15.5 Рішення по обліку операцій з короткостроковими векселями

 та поточними фінансовими інвестиціями

Ефективність обліку операцій з короткостроковими векселями та поточними фінансовими інвестиціями може бути описана функцією наступного вигляду:

,                                     (15.1)

де  - вектор-функція операцій з короткостроковими векселями;

 - вектор-функція поточних фінансових інвестицій;

 - рік обліку операцій з короткостроковими векселями та поточними фінансовими інвестиціями;

 - коефіцієнт компетентності бухгалтера в сфері обліку операцій з короткостроковими векселями та поточними фінансовими інвестиціями.

Облік операцій з поточними фінансовими інвестиціями ведеться за видами фінансових інвестицій:

-         акції;

-         акції іноземних акціонерних товариств;

-         депозитні сертифікати;

-         облігації.

Тому ефективність обліку операцій з поточними фінансовими інвестиціями ведеться по видам фінансових інвестицій можна записати як функцію наступного вигляду:

,                                             (15.2)

де  - вектор-функція акцій підприємства;

 - вектор-функція акцій іноземних акціонерних товариств;

 - вектор-функція депозитних сертифікатів;

 - вектор-функція облігацій підприємства.

Тоді з урахуванням формули (15.2) функцію ефективності (15.1) можна переписати у наступному вигляді:

.           (15.3)

Розділ 16 Прийняття рішень на основі

бухгалтерського обліку розрахункових операцій

та витрат майбутніх періодів

16.1 Облік товарних операцій

     Облік розрахунків з покупцями і замовниками регламентується П(С)БО 10 “Дебітори”.

Дебіторська заборгованість включає всі вимоги підприємств до інших юридичних і фізичних осіб щодо грошей, товарів чи послуг. Існує два види дебіторської заборгованості: товарна і нетоварна (неопераційна).

Товарними називаються операції оплати продукції, робіт та послуг, тобто дебіторська заборгованість виникає внаслідок звичайної операційної діяльності підприємства.

Поточна дебіторська заборгованість – сума дебіторської заборгованості, яка виникає під час нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу. Поточна дебіторська заборгованість класифікується за трьома напрямками (рисунок 16.1).

 

 

 

 

 

2

Рисунок 16.1- Класифікація поточної дебіторської заборгованості

     Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визначається активом одночасно з визначенням доходів від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг оцінюється за первісною вартістю.

    

16.2 Характеристика рахунку 36 “Розрахунки з покупцями

 та замовниками”

     Для обліку товарної дебіторської заборгованості використовується рахунок 36 “Розрахунки з покупцями і замовниками”, активний, балансовий. ЗА дебетом рахунку 36 відбивається продажна вартість реалізованої продукції, яка включає ПДВ, акцизи та інші податки, збори (обов’язкові платежі), які підлягають перерахуванню до бюджетів та позабюджетних фондів і включені до вартості реалізації, за кредитом – сума платежів, які надійшли на рахунки підприємства в банківських установах, в касу та інші види розрахунків. Сальдо рахунку дебетове відображає заборгованість покупців та замовників за одержану продукцію.

На митній

території України

 
     Етапи та порядок загального ведення обліку розрахунків з покупцями і замовниками (див. рисунок 16.2).

 

 

 


 

 

Відвантаження

 (Д-т рах. 36,

К-т рах. 70)

 

Покупці

 
 


Договір куплі-продажу

 
 

Фізичні

особи

 

Юридичні особи

 
 

 

Предмет

 
 

 


Ціна

 
 

Неплатники ПДВ

 

Форма розрахунків

 
 

Відповідальність

 
 


Рисунок 16.2 - Загальна схема бухгалтерського обліку розрахунків

з покупцями і замовниками

     Первинні документи по розрахунках з покупцями та замовниками представлено в таблиці 16.1.

Таблиця 16.1 - Первинні документи по розрахунках з покупцями

 та замовниками

Розрахунки з вітчизняними

покупцями

Розрахунки з іноземними покупцями

Виникнення заборгованості

накладні;

рахунки-фактури;

рахунки;

акти прийнятих робіт, послуг;

податкові накладні

товарно-транспортні накладні (ТМ - 1);

товарні накладні

комерційні документи (рахунки-фактури - invoice);

транспортні накладні (CMR – залізнична накладна, авіанакладна коносамент, товарно-транспортна накладна, пакувальні листи);

платіжні документи на перерахування сум митних платежів та інших податків на рахунки митних установ;

розрахунки бухгалтерії про наявність курсових різниць

Погашення заборгованості

виписки банку

ПКО

векселі

виписки банку

векселі

 

     Основні бухгалтерські проводки за рахунком 36 “Розрахунки з покупцями і замовниками” наведено в таблиці 16.2.

Таблиця 16.2 - Основні бухгалтерські проводки за рахунком 36 “Розрахунки

 з покупцями і замовниками”

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Відображено суми отриманих авансів, зараховані при пред'явлені покупцям (замовникам) рахунків за поставку готової продукції

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

36 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

2

Списана дебіторська заборгованість покупців, що визнана безнадійною

38 "Резерв сумнівних боргів"

36 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

3

Видано вексель в забезпечення заборгованості за недопоставлену продукцію

62 "Короткострокові векселі видані"

36 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

4

Повернуто страховику страхові платежі

76 "Страхові платежі"

36 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

 

Закінчення таблиці 16.2

1

2

3

4

5

Нараховано негативну курсову різницю за дебіторською заборгованістю

94 "Інші витрати операційної діяльності"

36 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

6

Сплачено страхову компенсацію покупцю при бартерній операції

36 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

31 "Рахунки в банках"

 

7

У результаті зміни фінансового стану покупця відновлюється сума його заборгованості, яка раніше визнана безнадійною

36 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

38 "Резерв сум-нівних боргів"

8

Нараховано страховий платіж при поставці продукції покупцю

36 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

76 "Страхові платежі"

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑