17.3 Рішення з обліку власного капіталу

Власний капітал підприємства підрозділяється на:

-              статутний капітал;

-              пайовий капітал;

-              додатковий капітал;

-              капітал резервний;

-              капітал вилучений;

-              неоплачений капітал;

-              нерозподілені прибутки.

Тоді згідно з вищенаведеною класифікацією функцію ефективності обліку власного капіталу можна записати у такому вигляді

,                 (17.1)

де  - вектор-функція статутного капіталу;

 - вектор-функція пайового капіталу;

 - вектор-функція додаткового капіталу;

 - вектор-функція резервного капіталу;

 - вектор-функція вилученого капіталу;

 - вектор-функція неоплаченого капіталу;

 - вектор-функція нерозподілених прибутків;

 - рік обліку власного капіталу;

 - коефіцієнт компетентності бухгалтера у сфері обліку власного капіталу.

Ефективність використання статутного капіталу характеризується його величиною та структурою, тобто можна записати таку умову

,                                           (17.2)

де  - структура статутного капіталу підприємства;

 - величина статутного капіталу підприємства.

З урахуванням формули (17.2) функцію ефективності (17.1) можна переписати таким чином:

.  (17.3)

Розділ 18 облік забезпечення зобов’язань

18.1 Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів

Зобов’язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов’язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду.

Непередбачене зобов’язання це:

1) зобов’язання, яке може виникнути внаслідок минулих подій та існування якого буде підтверджене лише тоді, коли відбудеться або не відбудеться одна чи більше невизначених майбутніх подій, над якими підприємство немає повного контролю;

2) теперішнє зобов’язання, яке виникає внаслідок минулих подій, але не визнається, оскільки мало ймовірно, що для врегулювання зобов’язання потрібно буде використати ресурси, які втілюють у собі економічні вигоди, або оскільки суму зобов’язання не можна достовірно визначити.

Непередбачені зобов’язання відображаються на забалансових рахунках підприємства за обліковою оцінкою.

Забезпечення створюється при виникненні внаслідок минулих подій зобов’язання, погашення якого, імовірно, призведе до зменшення ресурсів, які втілюють в собі економічні вигоди, та його оцінка може бути розрахунково визначена. Забороняється створювати забезпечення для покриття майбутніх збитків від діяльності підприємства.

Забезпечення створюються для відшкодування наступних (майбутніх) витрат на:

-                     виплату відпусток працівникам;

-                     додаткове пенсійне забезпечення;

-                     виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів тощо.

Суми створених забезпечень визнаються витратами.

Узагальнення інформації про рух коштів, які за управлінським рішенням резервуються для забезпечення майбутніх витрат і платежів та включення їх до витрат поточного періоду ведеться на рахунку 47 “Забезпечення майбутніх витрат і платежів”. За кредитом рахунку відбивається нарахування забезпечень, за дебетом – їх використання.

Фактичні витрати і платежі, для яких був раніше створений резерв, відносяться в дебет рахунків 20 “Виробничі запаси” , 23 “Виробництво”, 31 “Рахунки в банках”, 65 “Розрахунки з постачальниками і підрядчиками”, 66 “Розрахунки з оплати праці” тощо.

Резерв на майбутню оплату відпусток працівників визначається виходячи з суми витрат на оплату праці, які приймаються при розрахунку відпускних сум і відрахувань від них у фонді соціального страхування, пенсійний фонд і фонд зайнятості.

У бухгалтерському обліку створення цього резерву відбивається за допомогою проводок: К-т. рах. 47, Д-т. рах. 814 “Оплата відпусток”. Використання резерву відбивається: Д-т. рах. 47, К-т. рах. 65 “Розрахунки за страхуванням”, 66 “Розрахунки з оплати праці” – в частині відпускних сум, нарахованих працівникам.

Відрахування в пенсійний резерв відбивають бухгалтерським запасом: Д-т. рах. 68 “Розрахунки за іншими операціями”, К-т. рах. 472 “Додаткове пенсійне забезпечення”, виплата пенсій: Д-т. рах. 72 “Доход від участі в капіталі”, К-т. рах. 30 “Каси”, 31 “Рахунки в банках”.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑