25.3 Характеристика П(С)БО 2 “Баланс”

Згідно з П(С)БО 2 баланс має структуру (дивись додаток А):

 - актив складається з розділів: необоротні активи, оборотні активи, витрати майбутніх періодів;

- пасив складається з розділів: власний капітал, зобов’язання, доходи майбутніх періодів.

У балансі інформація про активи, зобов’язання і власний капітал може бути наведена за таких умов:

- актив відбивається в балансі за умови, що оцінка його може бути достовірно визначена і очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов’язаних з його використанням;

- зобов’язання відбивається в балансі, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення;

- власний капітал відбивається в балансі однозначно з відображенням активів або зобов’язань, які призводяться до його зміни.

Для заповнення статей балансу використовуються дані залишків за балансовими рахунками. Рахунки витрат і доходів у балансі підприємства не відбиваються, а використовуються для складання Звіту про фінансові результати.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑