4.2. Основні показники обсягу продукції та аналіз їх динаміки.

Основними показниками, що характеризують обсяг випущеної та реалізованої продукції, є валова, товарна, реалізована продукція.

Валова продукція – вся вироблена продукція та виконані роботи, включаючи залишки незавершеного виробництва.  

Товарна продукція – готова продукція, що пройшла всі стадії виробництва і здана на склад.  

Реалізована продукція – продукція, що відвантажена споживачам (незалежно від оплати).

При динамічній, ритмічній та злагодженій роботі підприємства темпи зростання по вказаних показниках повинні бути приблизно однакові. Але існує ряд причин, які порушують цю рівновагу.

Причину розбіжностей у темпах зростання по валовій та товарній продукції можна пояснити зміною суми залишків незавершеного виробництва.

Розбіжність у темпах зростання по реалізованій та товарній продукції пояснюється зміною залишків нереалізованої товарної продукції.

Причиною розбіжностей у темпах зростання товарної продукції у вартісному і трудовому вимірниках є зміна структури продукції за трудомісткістю.

Обсяг виробництва є вихідним показником для розрахунків, що використовуються в практиці обліку, планування, аналізу і звітності за різні проміжки часу (місяць, квартал, рік, зміну).

Обсяг виробництва слугує основою визначення планових і звітних показників ефективності використання ресурсів: продуктивності праці, фондовіддачі, матеріаловіддачі, собівартості, прибутку.  

Обсяг продукції виражається в натуральних, трудових та вартісних (грошових ) вимірниках..

Найбільш точно відображають обсяг продукції натуральні вимірники. Вони застосовуються при аналізі лише однорідної продукції.

Трудові вимірники (нормо-години, нормативна вартість обробки, нормативна зарплата робітників) використовуються для аналізу структури продукції за трудомісткістю.

Вартісні вимірники дозволяють узагальнювати дані про випуск продукції підприємством, його окремими підрозділами, галузями промисловості.

Основними вартісним показниками обсягу продукції, робіт і по­слуг є такі: в промисловості — обсяг товарної продукції; в будівництві - обсяг будівельно-монтажних робіт, обсяг капітальних вкладень; в сільському господарстві - обсяг ва­лової, товарної продукції рослинництва і тваринництва; на транс­порті - вантажообіг; тощо.  

 Динаміку обсягу аналізують в розрізі видів економічної діяльності (див. табл. 4.1.).

Таблиця 4.1 Дані для аналізу динаміки обсягу господарської діяльності за видами, тис. грн

 

Види економічної діяльності

Обсяги діяльності

За минулий рік

За поточний рік

Зміна (+,-)

тис. грн

пит. вага, %

тис. грн

пит. вага, %

тис. грн

пит. вага, %

Всього по підприємству

7604,4

100,0

5819,1

100,0

-1785,3

-

 в т.ч. за видами

діяльності:

виробництво

7416,2

97,5

5668,7

97,4

-1747,5

-0,1

торгівля

188,2

2,5

150,4

2,6

-37,7

+0,1

 

 Обсяги діяльності порівняно з минулим періодом скоротились По окремих видах діяльності також спостерігається зменшення. Так, обсяг виробництва продукції зменшився на 1747,5 тис. грн, а товарооборот скоротився на 37,7 тис.грн.

 Основний вид економічної діяльності – виробництво, на яке припадає 97,4 % всього обороту в поточному періоді. Торгівельна діяльність займає незначну частку у всій діяльності (2,6%). Структура обсягів діяльності у звітному році порівняно з минулим зазнала незначних змін.

Зростання виробництва продукції як один із головних факторів виходу з економічної кризи має забезпечуватися інтенсифікацією використання вироб­ничих ресурсів (основних виробничих фондів, трудових і матеріальних ресурсів) за рахунок впровадження досягнень науково-технічного прогресу (техніко-економічних факторів). Тому наступним етапом аналізу є визначення впливу екстенсивних та інтенсивних факторів на приріст обсягу продукції.

Екстенсивний та інтенсивний фактори відповідно визначають наявність виробничих ресурсів та ступінь їх використання. До екстенсивних факторів виробництва відносять такі як чисельність персоналу підприємства, середня вартість основних засобів, матеріальні витрати. Інтенсивні фактори виробництва – це продуктивність праці одного працівника, фондовіддача та матеріаловіддача. В процесі аналізу визначається частка приросту обсягу продукції за рахунок впливу як екстенсивних, так і інтенсивних факторів впливу. Якщо питома вага впливу інтенсивних факторів переважає, то це свідчить про інтенсивний шлях розвитку підприємства. Вплив факторів необхідно визначати за відповідними факторними моделями, застосовуючи способи детермінованого аналізу.

Збільшення виробництва продукції також досягається в результаті:

- усунення недоліків в організації робочого процесу на виробництві;

- підвищення якості продукції і зменшення втрат від браку;

- прискорення запровадження заходів науково-технічного прогресу;

- організації реклами, як засобу ознайомлення споживачів з продукцією, яке виробляє підприємство;

- вчасного відвантаження продукції за укладеними договорами;

- пошуку нових ринків збуту і закріплення іміджу підприємства на існуючих ринках.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71  Наверх ↑