредитивах і особливих рахунках; в ощадних сертифікатах; у грошових документах; грошові кошти в дорозі; інші грошові кошти.

2.      Залишки еквівалентів грошових коштів в національній валюті на початок і кінець року за видами

в іноземній валюті

240

1.      Залишки грошових коштів в іноземній валюті на початок і кінець року (аналогічно попередній позиції).

2.      Залишки еквівалентів грошових коштів в іноземній валюті на початок і кінець року за видами

Інші оборотні активи

250

Залишки інших оборотних активів за видами на початок і кінець року

Всього за розділом ІІ

260

Х

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

Залишки витрат майбутніх періодів за видами на початок і кінець року

БАЛАНС

280

Х

 

Таблиця 25.4 - Показники, які підлягають розкриттю в примітках

 до балансу (ф. № 1) (Пасив)

Актив П(С)БО 2

Код рядка

Перелік показників та інформація,

які підлягають розкриттю в примітках

1

2

3

1. Власний капітал

Статутний капітал

300

1.      Структура власного капіталу на початок і кінець року, його збільшення і зменшення за рік за даними аналітичного обліку.

2.      Негрошові зміни власного капіталу за рік

Пайовий капітал

310

1.      Структура пайового капіталу на початок і кінець року, його збільшення і зменшення за рік за даними аналітичного обліку.

2.      Негрошові зміни пайового капіталу за рік

Додатково вкладений капітал

320

Конкретний склад додатково вкладеного капіталу на початок і кінець року, його збільшення або зменшення за даними аналітичного обліку

Інший додатковий капітал

330

1.      Конкретний склад іншого додатково вкладеного капіталу на початок і кінець року, його збільшення або зменшення за даними аналітичного обліку.

2.      Негрошові зміни іншого додаткового капіталу за рік

Резервний капітал

340

Питома вага від прибутку, напрямок і розмір використання

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

Склад за видами діяльності

Неоплачений капітал (вираховується)

360

Склад за терміном утворення з виділенням розміру неоплаченого капіталу з порушенням строку, дані про рух (зміни) неоплаченого капіталу за даними аналітичного обліку

Вилучений капітал (вираховується)

370

Склад за терміном утворення з виділенням розміру вилученого капіталу з порушенням строку, дані про рух (збільшення, зменшення) вилученого капіталу за даними аналітичного обліку

Всього за розділом І

380

Х

ІІ. Забезпечення майбутніх витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

Залишки на початок і кінець року за видами виплат персоналу

 

 

Продовження таблиці 25.4

1

2

3

Інші забезпечення

410

Залишки на початок і кінець року за видами забезпечення

Цільове фінансування

420

Залишки на початок і кінець року та рух коштів за видами фінансування

Всього за розділом ІІ

430

Х

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

Залишки на початок і кінець року за видами довгострокових кредитів строком погашення через 12 місяців з дати балансу

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

Залишки на початок і кінець року за видами інших довгострокових фінансових зобов'язань

Відстрочені податкові зобов'язання

460

Залишки на початок і кінець року відстрочених зобов'язань за видами

Інші податкові зобов'язання

470

Залишки на початок і кінець року довгострокових зобов'язань за видами та кредитами

Всього за розділом ІІІ

480

Х

ІV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

Залишки на початок і кінець року за видами кредитів і строками повернення

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

Залишки на початок і кінець року довгострокової кредиторської заборгованості за видами і кредиторами

Векселі видані

520

Залишки на початок і кінець року кредиторської заборгованості за видами векселів і кредиторами

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

Залишки на початок і кінець року кредиторської заборгованості за видами і кредиторами

Поточні зобов'язання за розрахунками:

одержаних авансів

540

Залишки на початок і кінець року кредиторської заборгованості за видами і кредиторами

з бюджетом

550

Залишки на початок і кінець року заборгованості за видами податків, нарахування і платежі протягом року

 


Закінчення таблиці 25.4

1

2

3

з позабюджетних платежів

560

Залишки на початок і кінець року заборгованості за видами позабюджетних коштів, нарахування і платежів протягом року

зі страхування

570

Залишки на початок і кінець року заборгованості за видами страхування

з оплати праці

580

Залишки на початок і кінець року заборгованості за: заробітною платою за попередній місяць; заробітною платою з порушенням строку виплати; депонентами

з учасниками

590

Залишки на початок і кінець року за: капіталом, дивідендами

з внутрішніх розрахунків

600

Х

Інші поточні зобов'язання

610

Залишки на початок і кінець року за видами зобов'язань

Всього за розділом ІV

620

Х

V. Доходи майбутніх періодів

630

Залишки доходів майбутніх періодів за видами на початок і кінець року

БАЛАНС

640

Х

 

У примітках до звіту про фінансові результати (ф. № 2) наводиться додаткова інформація про доходи та витрати.

У примітках до звіту про рух грошових коштів (ф. № 3) розкривається інформація про:

-                      склад грошових коштів;

-                      склад статей “Інші надходження”, “Інші платежі” та інших статей, які об’єднують декілька видів грошових потоків;

-                      негрошові операції інвестиційної та фінансової діяльності;

-                      наявність значного сальдо грошових коштів;

-                      суми невикористаних коштів;

-                      загальні суми потоків грошових коштів, які призводять до збільшення операційних можливостей.

Акціонерні товариства у примітках до фінансових звітів показують: загальну кількість та номінальну вартість акцій, на які передбачається здійснити передплату; загальну суму коштів, одержаних у ході передплати на акції і акції у складі статутного капіталу за окремими типами і категоріями і накопичену суму дивідендів, не сплачених за привілейованими акціями; суму, включену (або не включену) до складу зобов’язань, коли дивіденди були передбачені, але формально не затверджені.

Підприємства інших статутних форм наводять у примітках до фінансових звітів інформацію про: розподіл часток статутного капіталу між власниками; права, привілеї або обмеження щодо цих часток і зміни у складі часток власників у статутному капіталі.

У примітках згідно з П(С)БО 6 розкривається інформація щодо виправлення помилок, які мали місце в попередніх періодах, а саме: зміст і сума помилки у статті фінансової звітності минулих періодів, які були перераховані з метою повторного подання порівняльної інформації, факт повторного оприлюднення виправлених фінансових звітів або недоцільність повторного оприлюднення.

У випадку змін в обліковій політиці підприємство розкриває: причини та сутність змін; суму коригування нерозподіленого прибутку на початок звітного року або обґрунтування неможливості достовірного визначення; факт повторного подання порівняльної інформації у фінансових звітах або недоцільність її перерахування.

У разі потреби розкриття події, яка відбулася після дати балансу, слід надавати інформацію про зміст події та оцінку її впливу на фінансовий результат або обґрунтування неможливості зробити таку оцінку.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑