24.2 Загальна характеристика рахунку 79 “Фінансові результати”

За кредитом рахунку 79 відбиваються суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, за дебетом – суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, а також належна сума нарахованого податку на прибуток. Сальдо рахунку при його закритті списується на рахунок 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”.

Субрахунки рахунку 79 наведені в таблиці 24.1.

Таблиця 24.1 - Характеристика субрахунків рахунку 79 «Фінансові результати»

№ суб- рахунку

Назва

Характеристика

791

Фінансовий результат від основної діяльності

Призначений для визначення розміру прибутку (збитку) від основної діяльності підприємства. За кредитом субрахунку відбивається в порядку закриття рахунків сума доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг та від іншої операційної діяльності (рахунки 70 «Доходи від реалізації», 71 «Інший операційний доход»), а за дебетом субрахунку відбивається сума в порядку закриття рахунків обліку собівартості реалізованої готової продукції, товарів, робіт і послуг, адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат (90 «Собівартість реалізації», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності»)

792

Результат від фінансових операцій

Призначений для визначання розміру прибутку (збитку) від фінансових операцій підприємства. За кредитом субрахунку відбивається списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від участі в капіталі та інших фінансових доходів, а за дебетом – списання фінансових витрат з рахунків 95 «Фінансові витрати» та 96 «Втрати від участі в капіталі»

793

Результат від іншої звичайної діяльності

Призначений для визначення розміру прибутку (збитку) від іншої звичайної діяльності підпри-ємства. За кредитом субрахунку відбивається списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від інвестиційної та іншої звичайної діяльності підприємства, а за дебетом – списання витрат з рахунку 97 «Інші витрати»

794

Результат від надзвичайних подій

Призначений для визначення розміру прибутку (збитку) від надзвичайних подій. За кредитом субрахунку відбивається списання доходів, одержаних від надзвичайних подій, а за дебетом – списання витрат від надзвичайних подій, які обліковуються на рахунку 99 «Надзвичайні витрати»

 

Типові бухгалтерські проводки за рахунком 79 наведені в таблиці 24.2.

Таблиця 24.2 – Типові бухгалтерські проводки за рахунком 79 «Фінансові

 результати»

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Списано собівартість реалізації

79 «Фінансові результати»

90 «Собівартість реалізації»

2

Списано адміністративні витрати

79 «Фінансові результати»

92 «Адміністративні витрати»

3

Списано податок на прибуток за даними бухгалтерського обліку

79 «Фінансові результати»

981 «Податки на прибуток від зви-чайної діяльності»

4

Визначено фінансовий результат в кінці звітного періоду

79 «Фінансові результати»

44 «Нерозподілені прибутки (непо-криті збитки)»

5

Визначено результат від реалізації

70 «Доход від реалізації»

79 «Фінансові результати»

 

Загальна схема проводок за дебетом і кредитом рахунку 79 наведені на рисунку 24.1.

90 «Собівартість реалізації» 70 «Доходи від реалізації»

 

  79 «Фінансові результати»

92 «Адміністративні витрати»  71 «Інших операційний доход»

 

93 «Витрати на збут»  73 «Інші фінансові доходи»

95 «Фінансові витрати»  74 «Інші доходи»

Рисунок 24.1 - Схема проводок, якими відбиваються в обліку доходи

та витрати підприємства та визначається фінансовий результат діяльності

Збиток звітного року записується за дебетом рахунку 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”. Дебетове сальдо за цим рахунком означає суму непокритого на даний момент збитку. Витрати, втрати і збитки, які обліковуються на цьому рахунку, а також суми податків з прибутку, які не перекривають прибуток, приєднуються до непокритих збитків.

Аналітичний облік до рахунку 44 “Нерозподілені прибутки” ведеться тільки за оборотками звітного року. На рахунку доцільно виділити такі аналітичні позиції:

-                      чистий прибуток звітного періоду;

-                      поточні витрати, втрати, які списані як використання прибутку у звітному періоді;

-                      відрахування до резервного фонду;

-                      дивіденди, які нараховані за звітні періоди;

-                      дивіденди, які нараховані за звітний період (авансом).

У кінці звітного періоду сальдо рахунку 731 списується на рахунок 441 “Прибуток нерозподілений” (таблиця 24.4).

Таблиця 24.4 - Формування і використання нерозподіленого прибутку

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Списання фінансового результату від основної діяльності до складу нерозподіленого прибутку

791 «Результат основної діяльності»

441 «Прибуток нерозподілений»

2

Нараховано дивіденди власникам

443 «Прибуток використаний у звітному періоді»

671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами»

3

Нараховано податок з суми дивідендів

671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами»

641 «Розрахунки за податками»

4

Проведено відрахування до резервного капіталу

443 «Прибуток використаний у звітному періоді»

43 «Резервний капітал»

 

24.3 Порядок відображення прибутків та збитків у звітності

Складові звіту про фінансові результати згідно з П(С)БО 3 схематично викладено на рисунку 24.2.

 


 

Рисунок 24.2 - Структура форми Звіту про фінансові результати

Розділ І побудований згідно з класифікацією доходів і витрат за видами діяльності та функціями.

Розділ ІІ дає можливості визначити витрати в розрізі економічних елементів.

Розділ ІІІ заповнюється тільки акціонерними товариствами, які знаходяться у процесі випуску акцій.

Таблиця 24.5 - Звіт про фінансові результати (ф. № 2)

Стаття

Код рядка ф.2

Вид діяльності

Код рахунку

1

2

3

4

І. Фінансові результати

 

 

З

В

И

Ч

А

Й

Н

А

 

 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

 

О

П

Е

Р

А

Ц

І

Й

Н

А

70

Податок на додану вартість

015

 

Акцизний збір

020

 

 

025

 

Інші вирахування з доходу

030

 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

90

Валовий:

 

 

прибуток

050

 

збиток

055

 

Інші операційні доходи

060

71

Адміністративні витрати

070

92

Витрати на збут

080

93

Інші операційні витрати

090

94

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

прибуток

100

791

збиток

105

791

Доход від участі в капіталі

110

І

Н

Ш

А

72

Інші фінансові доходи

120

73

Інші доходи

130

74

Фінансові витрати

140

95

Втрати від участі в капіталі

150

96

Інші витрати

160

97

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

 

 

 

прибуток

170

 

збиток

175

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

98

Фінансові результати від звичайної діяльності:

 

 

прибуток

190

 

Закінчення таблиці 24.5

1

2

3

4

збиток

195

 

 

 

Надзвичайні:

 

Надзви-

чайні

 

 

доход

200

75

витрати

205

99

Податок з надзвичайного прибутку

210

 

Чистий:

 

 

 

 

прибуток

220

 

 

44

збиток

225

 

 

44

ІІ. Елементи операційних витрат

 

 

 

 

Матеріальні затрати

230

 

 

80

Витрати на оплату праці

240

 

 

81

Відрахування на соціальні заходи

250

 

 

82

Амортизація

260

 

 

83

Інші операційні витрати

270

 

 

84

Разом

280

 

 

 

ІІІ. Розрахунки показників прибутковості акцій

 

 

 

 

Середньорічна кількість простих акцій

300

 

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

 

 

 

Чистий прибуток, який припадає на одну просту акцію

320

 

 

 

Скоригований чистий прибуток, який припадає на одну просту акцію

330

 

 

 

Дивіденди на одну просту акцію

340

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑