14.6 Рішення з обліку операцій за рахунками у банках

Відповідно до рисунку 14.1. всі операції на поточних рахунках підприємства можна звести до двох банківських операцій: надходження та витрачення коштів з рахунків. Підприємство може мати декілька поточних рахунків. Тому ефективність обліку операцій за рахунками у банках можна представити як функцію такого типу

,                      (14.1)

де  - -мірний вектор надходжень на -тий поточний рахунок підприємства;

 - -мірний вектор витрат з -того поточного рахунка підприємства;

 - -мірний вектор стану банківських рахунків підприємства (характеризує величину грошових коштів на банківських рахунках);

 - вид надходження на банківські рахунки підприємства;

 - вид витрат з банківських рахунків підприємства;

 - номер банківського рахунку підприємства;

 - коефіцієнт компетентності бухгалтера у сфері обліку операцій за банківськими рахунками підприємства;

 - рік проведення обліку операцій за банківськими рахунками.


Розділ 15 прийняття рішень на основі бухгалтерського обліку операцій з короткостроковими векселями

та поточними фінансовими інвестиціями

15.1 Поняття векселів та поточних фінансових інвестицій

Фінансові інвестиції – активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора.

     Поточні фінансові інвестиції (фонди та акції інших підприємств) мають наступні ознаки: встановлений строк їх погашення не перевищує одного року або вкладення здійснені без наміру отримувати доходи по них більше одного року.

     Еквіваленти грошових коштів – короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і характеризуються незначним ризиком зміни вартості. Інвестиції, які визнані еквівалентами грошових коштів відображаються на балансі для забезпечення виконання короткострокових зобов’язань.

Існують слідуючи види оцінки цінних паперів: за номінальною вартістю; емісійною, курсовою, ліквідаційною, викупною вартістю; балансовою, обліковою вартістю.

15.2 Характеристика рахунків 34 “Короткострокові векселі

 одержані”, 35 “Поточні фінансові інвестиції”

Рахунок 34 “Короткострокові векселі одержані” активний, балансовий, призначений для обліку господарських засобів.

Облік наявності та руху поточних фінансових інвестицій та еквівалентів грошових коштів, у тому числі депозитних сертифікатів, ведеться на рахунку 35 “Поточні фінансові інвестиції”. Рахунок 35 активний, балансовий, призначений для обліку господарських засобів.

15.3 Аналітичний облік поточних фінансових інвестицій

Аналітичний облік поточних фінансовий інвестицій ведеться за видами фінансових інвестицій ведеться за видами фінансових інвестицій із забезпечення можливості отримання інформації про інвестиції як на території України, так і за кордоном (таблиця 15.1).

 

Таблиця 15.1 - Аналітичний облік цінних паперів

№ з/п

Вид цінного паперу

Аналітичний облік

1

2

3

1

Акція

За акціонерними товариствами та видами акцій із зазначенням номінальної та фактичної (облікової) вартості

 

Закінчення таблиці 15.1

1

2

3

2

Акції іноземних акціонерних товариств

За акціонерними товариствами та видами акцій в гривнях та в іноземній валюті, в якій вони випущені

3

Депозитні сертифікати

В розрізі установ банку і строків відшкодування грошових коштів

4

Облігації

За строками, видами та емітентами, із забезпеченням можливості одержання даних про фінансові вкладення в країні і за кордоном, а також у національній та іноземній валюті

 

15.4 Облік операцій з короткостроковими векселями одержаними

 та поточними фінансовими інвестиціями

     Облік операцій з короткостроковими векселями одержаними відображається на рахунку 34. При одержані векселів за продажу продукцію дебетується рахунок 34 і кредитується рахунок 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”. Внесення короткострокового векселя учасником відображається записом по дебету рахунку 34 в кореспонденції з рахунком 46 “Неоплачений капітал”.

     Бухгалтерський облік короткострокових векселів одержаних наведений в таблиці 15.2.

Таблиця 15.2 - Бухгалтерський облік короткострокових векселів одержаних

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Одержані векселі від покупців і замовників, дебіторів, учасника в забезпечення заборгованості

34 "Короткострокові векселі одержані"

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками",

377 "Розрахунки з іншими дебіторами",

46 "Неоплачений капітал"

2

Одержаний вексель від покупців за відвантажену їм готову продукцію, роботи, послуги, товари, інше майно

34 "Короткострокові векселі одержані"

70 "Доходи від реалізації",

71 "Інший операційний доход",

74 "Інші доходи"

 

Закінчення таблиці 15.2

1

2

3

4

3

Одержано дохід за відстрочку платежу по векселю

34 "Короткострокові векселі одержані"

 

73 "Інші фінансові доходи"

4

Надійшли в касу, на поточний рахунок кошти в погашення заборгованості, забезпеченої одержаними векселями

30 "Каса",

31 "Рахунки в банках"

34 "Коротко-

строкові векселі одержані"

 

5

Оплачено частку учасника, що виходить з товариства шляхом видачі йому раніше одержаного векселя

45 "Вилучений капітал"

34 "Коротко-

строкові векселі одержані"

 

6

Переданий одержаний вексель в погашення позики банку; заборгованості перед постачальниками та підрядниками; заборгованості перед бюджетом по податках; кредиторської заборгованості

50 "Довгострокові позики",

60 "Короткострокові позики",

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками",

64 "Розрахунки за податками й платежами",

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

34 "Коротко-

строкові векселі одержані"

 

7

Відображено дисконтні операції по векселю одержаному

97 "Інші витрати"

34 "Коротко-

строкові векселі одержані"

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑