8.3. Аналіз використання матеріальних ресурсів у виробництві.

Аналіз ефективності використання матеріалів здійснюється за допомогою системи загальних та індивідуальних показників .

Основні показники ефективності використання матеріальних ресурсів наступні:

- матеріаловіддача, яка розраховується як відношення вартості товарної продукції до суми матеріальних витрат і характеризує вихід продукції з кожної гривні витрачених матеріальних ресурсів;

- матеріаломісткість продукції (розраховується як відношення суми всіх матеріальних витрат до вартості товарної продукції).

- рівень використання матеріальних ресурсів за структурою випуску продукції (розраховується як відношення суми матеріальних витрат до собівартості продукції і характеризує питому вазу матеріальних витрат у собівартості продукції).

- коефіцієнт споживання матеріалів (розраховується як відношення фактичних матеріальних витрат до планових, перерахованих на фактичний обсяг випуску та асортимент продукції, і характеризує рівень ефективності фактичного витрачання матеріальних ресурсів.  

- часткові показники матеріаломісткості - металомісткість, паливомісткість, сировинномісткість, енергомісткість, питома матеріаломісткість - характеризують рівень використання окремих груп чи видів матеріальних ресурсів.  

Аналіз цих показників необхідно здійснюється в такій послідовності :

1) вивчається динаміка показників;

2) визначається сума економії матеріалів внаслідок зниження матеріаломісткості або сума перевитрат в результаті підвищення матеріаломісткості.

3) розраховується вплив зміни ефективності використання матеріалів на обсяг продукції;

4) визначаються резерви підвищення ефективності використання матеріалів і резерви можливого збільшення обсягу продукції, внаслідок більш ефективного використання матеріалів.

Якщо матеріаломісткість продукції знижується, а матеріаловіддача  

зростає, то це свідчить про підвищення ефективності використання матеріалів..

Внаслідок зниження матеріаломісткості матеріальні витрати зменшуються. Підвищення матеріаломісткості призводить до перевитрат матеріалів. Величина економії (перевитрат) матеріалів, в наслідок зміни матеріаломісткості визначається як добуток приросту матеріаломісткості і фактичного обсягу продукції.

Економія матеріалів свідчить про можливий додатковий випуск продукції. Перевитрати говорять про відповідні втрати продукції.  

Для визначення впливу ефективності використання матеріальних ресурсів на зміну обсягу випуску необхідно приріст матеріаловіддачі помножити на фактичні матеріальні витрати.

Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів здійснимо за даними таблиці 8.2.

Таблиця 8.2 Інформація для аналізу використання матеріальних ресурсів

 

Показник

Роки

Зміна (+, -)

минулий

поточний

1. Обсяг продукції, тис. грн.

7416,2

5668,7

-1747,5

2. Матеріальні витрати, тис. грн.

3516,6

3192,8

-323,8

4. Матеріаломісткість, грн..

0,4742

0,5632

+0,089

3. Матеріаловіддача, грн.

2,1089

1,7755

-0,3334

 

Динаміка показників матеріалоовіддачі та матеріаломісткості свідчить про зниження ефективності використання матеріальних ресурсів в поточному році порівняно з попереднім. Обсяг продукції зменшився на 1747,5 тис. грн., в тому числі внаслідок зменшення матеріальних витрат на 682,9 тис. грн (-323,8 х 2,1089) і внаслідок зниження матеріаловіддачі на 1064,4 тис. грн. (-0,3334 х 3192,8).  

Сумарний вплив факторів складає -1747,5 тис. грн. [ -682,9+ (-1064,4) ].

В результаті зниження ефективності використання матеріалів їх перевитрати у виробництві становлять 504,5 тис. грн. (+0,089 х 5668,7).

До факторів, що сприяють зниженню матеріальних витрат на виробництво продукції, відносять: скорочення неминучих втрат у технологічному процесі та понадпланових виробництва; використання у виробництві якісної сировини; задовільний технічний стан технологічних ліній і обладнання.  

Часткові показники використання матеріальних ресурсів дозволяють проаналізувати рівень використання окремих видів, груп матеріалів і з’ясувати причини їх нераціонального витрачання. В цьому відношенні важливо дати оцінку відхилення фактичних витрат матеріалів на одиницю продукції від нормативних (по окремих виробах), проаналізувати співвідношення між загальною кількістю витраченого матеріалу і величиною виробничих відходів тощо

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71  Наверх ↑