7.3 Класифікація виробничих запасів на рахунках обліку

     Залежності від ролі, яку відіграють різноманітні виробничі запаси в процесі виробництва продукції, робіт і послуг, вони поділяються на групи (таблиця 7.5).

Таблиця 7.5 - Об'єкти , що обліковуються на рахунку 20 "Виробничі запаси"

№ суб-рахунку

Назва субрахунку

Характеристика

1

2

3

201

Сировина й матеріали

Призначений для відображення наявності та руху сировини і основних матеріалів, які входять до складу продукції, яка виготовляється, або є необхідними компонентами при її виготовленні (забудовники облік будівельних матеріалів і конструкції ведуть на субрахунку 205 "Будівельні матеріали"). На цьому субрахунку ведеться облік основних матеріалів, які використовуються підрядними будівельними організаціями при здійсненні будівельно-монтажних, ремонтних робіт. Допоміжні матеріали, які використовуються при виготовленні продукції або для господарських потреб, технічних цілей та сприяння у виробничому процесі, також відображаються на субрахунку 201. Підприємства, що заготовляють сільськогосподарську продукцію для переробки, її вартість також відображають на цьому субрахунку

 

Продовження таблиці 7.5

1

2

3

202

 

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

Призначений для відображення на рахунку купівельних напівфабрикатів, готових комплектуючих виробів (включаючи у підрядних будівельних організаціях будівельні конструкції та вироби – дерев'яні, залізобетонні, металеві, інші), придбаних для комплектування продукції, що випускається, які потребують додаткових витрат праці з їх обробки або збирання. Вироби, придбані для комплектації готової продукції, вартість яких не включається до собівартості продукції цього підприємства, відображаються на рахунку 28 "Товари". Науково-дослідні та конструкторські організації придбали необхідні їм як комплектуючі вироби для проведення наукових (експериментальних) робіт за визначеною науково-дослідною або конструкторською темою спеціальне обладнання та інструменти, пристрої та інші прилади обліковують на субрахунку 202. Обладнання і прилади загального призначення на цьому субрахунку не обліковуються, а відображаються на рахунку 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи" або на рахунку 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" за видами предметів

203

Паливо

Призначений для обліку наявності та палива, яке придбається чи заготовляється для технологічних потреб виробництва, експлуатації транспортних засобів, а також для вироблення енергії та опалення будівель. Тут також обліковуються оплачені талони на нафтопродукти та газ.

Якщо деякі види палива використовують одночасно і як матеріали, і як паливо, то їх можна облікувати на субрахунку 201 "Матеріали" і на субрахунку 203 "Паливо" – за ознакою переважності використання на цьому підприємстві.

Якщо на підприємстві для технологічних та експлуатаційних потреб, для вироблення енергії та опалення будівель створюються запаси газу (у газосховищах), то їх облік ведеться на субрахунку 203

204

Тара і тарні матеріали

Призначений для відображення наявності та руху всіх видів тари, крім тари, яка використовується як господарський інвентар, а також матеріали й деталі, які використовують для виготовлення тари та її ремонту (деталі для збирання ящиків, бочкова клепка тощо).

 


Продовження таблиці 7.5

1

2

3

 

 

Матеріали, які використовуються для додаткового обладнання вагонів, барж, суден з метою забезпечення збереження відвантаженої продукції, не належать до тари і обліковуються на субрахунку 201 "Сировина й матеріали "

205

Будівельні матеріали

Підприємства-забудовники відображають рух будівельних матеріалів, конструкцій і деталей, обладнання і комплектуючих виробів, які належать до монтажу, та інших матеріальних цінностей, необхідних для виконання будівельно-монтажних робіт, виготовлення будівельних деталей і конструкцій.

На даному субрахунку не обліковується обладнання, яке не потребує монтажу: транспортні засоби, вільно розміщені верстати, будівельні механізми, сільськогосподарські машини, виробничий інструмент, вимірювальні та інші прилади, виробничий інвентар та інше. Витрати на придбання такого обладнання, яке не потребує монтажу, відбиваються безпосередньо на рахунку 15 "Капітальні інвестиції" в міру надходження їх на склад чи інше місце зберігання, експлуатації. Устаткування та будівельні матеріали, які передано підряднику для монтажу й виконання будівельних робіт, списується із субрахунку 205 на рахунок 15 "Капітальні інвестиції" після підтвердження їх монтажу та використання

206

Матеріали, передані в переробку

Призначений для обліку матеріалів, які передані в переробку на сторону та які надалі включаються до складу собівартості отриманих з них виробів. Затрати на переробку матеріалів які оплачуються стороннім організаціям, відбиваються безпосередньо за дебетом рахунків, на яких ведеться облік виробів, отриманих з переробки. Аналітичний облік матеріалів, переданих в переробку, ведеться в розрізі, який забезпечує інформацію про підприємства - переробників і контроль за операціями з переробки, за відповідними витратами. Передача матеріалів у переробку відображається тільки на субрахунках рахунку 20

 


Закінчення таблиці 7.5

1

2

3

207

Запасні частини

Призначений для обліку придбаних чи виготовлених запасних частин, готових деталей, вузлів, агрегатів, які використовуються для проведення ремонтів, зміни зношених частин машин, обладнання, транспортних засобів, інструменту, а також автомобільних шин у запасі та обороті. На цьому ж субрахунку ведеться облік обмінного фонду повнокомплектних машин, устаткування, двигунів, вузлів, агрегатів, які створюються в ремонтних підрозділах підприємств, на ремонтних підприємствах.

За дебетом субрахунку відбиваються залишок і надходження, за кредитом – витрачення, реалізація та інше вибуття запасних частин.

Автомобільні шини, які є на колесах та в запасі при автомобілі, що враховані в ціні автомобіля та включені в його інвентарну вартість, обліковуються у складі основних засобів.

Аналітичний облік запасних частин ведеться за місцями зберігання та однорідними групами (механічна група, електрична група тощо). Аналітичний облік машин, обладнання, двигунів, вузлів та агрегатів обмінного фонду також ведеться за групами: придатні до експлуатації (нові та відновлені); що підлягають відновленню (на складі); що знаходяться в ремонті

208

Матеріали сільськогос –подарського призначення

Призначений для обліку мінеральних добрив, отрутохімікатів для боротьби зі шкідниками та хворобами сільськогосподарських культур, біопрепаратів, медикаментів, хімікатів, які використовуються для боротьби з хворобами сільськогосподарських тварин. Тут також відображаються саджанці, насіння й корми (покупні та власного вирощування), які використовуються для висаджування, посіву та відгодівлі тварин безпосередньо в господарстві.

209

Інші матеріали

Призначений для обліку відходів виробництва (обрубків, обрізки, стружки тощо ), невиправного браку, матеріальних цінностей, які одержані від ліквідації основних засобів, що не можуть бути використані як матеріали, паливо або запасні частини на цьому підприємстві (металобрухт, утиль), зношених шин тощо

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑