16.3 Облік нетоварних операцій

Нетоварна (або неопераційна) дебіторська заборгованість виникає від іншої діяльності підприємства. Нетоварна дебіторська заборгованість не належить до складу товарної дебіторської заборгованості.

До нетоварних операцій належать розрахунки за виданими авансами, розрахунки з підзвітними особами, розрахунки за нарахованими доходами, розрахунки за претензіями, розрахунки за відшкодуванням завданих збитків, розрахунки за позики членам кредитних спілок, розрахунки з іншими дебіторами.

На розрахунку 37 “Розрахунки з різними дебіторами” відображається виникнення дебіторської заборгованості по кредиту – її погашення чи списання. Рахунок 37 має наступні субрахунки (таблиця 16.3).

Таблиця 16.3 - Субрахунки, що відкриваються до рахунку 37 "Розрахунки

 з різними дебіторами"

№ суб- рахунку

 

Назва субрахунку

 

Характеристика

1

2

3

371

Розрахунки за виданими авансами

Передбачений для обліку розрахунків за виданими авансами під поставку матеріальних цінностей або під виконання робіт, а також по оплаті продукції та робіт, прийнятих замовником по частковій готовності

Закінчення таблиці 16.3

1

2

3

372

Розрахунки з підзвітними особами

Ведеться облік розрахунків з підзвітними особами. Цей субрахунок використовується для обліку грошових коштів, виданих в підзвіт працівникам (зі спискового складу) на адміністративно-господарські, операційні витрати та службові відрядження

373

Розрахунки за нарахованими доходами

Ведеться облік нарахованих дивідендів, відсотків, роялті тощо, які підлягають отриманню

374

Розрахунки за претензіями

Ведеться облік розрахунків за претензіями, які пред'явлені постачальникам, підрядникам, транспортним та іншим організаціям, а також за пред'явленими їм та визнаними штрафами, пенею, неустойками

375

Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків

Ведеться облік розрахунків за відшкодуванням підприємству завданих збитків в результаті нестач і втрат від псування цінностей, нестач та розкрадання грошових коштів, якщо винуватця виявлено

376

Розрахунки за позиками членам кредитних спілок

Ведеться облік розрахунків за позиками членам кредитних спілок у кредитних спілках

377

Розрахунки з іншими дебіторами

Виникають з приводу розрахунків за іншими операціями, облік яких не відображається на інших субрахунках рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами", зокрема розрахунки за операціями, пов'язані із здійсненням спільної діяльності (без створення юридичної особи), усі види розрахунків з працівниками (крім розрахунків з оплати праці та з підзвітними особами, інші розрахунки).

Для узагальнення інформації про розрахунки з працівниками підприємства за товари, продані в кредит, по наданих позиках, по відшкодуванню матеріального збитку, видачі в розстрочку форменого одягу, страховому відшкодуванню страхових сум працівникам тощо

 

Заборгованість, що відображається на субрахунку 377 “Розрахунки з іншими дебіторами”, включає в себе різні за своїм економічним змістом розрахунки з юридичними та фізичними особами (таблиця 16.4).

Таблиця 16.4 - Економічний зміст розрахункових операцій по рахунку

 377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

Категорії дебіторів та кредиторів

Економічний зміст розрахунків

Підприємства і організації

По операціях некомерційного характеру (за роботи та послуги, виконані установами зв'язку, навчальними закладами, науково-дослідними організаціями тощо); згідно з виконавчими документами судових органів

Персонал підприємства

Згідно виконавчих документів судових органів, по наданих безпроцентних позиках

Квартиронаймачі

По оплаті за житлово-комунальні послуги

 

     Відображення операцій з обліку дебіторської заборгованості наведено в таблиці 16.5

Таблиця 16.5 - Операції з обліку дебіторської заборгованості

№ з/п

Зміст господарської

операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Використано підзвітні суми для придбання основних засобів інших необоротних матеріальних активів

10 "Основні засоби",

11 "Інші необоротні матеріальні активи"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

2

Зараховано на баланс покупця гудвіл придбаного підприємства

12 "Нематеріальні активи"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

3

Погашено зобов'язання по підписці на акції

14 "Довгострокові фінансові інвестиції", 35 "Поточні фінансові інвестиції"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

 

4

Оприбутковано право на торгівельну марку. Зарахо-вано на баланс покупці ОЗ придбаного підприємства

15 "Капітальні інвестиції"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

 

5

Переведено короткострокову дебіторську заборгованість до розряду довгострокової

16 "Довгострокова дебіторська заборгованість"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

 

6

Надійшли в погашення дебіторської заборгованості виробничі запаси, МШП, напівфабрикати, товари

20 "Виробничі запаси", 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети", 25 "Напів-фабрикати", 28 "Товари"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

 

Продовження таблиці 16.5

1

2

3

4

7

Одержано вексель в погашення поточної дебіторської заборгованості

34 "Короткострокові векселі одержані"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

8

Зараховано на баланс покупця дебіторську заборгованість покупців придбаного підприємства

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

 

9

Відображено податкові розрахунки з ПДВ

64 "Розрахунки з податками й платежами"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

10

Списана безнадійна дебіторська заборгованість підзвітної особи

94 "Інші витрати операційної діяльності"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

 

11

Виставлена претензія

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

10 "Основні засоби"

12

Нараховані дивіденди з інвестицій в асоційоване підприємство

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

 

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

13

Відображено негативний гудвіл придбаного підприємства

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

 

19 "Негативний гудвіл"

14

Включені витрати до суми претензії

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

 

20 "Виробничі запаси", 21"Тварини на вирощуванні та відгодівлі",

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети",

23 "Виробництво",

25 "Напівфабрикати",

26 "Готова продукція",

28 "Товари"

 

Закінчення таблиці 16.5

1

2

3

4

15

Виставлена претензія на оприбутковані ТМЦ

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

 

20 "Виробничі запаси",

21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі",

22 "Малоцінні та швидкозношу-вані предмети",

25 "Напівфабрикати",

28 "Товари"

16

Відображена заборгованість з фінансування компенсаційних виплат

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

 

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

17

Прийнята на баланс кредиторська заборгованість (постачальникам) придбаного підприємства

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

63 "Розрахунки з постачальниками й підрядчиками"

18

Відображена реалізація товарів в обмін на програмне

забезпечення

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

702 "Доходи від реалізації"

19

Відображено дохід від реалізації МШП

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

 

71 "Інший операційний доход"

20

Нараховані дивіденди з інвестицій непов'язаним сторонам.

Нараховані відсотки з фінансової оренди

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

 

73 "Інші фінансові доходи"

21

Відображена сума, що підлягає відшкодуванню винними особами

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

 

74 "Інші доходи"

 

Доход називається нарахованим доходом , якщо доходи не отримані або не зареєстровані, але зароблені в поточному обліковому періоді (навіть якщо гроші будуть отримані в наступному періоді). Дебіторська заборгованість щодо такого доходу відбивається в балансі в рядках 180-210 ІІ розділу активу балансу.

16.4 Рішення з обліку розрахункових операцій та витрат
 майбутніх періодів

Розрахункові операції підприємства можна підрозділити на товарні та нетоварні. Функцію ефективності розрахункових операцій підприємства можна записати у такому вигляді

,                                (16.1)

де  - товарні операції на підприємстві;

 - нетоварні операції на підприємстві;

 - коефіцієнт компетентності бухгалтера у сфері обліку розрахункових операцій та витрат майбутнього періоду;

 - рік проведення обліку розрахункових операцій та витрат майбутнього періоду.

Облік товарних операцій включає в себе облік поточної дебіторської заборгованості, яку можна поділити за такими групами відповідно до рисунку 16.1:

1)    дебіторська заборгованість, яка буде погашена;

2)    дебіторська заборгованість, яка може бути погашена та непогашена;

3)    дебіторська заборгованість, яка скоріш за все не буде погашена.

Тому для коректного обліку поточної дебіторської заборгованості необхідно вводити коефіцієнт, який би відображав ймовірність погашення дебіторської заборгованості. З урахуванням цього функцію ефективності обліку товарних операцій можна записати у такому вигляді

,                                         (16.2)

де  - вектор-функція ефективності поточної дебіторської заборгованості;

 - коефіцієнт, який враховує ймовірність погашення поточної дебіторської заборгованості.

Тоді з урахуванням формули (16.2) функцію ефективності (16.1) можна переписати таким чином:

.                                (16.3)

 

Розділ 17 облік власного капіталу

17.1 Капітал та його складові

Стартовий капітал підприємства втілюється в активах, інвестованих замовниками (учасниками), і являє собою вартість майна підприємства. Здійснючи підприємницьку діяльність, підприємство використовує залучені кошти, в результаті чого виникають борги. Боргові зобов’язання підтверджують права і вимоги кредиторів щодо активів підприємства (А=З+К) і мають вищий пріоритет порівняно з вимогами власників. Тому власний капітал підприємства визначається як різниця між вартістю його майна і борговими зобов’язаннями: К=А-З.

Власний капітал – це частина в активах підприємства, яка залишається після вирахування його зобов’язань. Зміст складових власного капіталу наведено в таблиці 17.1.

Таблиця 17.1 – Поелементний зміст статей власного капіталу

з/п

Стаття власного

капіталу

Зміст

1

2

3

1

Статутний капітал

Зареєстрована вартість простих та привілейованих акцій для акціонерних товариств і сума оголошеного статутного капіталу для інших підприємств, зафіксовані в статутних доку-ментах

2

Пайовий капітал

Сума пайових внесків фізичних і юридичних осіб, якщо це передбачено статутними документами

3

Додатково вкладений капітал

Сума перевищення вартості продажу акцій над номінальною вартістю (емісійний дохід)

4

Інший додатковий капітал

Сума дооцінки позаоборотних активів, вартість активів, безоплатно отриманих підприємством від фізичних або юридичних осіб, інші види додаткового капіталу

5

Резервний капітал

Сума резервів, створених підприємством відповідно до діючого законодавства або статутних документів

6

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Прибуток, реінвестований у підприємство, або непокритий збиток

7

Неоплачений капітал

Заборгованість власників (учасників) за внесками до статутного капіталу

8

Вилучений капітал

Фактична собівартість акцій власної емісії, викуплених товариством у своїх акціонерів

Основним елементом власного капіталу є статутний капітал – основний показник, яка характеризує розміри і фінансовий стан підприємства.

Пайовий капітал – це сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його господарсько-фінансової діяльності.

До додаткового капіталу належить капітал, який складається із емісійного доходу; іншого вкладеного капіталу; дооцінки активів; безплатного одержання необоротних активів; іншого додаткового капіталу.

Вилучений капітал – це вартість акцій власної емісії, які на даний момент не розміщені серед акціонерів.

Резервний капітал – використовується у випадку недостачі прибутку.

Нерозподілені прибутки – це прибутки, одержані в результаті господарсько-фінансової діяльності підприємства, які зменшені на суму прибутків, використаних у звітному році, включаючи нарахування податку на прибуток.

17.2 Бухгалтерський облік власного капіталу

 та розрахунків з учасниками

Для обліку власного капіталу передбачені такі рахунки (рисунок 17.1).

 


 

Рисунок 17.1 – Відображення власного капіталу на рахунках

бухгалтерського обліку

Рахунки 42, 43 і 44 призначені для обліку власного капіталу, який створюється в процесі господарської діяльності підприємства.

Рахунки 40, 41, 45 і 46 використовуються для створення статутного або пайового капіталу. Схема проводок з обліку пайового капіталу наведена в таблиці 17.2.

Таблиця 17.2 – Типові проводки з обліку пайового капіталу

з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Оприбутковано внески членів житлово-комунального кооперативу

30 "Каса",

31 "Рахунки в банках"

41 "Пайовий капітал"

2

Відображається розпайована вартість майна в КСП

40 "Статутний капітал"

41 "Пайовий капітал"

3

Сума нерозподіленого доходу направляється на збільшення пайового капіталу

44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"

41 "Пайовий капітал"

4

Сума непокритого збитку направлена на зменшення пайового капіталу

41 "Пайовий капітал"

44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"

5

Сума нарахованого доходу пайщиків від участі в капіталі направляється за їх заявами на збільшення пайового капіталу

67 "Розрахунки з учасниками"

41 "Пайовий капітал"

6

Направлені пайові внески:

- на формування (поновлення) статутного капіталу

41 "Пайовий капітал"

40 "Статутний капітал"

- на погашення позик

41 "Пайовий капітал"

50 "Довгострокові позики",

60 "Короткострокові позики"

- на погашення боргів різним кредиторам

41 "Пайовий капітал"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками",

66 "Розрахунки з оплати праці",

67 "Розрахунки з учасниками",

68 "Розрахунки за іншими операціями"

7

У рахунок внесених паїв видані пайщикам:

- необоротні основні засоби

41 "Пайовий капітал"

10 "Основні засоби"

- оборотні матеріальні активи

41 "Пайовий капітал"

20 "Виробничі запаси",

21 "Тварина на вирощуванні та відгодівлі",

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети",

28 "Товари"

- грошові кошти

41 "Пайовий капітал"

30 "Каса",

31 "Рахунки в банках"

8

Пайові внески направлені на формування статутного капіталу при реорганізації підприємства в акціонерне

41 "Пайовий капітал"

40 "Статутний капітал"

 

Рахунок 40 “Статутний капітал” призначений для обліку та узагальнення інформації про стан та рух статутного капіталу підприємства (рисунок 17.2).

 


Рисунок 17.2 – Загальна схема формування, збільшення

та зменшення статутного капіталу

Рахунок 46 “Неоплачений капітал” - активний, розрахунковий із засновниками підприємства. Загальна схема бухгалтерського обліку відображена на рисунку 17.3.

 


 

 

 Дебет     Кредит

Рисунок 17.3 - Загальна схема бухгалтерського обліку

неоплаченого капіталу

Рахунок 45 “Вилучений капітал” призначений для обліку вилученого капіталу у разі викупу власних акцій в акціонерів з метою їх перепродажу, анулювання (зменшення статутного капіталу) тощо. За дебетом рахунку 45 відображається фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених у його учасників. За кредитом показують вартість анульованих або перепроданих акцій (часток).

Загальна схема бухгалтерського обліку відображена на рисунку 17.4.


 

 


 Дебет   Кредит

Рисунок 17.4 – Загальна схема бухгалтерського обліку вилученого капіталу

Облік статутного капіталу в товаристві з обмеженою відповідальністю (ТзОВ) наведено в таблиці 17.3.

Таблиця 19.3. Відображення в обліку створення ТзОВ

з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Відображено заборгованість учасників товариства за внесками до статутного капіталу

46 "Неоплачений капітал"

40 "Статутний капітал"

2

Відображено погашення заборгованості за внесками до статутного капіталу.

Здійснюється за кожним учасником до повного погашення заборгованості

10 "Основні засоби",

11 "Інші необоротні матеріальні активи",

12 "Нематеріальні активи",

20 "Виробничі запаси",

21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі",

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети",

30 "Каса",

31 "Рахунки в банках",

33 "Інші кошти"

46 "Неоплачений капітал"

 

Після того, як підприємство зареєстровано і засновники внесли (кожен) по 3 % своїх внесків, ТзОВ може розпочинати здійснення господарської діяльності з умовою виплати останньої суми до повного об’єму статутного капіталу (таблиця 17.4).

Таблиця 17.4 – Відображення обліку збільшення статутного капіталу

з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Збільшення статутного капіталу ТзОВ за рахунок додаткових внесків учасників або при збільшенні кількості учасників:

а) відображення заборгованості засновників (чи нових учасників) за внесками до статутного капіталу;

46 "Неоплачений капітал"

40 "Статутний капітал"

б) погашення заборгованості засновників за внесками до статутного капіталу

10 "Основні засоби",

20 "Виробничі запаси",

30 "Каса",

31 "Рахунки в банках"

46 "Неоплачений капітал"

2

Збільшення статутного капіталу ТзОВ за рахунок прибутку

46 "Неоплачений капітал"

40 "Статутний капітал"

46 "Неоплачений капітал"

441 "Прибуток нерозподілений"

 

Операції, пов’язані з оплатою учаснику належної йому частки, на рахунках обліку відбиваються таким чином (таблиця 17.5).

Таблиця 17.5 – Облік оплати статутного капіталу

з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Відображено суму грошових коштів, вартість матеріальних цінностей, що внесені учасником до статутного капіталу, які повертаються йому при виході з ТзОВ

40 "Статутний капітал",

672 "Розрахунки за іншими виплатами"

672 "Розрахунки за іншими виплатами",

10 "Основні засоби",

20 "Виробничі запаси",

30 "Каса",

31 "Рахунки в банках"

Закінчення таблиці 17.5

1

2

3

4

2

Нараховано частину прибутку, яка належить учаснику

441 "Прибуток нерозподілений"

672 "Розрахунки за іншими виплатами"

3

Здійснено виплату учаснику певної частини прибутку (дивіденди)

672 "Розрахунки за іншими виплатами"

30 "Каса",

31 "Рахунки в банках"

4

Списання збитків товариства за рахунок внесків учасників

40 "Статутний капітал",

672 "Розрахунки за іншими виплатами"

672 "Розрахунки за іншими виплатами",

443 "Прибуток, використаний у звітному періоді"

 

Облік акціонерного капіталу ВАТ в усіх товариствах відображається на рахунку 40 “Статутний капітал” у формі внесків та акцій за первинною (номінальною) їх вартістю, визначеною в уставних документах (таблиця 17.6).

Таблиця 17.6 – Облік акціонерного капіталу

з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Зареєстровано статутний капітал і здійснений випуск акцій

46 "Неоплачений капітал"

40 "Статутний капітал"

2

Учасниками оплачено акції

а) грошовими коштами

30 "Каса",

31 "Рахунки в банках"

46 "Неоплачений капітал"

б) основними засобами

10 "Основні засоби"

46 "Неоплачений капітал"

в) нематеріальними активами

12 "Нематеріальні активи"

46 "Неоплачений капітал"

г) матеріальними активами

20 "Виробничі запаси",

22 "Малоцінні та швидкозно-шуванні пред-мети"

46 "Неоплачений капітал"

д) цінними паперами

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

46 "Неоплачений капітал"

3

Різницю між емісійною і номінальною вартістю оплачених акцій віднесено на додатковий капітал

30 "Каса",

31 "Рахунки в банках"

421 "Емісійний дохід"

Закінчення таблиці 17.6

1

2

3

4

4

Відкуплено акції в акціонерів

45 "Вилучений капітал"

30 "Каса",

31 "Рахунки в банках"

5

Здійснено перепродаж акцій, які викуплені:

30 "Каса"

 

 

а) на суму номінальної вартості

31 "Рахунки в банках"

45 "Вилучений капітал"

б) на суму курсової надбавки

30 "Каса",

31 "Рахунки в банках"

741 "Дохід від реалізації фінансових інвестицій"

 

Додатковий капітал (рахунок 42) включає суми, на які вартість реалізації випущених акцій перевищує їх номінальну вартість, а також суми до- оцінки активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших осіб, та інші види додаткового капіталу.

Рахунок 42 має такі субрахунки:

421 “Емісійний доход” (відбивається різниця між продажною і номінальною вартістю первісно розміщених акцій Дт. рах. 30, 31 Кр. рах. 421);

422 “Інший власний капітал” (обліковують інший вкладений засновниками підприємств (крім акціонерних товариств) капітал, який перевищує статутний капітал, тобто без рішення про зміни розміру статутного капіталу;

 423 “Дооцінка активів” (відбивається сума дооцінки (уцінки) активів Дт. рах. 10 Кт. рах. 423);

424 “Безкоштовно одержані необоротні активи” (відбивається вартість необоротних активів, безоплатно одержаних підприємством від інших осіб Дт. рах. 10, 12 Кт. рах. 423);

425 “Інший додатковий капітал” (обліковують інші види додаткового капіталу, які не можуть бути включені до наведених вище субрахунків). Додатковий капітал може направлятись на збільшення статутного пайового (рах. 44) та резервного (рах. 43) капіталу, на покриття збитків.

“Нерозподілені прибутки” рахунок має такі субрахунки:

441 “Прибуток нерозподілений”;

442 “Непокриті збитки“;

443 “Прибуток, використаний у звітному періоді”.

За кредитом рахунку відбивається збільшення прибутку від усіх видів діяльності, за дебетом - збитки та використання прибутку.

Фінансовий результат визначають на рахунку 79 “Фінансові результати”. Після чого прибуток списують в кредит рахунку 441 “Прибуток нерозподілений”, а збиток – в дебет рахунку 442 “Непокриті збитки”. Остаточний фінансовий результат – нерозподілений прибуток (непокритий збиток) визначається як різниця між нерозподіленим прибутком і прибутком, використаним у звітному періоді.

При складанні квартальних звітів порівнюються залишки на рахунках 441 і 443. Якщо на рахунку 441 буде кредитове сальдо, то підприємство на цю суму різниці має нерозподілений прибуток поточного року, який відбивається в рядку 350 пасиву Балансу (форма №1), а якщо сума прибутку, використаного у звітному році, перевищує суму нерозподіленого прибутку, то цю різницю відображають на рахунку 422 і відображають в балансі в рядку 350.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑