Вступ

В умовах економіки перехідного періоду українським підприємствам надається самостійність в розробці власних виробничих програм, планів виробничого і соціального розвитку, у визначенні стратегії цінової політики, а отже, суттєво зростає відповідальність керівників за управлінські рішення, які вони приймають. Для прийняття оперативних і ефективних рішень необхідна вірогідна інформація як про виробничий, так і про фінансовий стан підприємства. Виконанням цього завдання і займається бухгалтерська служба підприємства.

Одним із способів розв’язання окресленого вище завдання є введення в навчальну програму підготовки магістрів у вузах такої дисципліни як "Бухгалтерський облік і прийняття рішень".

 Метою викладання курсу є створення передумов підвищення професійної майстерності майбутніх фахівців відносно прийняття науково обґрунтованих управлінських рішень за допомогою можливостей, які надає бухгалтерський облік.

 Основними завданнями курсу є:

- вивчення теоретичних основ прийняття обґрунтованих рішень на базі бухгалтерських даних;

- вивчення визначених навичок використання даних бухгалтерського обліку з метою ефективної організації фінансово-господарського процесу;

- застосувати на практиці моделі інформаційних технологій та економіко-математичних методів.

Досвід розвинутих країн свідчить про те, що обліку в бізнесі надається особлива увага. Дані бухгалтерського обліку використовуються цілком свідомо для прийняття управлінських рішень. Вистояти у конкурентній боротьбі можна тільки при глибокій обізнаності з бухгалтерським обліком та методологією прийняття рішень.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑