9.3. Аналіз витрат операційної діяльності за економічними елементами.

Велике значення для аналізу має групування витрат діяльності за економічними елементами.

Класифікація витрат за економічними елементами передбачає виділення економічно однорідних витрат по підприємству в цілому незалежно від місця їх виникнення і ролі у виробничому процесі.

Витрати операційної діяльності групуються за такими економічними елементами:

· матеріальні витрати;

· витрати на оплату праці;

· відрахування на соціальні заходи;

· амортизація;

· інші.

Складові відповідних елементів визначаються П(С)БО №16 “Витрати” і розкриваються в примітках до фінансової звітності.

Групування витрат за економічними елементами дозволяє розробити кошторис витрат на виробництво, у якому визначаються загальна потреба підприємства в матеріальних ресурсах, сума амортизації основних фондів, витрати на оплату праці та інші грошові витрати підприємства.  

 При аналізі витрат за економічними елементами вивчається співвідношення між витратами живої і уречевленої праці, і в залежності від питомої ваги окремих елементів в загальній сумі визначається характер виробництва (трудомістке, матеріаломістке, фондомістке).

Фактичне співвідношення співставляють з базовим і з`ясовують причини отриманих відхилень. При аналізі результатів виходять з об`єктивної закономірності зміни структури витрат, під впливом удосконаленої техніки, технології на підприємстві, що проявляється в збільшенні частки матеріальних витрат, амортизації при відносному зменшенні витрат на оплату праці.

Аналіз структури витрат за елементами дозволяє здійснити пошук резервів можливого зменшення витрат операційної діяльності.  

Склад, структура і динаміка витрат операційної діяльності представлена в таблиці 9.1.

Таблиця 9.1 Динаміка і структура витрат операційної діяльності

 

Витрати

операційної діяльності

Минулий

рік

Поточний

рік

Зміна (+,-)

сума, тис.

грн

пит. вага, %

сума, тис.

грн

пит. вага, %

суми, тис.

грн

пит. ваги,

%

Матеріальні витрати

3516,6

48,8

3192,8

35,1

-323,8

-13,7

Витрати на оплату праці

1217,6

16,9

1385,7

15,2

-168,1

-1,7

Відрахування на соціальні заходи

456,6

6,3

525,2

5,8

+68,6

-0,5

Амортизація

412,6

5,8

462,5

5,1

+49,9

-0,7

Інші витрати

1601,7

22,2

3522,6

38,8

+1920,5

+16,6

Разом

7205,1

100

9088,8

100

+1883,7

-

 

Найбільшу питому вагу в складі витрат операційної діяльності займають матеріальні витрати. Відповідно в минулому та поточному році ця питома вага становить 48,8% і 35,1%.Отже, досліджуване виробництво є матеріаломістким. Частка витрат на оплату праці в минулому періоді дорівнює 16,9%, а в звітному році –15,2%. Велику питому вагу складають інші витрати (22,2 і 38,8 %%). Порівняно з попереднім періодом матеріальні витрати і витрати на оплату праці зменшились. Проте по усіх інших елементах операційних витрат спостерігається збільшення Це збільшення і забезпечило зростання загальної величини витрат на 1883,7 тис.грн..

Більш детальному аналізу підлягає кожен елемент витрат операційної діяльності.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71  Наверх ↑