6.4. Аналіз продуктивності праці.

Найважливішим показником ефективності трудових ресурсів є продуктивність праці. Продуктивність праці вимірюється виробітком продукції за одиницю часу і витратами часу на одиницю продукції. Звідси маємо два показники:

середній виробіток і трудомісткість.

В економічних розрахунках використовують такі показники виробітку:

1) середньорічний виробіток одного працюючого;

2) середньорічний виробіток одного робітника;

3) середньоденний виробіток одного робітника;

4) середньогодинний виробіток одного робітника.

Трудомісткість визначається на одиницю продукції в натуральному вираженні по всій номенклатурі виробів. Показник трудомісткості можна розрахувати і по загальному випуску продукції, як відношення загальної кількості людино-годин, відпрацьованих усіма робітниками, до обсягу продукції. Цей показник обернено пропорційний показнику годинного виробітку одного робітника.

 Показники продуктивності праці можуть відображатися в різних вимірниках (натуральному, трудовому, вартісному).

Аналіз продуктивності праці розпочинають з оцінки показників виробітку.

Завдання аналізу продуктивності праці:

1) вивчення динаміки показників;

2) обчислення впливу факторів на приріст продуктивності праці;

3) визначення резервів підвищення продуктивності праці.

На продуктивність праці одного працюючого (ПП пр). впливають наступні фактори:

- зміна структури персоналу (П В р)

- зміна тривалості робочого року (Т р р );

- зміна тривалості робочого дня (Т р д);

- зміна середньогодинного виробітку одного робітника (ПП р г).

Зв’язок між показниками можна виразити наступною формулою:

 

На річну продуктивність праці (ПП р р ) одного робітника впливають наступні фактори:

- зміна тривалості робочого року;

- зміна тривалості робочого дня;

- зміна середньогодинної продуктивності праці одного робітника.

Розрахунок впливу факторів здійснюють за такою формулою:

.

На денну продуктивність праці одного робітника впливають такі фактори:

- зміна тривалості робочого дня;

- зміна середньогодинної продуктивності праці одного робітника.

Зв’язок між показниками наступний:  

Годинний виробіток робітника є фактором, що впливає на усі показники продуктивності праці.

На годинну продуктивність праці впливають такі фактори, як: технічна озброєність праці, нормування праці та виконання норм виробітку, раціоналізація та винахідництво, кваліфікація робітників, ефективність виробництва, інтенсивність праці та інші.

Розбіжності в темпах зростання по річній продуктивності праці працюючого і робітника можна пояснити зміною структури персоналу (питомої ваги робітників у загальній чисельності працюючих).

Розбіжності в темпах зростання по показниках річної та денної продуктивності праці робітника пояснюються зміною середньої тривалості робочого року.

Основною причиною розбіжностей в темпах зростання по денному та годинному виробітку робітника є зміна тривалості робочого дня.

Дані для аналізу продуктивності праці представлені в таблиці 6.5.

Таблиця 6.5 Дані для аналізу продуктивності праці

 

Показник

Рік

Зміна

(+, -)

Темп

зростання,

%

минулий

поточний

1. Обсяг продукції, тис. грн.

7416,2

5668,7

-1747,5

76,4

2. Чисельність персоналу, чол.

180

185

+5

102,8

з нього робітників

140

150

+10

107,1

3. Відпрацьовано людино-днів

35000

38250

+3250

109,3

4. Відпрацьовано людино-годин

273000

306000

+33000

112,1

3.Середньорічний виробіток одного працюючого, тис. грн.

41,20

30,64

-10,56

74,4

4.Середній виробіток одного робітника, тис. грн.

річний

52,97

37,54

-15,43

70,9

денний

0,212

0,148

-0,064

69,6

годинний

0,027

0,019

-0,015

68,0

 

Продуктивність праці як одного працюючого, так і одного робітника досить висока, але порівняно з минулим роком спостерігається зниження інтенсивності праці, що свідчить про менш ефективне використання робочої сили.

Темп зростання продуктивності праці одного працюючого вищий, ніж темп зростання продуктивності праці одного робітника. Така розбіжність в темпах зростання пояснюється збільшенням питомої ваги робітників в складі персоналу. Як видно з попередніх розрахунків, порівняно з минулим роком також збільшилась середня тривалість робочого року і робочого дня.

Обчислимо вплив факторів на приріст річної продуктивності праці одного працюючого способом відносних різниць:

- вплив зміни структури персоналу -

 41,2*(0,744-0,709) = +1,43 (тис. грн.);

- вплив зміни тривалості робочого року -

41,2*(0,709-0,696) = +0,54 (тис. грн.);

- вплив зміни тривалості робочого дня –

41,2*(0,696-0,68) = +0,66 (тис. грн.);

- вплив зміни годинного виробітку –

41,2*(0,68-1)=-13,19 (тис. грн.);

Сумарний вплив факторів дорівнює:

1,43+0,54+0,66+(-13,,19) = -10,54.

Таким чином, вирішальний вплив на зниження річного виробітку одного працюючого справило зниження годинного виробітку робітника. Інші фактори мають позитивний вплив, але не вирішальний. Резервом можливого зростання річного виробітку працюючого є відповідне підвищення зростання інтенсивності праці робітника (виробітку за годину.)

Вплив факторів на інші показники виробітку визначається за аналогічною методикою.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71  Наверх ↑