Розділ 5 Облік довгострокових

фінансових інвестицій

5.1 Облік та оцінка довгострокових фінансових інвестицій

Інвестиції – грошові, майнові, інтелектуальні цінності, які вкладаються в об’єкт підприємницької та інших видів діяльності з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту.

Фінансові інвестиції – це активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвесторів.

За видами фінансові інвестиції поділяються на:

-                      вкладення до статутного капіталу інших підприємств, включаючи доцільні та залежні підприємства;

-                      придбання цінних паперів інших емітентів;

-                      надання позик іншим юридичним і фізичним особам;

-                      переведення грошових кошів на депозити в банки.

Інвестиції відображаються за фактичною собівартістю, яка включає витрати на їх придбання, у тому числі комісійні винагороди, гонорари, податки і банківські збори.

Оцінка фінансових вкладень визначається їх видами:

-                      вкладення до статутного капіталу іншим підприємством оцінюється в розмірі, встановленому засновницькими та іншими аналогічними документами;

-                      надані позики та грошові кошти, перераховані на депозит в банку, оцінюються в розмірі фактичної вартості грошових коштів;

-                      цінні папери, оцінюються в розмірі фактичних витрат для інвестора (витрат на купівлю цінних паперів, сплати комісійних винагород посередниками тощо), але, враховуючи специфіку обігу цінних паперів, їх оцінка залежить також від їх видів, терміну обігу та зміни ринкової вартості.

5.2 Характеристика рахунку 14 “Довгострокові фінансові інвестиції”

     Рахунок 14 “Довгострокові фінансові інвестиції” – балансовий, активний. За дебетом рахунку 14 відображається вартість довгострокових інвестицій, за кредитом – їх вибуття чи зменшення вартості.

Основні проведення з обліку довгострокових фінансових інвестицій наведені нижче в таблиці 5.1.

Таблиця 5.1 - Облік довгострокових фінансових інвестицій

 з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Списано залишкову вартість основних засобів при передачі до статутного капіталу іншого підприємства

14 “Довгострокові фінансові інвестиції”

10 “Основні засоби”

2

Списано залишкову вартість нематеріальних активів при передачі до статутного капіталу іншого підприємства

14 “Довгострокові фінансові інвестиції”

12 “Нематеріальні активи”

3

Передано виробничі запаси як внесок до статутного капіталу іншого підприємства

14 “Довгострокові фінансові інвестиції”

20 “Виробничі запаси”

 


Закінчення таблиці 5.1

1

2

3

4

4

Відображено вартість придбаних акцій інших підприємств

14 “Довгострокові фінансові інвестиції”

15 “Капітальні інвестиції”

5

Списано вартість товарів при передачі до статутного капіталу іншого підприємства

14 “Довгострокові фінансові інвестиції”

28 “Товари”

6

Придбано акції, облігації, сертифікати з оплатою грошовими коштами за купівельною вартістю

14 “Довгострокові фінансові інвестиції”

30 “Каса”

31 “Рахунки в банках”

7

Погашено заборгованість з підписки на акції

14 “Довгострокові фінансові інвестиції”

37 “Розрахунки з різними дебіторами”

8

Проведено фінансові інвестиції за рахунок внесків учасників

14 “Довгострокові фінансові інвестиції”

46 “Неоплачений капітал”

9

Нараховано відсотки за виданими позиками

14 “Довгострокові фінансові інвестиції”

69 “Доходи майбутніх періодів”

10

Отримано дохід від інвестицій в асоційоване підприємство (у сумі збільшення частки інвестора в капіталі)

14 “Довгострокові фінансові інвестиції”

721 “Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства”

11

Відображено різницю між балансовою вартістю переданих основних засобів, нематеріальних активів, виробничих запасів як внесків до статутного капіталу підприємства і справедливою вартістю інвестицій

14 “Довгострокові фінансові інвестиції”

746 “Інші доходи від звичайної діяльності”

12

Повернуто грошові кошти, надані в позику іншим підприємством

30 “Каса”

31 “Рахунки в банках”

14 “Довгострокові фінансові інвестиції”

13

Переведено довгострокові цінні па-пери до складу короткострокових

35 “Поточні фінансові інвестиції”

14 “Довгострокові фінансові інвестиції”

14

Погашено заборгованість перед банком за короткострокову позику цінними паперами

60 “Короткострокові позики”

14 “Довгострокові фінансові інвестиції”

15

Погашено заборгованість перед кредиторами цінними паперами

685 “Розрахунки з іншими кредиторами”

14 “Довгострокові фінансові інвестиції”

 

5.3 Рішення з обліку довгострокових фінансових інвестицій

Фінансові інвестиції підприємства незалежно від того, вкладає їх підприємство чи отримує, характеризуються такими показниками:

*        фактична собівартість фінансових інвестицій;

*        дохід від реалізації фінансових інвестицій;

*        норма доходності фінансових інвестицій;

*        строк окупності фінансових інвестицій.

Спираючись на ці показники, функцію ефективності обліку фінансових інвестицій можна записати у вигляді

               (5.1)

де  - фактична собівартість фінансових інвестицій;

 - дохід від реалізації фінансових інвестицій;

 - норма доходності фінансових інвестицій;

 - строк окупності фінансових інвестицій;

 - коефіцієнт компетентності бухгалтера в сфері обліку довгострокових фінансових інвестицій;

 - рік обліку фінансових інвестицій;

 - вид фінансових інвестицій.

Фактична собівартість фінансових інвестицій  є вектор-функція від кінцевої множини факторів таких, як витрати на придбання фінансових інвестицій, податки, банківські збори тощо. Тому фактичну собівартість можна записати як

  ,                                       (5.2)

де  - міцність вектора .

Формулу ефективності (5.1) з урахуванням (5.2) можна переписати у такому вигляді

 .   (5.3)


розділ 6 Облік довгострокової дебіторської  заборгованості

6.1 Облік заборгованості за майно, яке передано у фінансову оренду

Дебіторська заборгованість визначається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод та її сума може бути достовірно визначена.

Дебітори – це юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів.

Дебіторська заборгованість – сума заборгованості дебіторів підприємству на дату складання бухгалтерської звітності.

Довгострокова дебіторська заборгованість – це сума дебіторської заборгованості фізичних та юридичних осіб, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.

Рахунок 16 “Довгострокова дебіторська заборгованість” – активний, балансовий. За дебетом рахунка 16 відображається виникнення (збільшення) довгострокової дебіторської заборгованості, за кредитом – її погашення (списання).

Чисті інвестиції орендодавця у фінансову оренду відображаються на субрахунку 161 “Заборгованість за майно, яке передано у фінансову оренду”.

У таблиці 6.1 наведені бухгалтерські проведення орендодавця щодо відображення заборгованості за майно, яке передано у фінансову оренду.

Таблиця 6.1 - Облік передачі майна у фінансову оренду в орендодавця

№ з/п

Зміст господарської

операції

Кореспонденція рахунків

Сума грн.

Дебет

Кредит

1

Передано основні фонди у фінансову оренду строком на 5 років

161 “Заборгованість за майно, яке передано у фінансову оренду”

10 “Основні засоби”

15000

2

Грошові кошти, які надійшли від орендаря:

а) за майно

б) відсотки

 

31 “Рахунки в банках”

31 “Рахунки в банках”

 

377 “Розрахунки з іншими дебіторами”

373 “Розрахунки за нарахованими доходами”

 

12250

2500

3

Переведення залишку заборгованості у ко-роткострокову (строк погашення від дати балансу – менше року)

377 “Розрахунки з іншими дебіторами”

161 “Заборгованість за майно, яке передано у фінансову оренду”

2750

 

6.2 Облік одержаних довгострокових векселів

 

     Вексель – це письмово оформлене боргове зобов’язання встановленого зв’язку, яке засвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця сплатити після настання строку певну суму грошей власнику векселя.

Простий вексель (соло) – письмовий документ, який містить просте і нічим не обумовлене зобов’язання векселедавця (боржника) сплатити векселедержателю (кредитору) зазначену грошову суму у певний термін і в обумовленому місці.

Порядок дії простого векселя наведено на рисунку 6.1.

 

 Постачання товару

 Передача векселя

 Пред’явлення векселя до оплати

Перерахування грошей за векселем

 

Рисунок 6.1 - Порядок дії простого векселя

    

              Переказний вексель з трьома учасниками використовують для перерахування боргу від однієї особи іншій.

Порядок такого перерахування боргу подано на рисунку 6.2.

 


  

 Вексель у день  Повідомлення

 видачі  про видачу

  

  Вексель у день строку

  платежу

  Гроші

Рисунок 6.2 - Порядок перерахування боргу при застосуванні переказного векселя

Можливі господарські операції з одержаними векселями показані на рисунку 6.3.

 

Векселі одержані

Виписані покупцями векселі після акцепту

Передача постачальнику в оплату зобов’язань

Акцепти, що надходять від покупців

Передача в заставу для одержання кредитів

Передача банку для дисконтування

Передача банку для вимоги платежу за векселем

Обмін на звільнення від сплати частини податків при настанні терміну погашення

Власне пред’явлення покупцю

 

Рисунок 6.3 - Господарські операції з векселями одержаними

Облік векселів, одержаних у забезпечення довгострокової дебіторської заборгованості наведено у таблиці 6.2.

Таблиця 6.2 - Облік векселів, одержаних у забезпечення довгострокової

 дебіторської заборгованості

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Одержано довгостроковий вексель від покупця в погашення заборгованості

162 “Довгострокові векселі одержані”

36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”

2

Одержано довгостроковий вексель від дебітора в забезпечення заборгованості

162 “Довгострокові векселі одержані”

377 “Розрахунки з іншими дебіторами”

3

Погашено довгостроковий вексель покупцем

31 “Рахунки в банках”

162 “Довгострокові векселі одержані”

4

Передано довгостроковий вексель в погашення кредиторської заборгованості

685 “Розрахунки з іншими кредиторами ”

162 “Довгострокові векселі одержані”

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑