УЗАГАЛЬНЕННЯ

Успішна діяльність суб’єктів підприємництва в умовах ринкових відносин в значній мірі залежить від стійкості фінансового стану. Стабільний фінансовий в свою чергу, є важливою умовою ефективної діяльності. Показники, що характеризують фінансовий стан підприємства відображаються у фінансовій звітності. Склад, зміст, порядок складання і подання фінансової звітності визначені відповідними національними стандартами обліку та звітності. Основними формами річної фінансової звітності є “Баланс”, “Звіт про фінансові результати”, “Звіт про власний капітал”, “Звіт про рух грошових коштів”, “Примітки до фінансової звітності”. Інформація фінансової звітності необхідна як зовнішнім, так і внутрішнім користувачам для вирішення відповідних питань.

До основних завдань аналізу фінансового стану можна віднести наступні: аналіз активів та пасивів підприємства; аналіз фінансової стійкості; аналіз ліквідності і платоспроможності; аналіз ділової активності; аналіз ефективності діяльності.

В процесі аналізу балансу підприємства вивчається динаміка й структура активів, пасивів та зобов’язань. Показники фінансової стійкості характеризують співвідношення окремих груп пасивів, а також ступінь покриття активів відповідними пасивами. Рівень платоспроможності оцінюють за показниками ліквідності. Для оцінки ділової активності необхідно використовувати систему показників оборотності коштів підприємства. Ефективність господарювання характеризують за допомогою показників рентабельності.

Література для самоосвіти: 1,3,5,8,13,15,16,28,29,32,34.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Значення, завдання, зміст аналізу фінансового стану підприємства.

2. Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства.

3. Загальна оцінка фінансового стану за даними балансу

4. Основні напрямки аналізу активів підприємства.

5. Аналіз власного капіталу.

6. Аналіз зобов’язань підприємства

7. Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості.

8. Аналіз відносних показників фінансової стійкості.

9. Аналіз показників ліквідності.

10. Показники ділової активності та їх аналіз.

11. Аналіз показників ефективності господарювання..

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71  Наверх ↑