14.3 Відображення операцій на рахунках бухгалтерського обліку

Етапи та порядок загального ведення обліку коштів на поточному рахунку наведено на рисунку 14.1, а типові проведення з обліку операцій на рахунках в банку показані в таблиці 14.1.

Таблиця 14.1 - Типові проводки на рахунку 31 "Рахунки в банках"

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Погашено дебітором довгострокову заборгованість

31 "Рахунки в банках"

16 "Довгострокова дебіторська заборгованість"

2

Передано готівку з каси в банк

31 "Рахунки в банках"

30 "Каса"

3

Оплачено покупцями раніше одержані товари, роботи, послуги

31 "Рахунки в банках"

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

4

Безоплатно одержано безготівкові кошти

31 "Рахунки в банках"

42 "Додатковий капітал"

 


Продовження таблиці 14.1

1

2

3

4

5

Передані акції власної емісії

31 "Рахунки в банках"

45 "Вилучений капітал"

6

Одержано кошти цільового фінансування на будівництво із зовнішніх джерел (бюджет, різні позабюджетні та міжгалузеві фонди )

31 "Рахунки в банках"

48 "Цільове фінан-сування і цільові надходження"

7

Одержано довгострокову позику банку на поточний рахунок

31 "Рахунки в банках"

50 "Довгострокові позики"

8

Одержано фінансову допомогу на зворотній основі

31 "Рахунки в банках"

55 "Інші довгострокові зобов'язання"

9

Одержано короткострокову позику банку

31 "Рахунки в банках"

60 "Короткострокові позики"

10

Отримано грошові кошти у вигляді доплати

31 "Рахунки в банках"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

11

Повернуто з бюджету на рахунок підприємства грошові кошти

31 "Рахунки в банках"

64 "Розрахунки за податками й платежами"

12

Повернуто з фондів соціального страхування на рахунок підприємства

31 "Рахунки в банках"

65 "Розрахунки за страхуванням"

13

Одержано доходи майбутніх періодів

31 "Рахунки в банках"

69 "Доходи майбутніх періодів"

 

14

Зарахована на рахунок в банку виручка від реалізації продукції за касовим методом

31 "Рахунки в банках"

70 "Доходи від реалізації"

15

Відображено дохід від реалізації виробничих запасів, МШП

31 "Рахунки в банках"

71 "Інший опера-ційний доход"

16

Зараховано на поточні рахунки дохід від спільної діяльності

31 "Рахунки в банках"

72 "Доходи від участі в капіталі"

17

Зараховано на поточні рахунки суми дивідендів

31 "Рахунки в банках"

73 "Інші фінансові доходи"

18

Зарахований дохід від реалізації основних засобів

31 "Рахунки в банках"

74 "Інші доходи"

19

Отримано суми страхового від шкодування від страхової організації

31 "Рахунки в банках"

75 "Надзвичайні доходи"

 

Продовження таблиці 14.1

1

2

3

4

20

Придбано довгострокові інвестиції (акції, облігації інших підприємств)

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

31 "Рахунки в банках"

21

Проведено витрати на монтаж основних засобів

15 "Капітальні інвестиції"

31 "Рахунки в банках"

22

Придбано інші необоротні активи

18 " Інші необоротні активи "

31 "Рахунки в банках"

23

Проведено витрати на виправлення браку

24 "Брак у виробництві"

31 "Рахунки в банках"

24

Передано гроші з банку в касу

30 "Каса"

31 "Рахунки в банках"

25

Депоновано гроші на лімітовану чекову книжку, виставлений акредитив

 31 "Рахунки в

банках"

31 "Рахунки в банках"

26

Перераховано гроші для придбання іншої валюти

33 "Інші кошти"

31 "Рахунки в банках"

27

Повернуто передоплату покупцям

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

31 "Рахунки в банках"

28

Проведено передоплату постачальникам

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

31 "Рахунки в банках"

29

Проведено передоплату за газети і журнали

39 "Витрати майбутніх періодів"

31 "Рахунки в банках"

30

Викуплено власні акції у акціонерів

45 "Вилучений капітал"

31 "Рахунки в банках"

31

Проведено перерахування коштів за рахунок раніше створеного резерву

47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів"

31 "Рахунки в банках"

32

Використано суми цільового фінансування

48 "Цільове фінансу-вання і цільові надходження"

31 "Рахунки в банках"

33

Повернуто банку довгострокову позику

50 "Довгострокові позики"

31 "Рахунки в банках"

34

Погашено заборгованість за раніше виданим векселем

51 "Довгострокові векселі видані"

31 "Рахунки в банках"

35

Погашення заборгованості з зобов'язань за облігаціями

52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями"

31 "Рахунки в банках"

36

Погашено довгострокову заборгованість перед орендодавцем з оренди

53 "Довгострокові зобов'язання з оренди"

31 "Рахунки в банках"

 

Закінчення таблиці 14.1

1

2

3

4

37

Погашено довгострокові зобов'язання перед різними кредиторами

55 "Інші довгострокові зобов'язання "

31 "Рахунки в банках"

38

Погашено короткострокові позики банку

60 "Короткострокові позики "

31 "Рахунки в банках"

39

Погашено заборгованість за раніше виданими векселями

62 "Короткострокові векселі видані"

31 "Рахунки в банках"

40

Проведено розрахунки з постачальниками

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

31 "Рахунки в банках"

41

Погашено заборгованість перед бюджетом

64 "Розрахунки за податками й платежами"

31 "Рахунки в банках"

42

Сплачено збори до фондів соціального страхування

65 "Розрахунки за страхуванням"

31 "Рахунки в банках"

43

Перераховано суми заробіт-ної плати на особисті рахунки працівників

66 "Розрахунки з оплати праці"

31 "Рахунки в банках"

44

Перераховано дивіденди учасникам

67 "Розрахунки з учасниками"

31 "Рахунки в банках"

45

Розрахувались з іншими кредиторами за раніше надані послуги

68 "Розрахунки за іншими операціями"

31 "Рахунки в банках"

46

Оплачено загальновиробничі витрати

91 "Загальнови-робничі витрати"

31 "Рахунки в банках"

47

Оплачено адміністративні витрати

92 "Адміністра-тивні витрати "

31 "Рахунки в банках"

48

Оплачено витрати на збут

93 "Витрати на збут "

31 "Рахунки в банках"

49

Оплачено витрати операцій-ної діяльності

94 "Інші витрати операційної діяльності"

31 "Рахунки в банках"

50

Оплачено фінансові витрати

95 "Фінансові витрати "

31 "Рахунки в банках"

51

Оплачені інші витрати

97 "Інші витрати"

31 "Рахунки в банках"

52

Оплачено надзвичайні витрати

99 "Надзвичайні витрати "

31 "Рахунки в банках"

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑