19.2 Поняття, види та порядок укладання договорів

Кредит – економічні відносини, які виникають між кредитором і позичальником з приводу одержання останнім позички в грошовій або товарній формі на умовах повернення в певний строк зі сплатою відсотку.

Класифікація кредитів (див. таблицю 19.1).

Таблиця 19.1 - Класифікація кредитів

№ з/п

Критерій

Вид кредиту

Коментар

1

2

3

4

1

За об’єктами

Товарний

Надається одним господарюючим суб’єктом іншому в ході здійснення господарської діяльності у вигляді продажу товарів (про-дукції, робіт, послуг) з відстрочкою платежу

Лізинговий

Відносини між юридичними особами, які виникають у випадку оренди майна. Лізинг є формою майнового кредиту. Об’єктом лізингу може бути рухоме й нерухоме майно, суб’єктами можуть бути лізингодавець (суб’єкт господарювання – власник об’єкту лізингу), користувач (суб’єкт, який користується об’єктом лізингу з правом придбання власності і розпорядження даним об’єктом в рамках, встановлених угодою), виробник (суб’єкт господарювання, який здійснює виробництво або продаж товарно-матеріальних цінностей )

Грошовий

Надається в національній або іноземній валюті в порядку, передбаченому чинним законодавством

2

За суб’єктами

Комерційний

Це товарна форма кредиту, яка визначає відносини з питань перерозподілу матеріальних фондів і характеризує кредитну угоду між двома суб’єктами підприємницької діяльності. Учасники кредитних відносин (при комерційному кредиті) самостійно регулюють розрахунки і можуть використовувати векселі та інші боргові зобов’язання. Об’єктом комерційного кредиту можуть бути продані товари, виконані роботи, надані послуги, стосовно яких продавцем (виконавцем) надається відстрочка платежу.

У випадку оформлення комерційного кредиту з використанням векселя інші угоди з надання кредиту не укладаються.


Продовження таблиці 19.1

1

2

3

4

 

 

Погашення комерційного кредиту може здійснюватись шляхом погашення векселя боржником; передачі векселя іншій юридичній особі (крім банків та інших кредитних установ), відповідно до чинного законодавства; переоформлення комерційного кредиту на банківській.

Якщо договір про надання банківського кредиту не передбачає використання векселя, то погашення такого кредиту здійснюється на умовах, обумовлених цим договором. Не визнаються комерційним кредитом форвардні та ф’ючерсні операції з продукцією сезонного виробництва чи цінними паперами та валютними цінностями, а також операції з товарними та валютними, які передбачають перехід права власності на таку продукцію (цінні папери та валютні цінності) в момент здійснення рахунків за форвардними, ф’ючерсними чи опціонними договорами

Банківський

Консорціумний

Надається суб’єктам кредитування всіх форм власності на умовах тимчасового користування, обумовлених кредитним договором. Основними принципами є забезпеченість, поверненість, дотримання строків, цільове використання

Надається позичальнику банківським консорціумом такими способами:

а) шляхом акумулювання кредитних ре-сурсів у певному банку з подальшим наданням кредитів суб’єктам підприємницької діяльності; б) шляхом гарантування загальної суми кредиту провідним банком або групою банків.

Кредитування здійснюється залежно від потреби в кредиті шляхом зміни гарантованих банками-учасниками квот кредитних ресурсів за рахунок залучення інших банків для участі в консорціумній операції

 


Продовження таблиці 19.1

1

2

3

4

 

 

Споживчий

Надається торговельними підприємствами у вигляді товарів, проданих в кредит (з відстрочкою платежу), а також банками для купівлі споживчих товарів та оплати послуг. Об’єкт споживчого кредиту – товари довгострокового користування, послуги при продажу товарів в кредит або грошові кошти. Виступає в товарній та грошовій формі. Різновид споживчого кредиту - позика на придбання або будівництво житла (згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.93 р. № 483 "Про сприяння індивідуальному житловому будівництву за рахунок надання державного довгострокового пільгового кредиту", а також Положення про порядок надання державного довгострокового кредиту індивідуальним будівникам (затверджено наказом Міністерства фінансів. Міністерства економіки, Міністерства у справах будівництва та архітектури від 05.04.93 р. № 59/89/129)).

Споживчий кредит надається фізичним особам – резидентам України тільки в національній грошовій одиниці України для придбання товарів тривалого користування і послуг. Споживчий кредит погашається в розстрочку, якщо інше не передбачене договором. Термін кредиту встановлюється залежно від мети кредитування, розміру позики, платоспроможності позичальника, але не більше, ніж на 10 років з дня його надання

3

За строками користування

Короткостроковий

До 1 року. Проценти за його використання розраховуються з моменту отримання (зарахування на рахунок позичальника або оплати платіжних документі з позикового рахунку позичальника) до повного погашення кредиту і процентів за його користування (якщо інше не передбачено кредитним договором).

 


Продовження таблиці 19.1

1

2

3

4

 

 

 

Короткострокові позики можуть надаватися банками у випадку тимчасових фінан-сових ускладнень, які виникають у зв’язку з витратами виробництва (обігу), не забезпеченими надходженням коштів у відповідному періоді: наприклад, на відновлення оборотних засобів; погашення заборгованості з заробітної плати; тимчасові потреби підприємства; для сезонних запасів сировини, матеріалів, палива та ін.; для покриття витрат виробництва сезонного характеру; для покриття витрат з незавершеного виробництва, коли розрахунки з замовником здійснюються після повного завершення робіт; для запасів товарно-матеріальних цінностей тощо

Средньо- строковий

До 3 років. Надаються для оплати обладнання, поточних потреб, на фінансування капітальних вкладень

Довгостроковий

Більше 3 років, які надаються під забезпечення заставою (майном, майновими правами, цінними паперами), гарантією, дорученням. Можуть надаватись для формування основних засобів, на капітальні витрати на реконструкцію, модернізацією, розширення вже діючих основних засобів, на нове будівництво, на приватизацію тощо

Прострочений

Кредит, за яким закінчився строк повернення, встановлений в кредитному договорі між банком та позичальником, а позичені кошти при цьому не повернені останньому

Відстрочений

Кредит, строк повернення за яким перенесено на прохання позичальника на пізнішу дату. Відстрочка погашення кредиту оформлюється додатковою угодою до основного кредитного договору та супроводжується, як правило, встановленням більш високої процентної ставки. До відстрочених кредитів належать пролонговані кредити

 


Продовження таблиці 19.1

1

2

3

4

4

За забезпе- ченістю

Забезпечений заставою

Предметом застави можуть бути майнові права, цінні папери, інше майно

Ломбардний

Гарантується високоліквідним забезпеченням (наприклад, ювелірні вироби, цінні папери), якi можуть бути легко подані у разі непогашення кредиту

 

 

Іпотечний

Надання кредитів під заставу нерухомого майна. Кредиторами іпотеки можуть бути іпотечні банки або іпотечні компанії. Позичальниками можуть бути юридичні і фізичні особи, що мають у власності об’єкти іпотеки на користь позичальника. Предметом іпотеки при наданні кредиту доцільно використовувати житлові будинки, квартири, виробничі будівлі, споруди, магазини, земельні ділянки, які є власністю позичальника. Об’єкти іпотеки не повинні бути заставою в інших угодах

Гарантії

Розрізняють гарантії банків грошовими коштами та майном третьої особи.

З іншим забезпеченням

Доручення страхової компанії

Не забезпечений (бланковий)

Надається комерційним банком тільки в межах наявних власних коштів (без застави майна або інших видів забезпечення) і тільки під зобов¢язання повернення кредиту. Бланковий кредит видається під підвищенні проценти надійним позичальникам, які мають стабільні джерела погашення кредиту і авторитет в банківських колах

5

За ступенем ризику

Кредитна лінія

Угода банка-кредитора надати кредит у майбутньому в розмірах, які не перевищують раніше обумовлені розміри, на певний строк без додаткових спеціальних переговорів

 

Закінчення таблиці 19.1

1

2

3

4

 

 

Овердрафт

Кредит, який надається на поточний рахунок позичальника з стійким фінансовим станом на певний період часу для фінансування господарської діяльності підприємства

6

За способами надання

Одноразово

У певний строк в повному розмірі

У розстрочку

Надається кількома платежами

Достроково

За вимогою кредитора або за заявою позичальника

7

За строками погашення

За регресією платежів

Часткова оплата і певні строки

Після закінчення обумовленого періоду

Обумовлений період (строк) зазначається у договорі (місяць, квартал )

 

19.3 Облік довгострокових векселів виданих

Облік розрахунків з постачальниками та іншими кредиторами за матеріальні цінності, виконані роботи, отримані послуги та за іншими операціями, заборгованість за якими забезпечена виданими векселями та не є поточним зобов’язанням, ведеться на рахунку 51 “Довгострокові векселі видані” (див. таблицю 19.2).

Таблиця 19.2 – Бухгалтерські проводки з обліку довгострокових векселів

             виданих

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Видано вексель в погашення заборгованості перед постачальником

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

51 "Довгострокові векселі видані"

2

Погашено виданий вексель

51 "Довгострокові векселі видані"

31 "Рахунки в банках"

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑