УЗАГАЛЬНЕННЯ

Основним завданням підприємств матеріальної сфери є найбільш повне забезпечення попиту споживачів у високоякісній продукції. Темпи зростання обсягу виробництва продукції, підвищення її якості безпосередньо впливають на величину витрат, прибуток і рентабельність підприємства. Аналіз виробничої діяльності здійснюється з метою підвищення її ефективності. Основними об’єктами аналізу є обсяг продукції в цілому та в розрізі асортименту, структура продукції, її якість, ритмічність виробництва. Використовуючи відповідну інформацію звітності, обліку, необлікові дані, аналізують динаміку обсягу продукції та виконання плану по ньому, оцінюють асортиментно-структурні зрушення у випуску продукції, визначають вплив зміни якості на кінцеві результати виробництва, здійснюють оцінку ритмічності виробництва. Вирішення тих чи інших завдань вимагає застосування спеціальних способів економічного аналізу. Результати аналізу використовуються в управлінні для прийняття відповідних рішень по удосконаленню виробничого процесу з метою забезпечення прибуткової діяльності підприємства.

Література для самоосвіти: 7,10,11,12,17,27,31.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Значення та завдання аналізу виробництва продукції в умовах ринкових перетворень в Україні.

2. Аналіз обсягу виробництва продукції в різних вимірниках.

3. Аналіз динаміки обсягів виробництва продукції.

4. Визначення впливу екстенсивних та інтенсивних факторів на приріст обсягу продукції.

5. Характеристика способів оцінки змін в асортименті продукції.

6. Визначення впливу зміни структури продукції на результати виробництва.

7. Показники якості продукції та методика їх аналізу.

8. Характеристика причин погіршення якості продукції.

9. Показники ритмічності виробництва та їх аналіз.

10. Причини та наслідки неритмічної роботи підприємства.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71  Наверх ↑