УЗАГАЛЬНЕННЯ

Вивчивши інформаційні матеріали теми студент повинен засвоїти та закріпити набуті теоретичні знання щодо оцінки рівня виконання плану (прогнозу) та динаміки обсягу реалізації продукції та визначення впливу можливих факторів на його зміну; визначити напрями та дослідити маркетингову діяльність підприємства.

Засвоєння матеріалів теми дасть можливість:

оцінити темпи зростання обсягів реалізації продукції за її видами за місяць (квартал, рік) та розрахувати вплив зміни можливих факторів на динаміку обсягу реалізації;

провести аналіз виконання договірних зобов’язань щодо поставок продукції за асортиментом і якістю, а також за строками поставки за місяць та наростаючим підсумком у цілому по підприємству щодо окремих споживачів та видів продукції;

провести оцінку обґрунтованості складання та виконання договірних замовлень у відповідності до загальної стратегії підприємства та визначення основних причин невиконання договірних замовлень;

проаналізувати місткість ринків збуту та окремих його сегментів, оцінку динаміки продажу щодо підприємств споживачі та дослідження маркетингової діяльності підприємства;

оцінити динаміку та структуру розповсюдження товарів та каналів збуту, проаналізувати охоплення ринку та його невикористані резерви, розробити пропозиції щодо поліпшення мережі розповсюдження товарів та каналів збуту.

Література для самоосвіти: [28, с.285- 318]; [17, с.238-245]; [30, с.199-204]; [6, с.125-143]; [22, с.38-40].

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Основні завдання та джерела аналізу реалізації продукції.

2. Визначити основні фактори, що впливають на зміну обсягу реалізації продукції та обґрунтувати методику їх аналізу.

3. Визначити основні показники аналізу виконання договірних зобов’язань, дати методику їх розрахунку, визначити їх переваги та недоліки.

4. Охарактеризувати основні завдання аналізу ринків збуту та визначити основні напрями досліджень.

5. Охарактеризувати основні показники оцінки місткості ринків збуту та дати методику їх розрахунку.

6. Визначити основні завдання, напрямки та показники системи розповсюдження товарів.

7. Визначити основні завдання та напрями аналізу конкурентоспроможності продукції.

Тематичний контроль №2 по модулю 2 (теми 4, 5).

Модуль 3. Аналіз виробничих ресурсів та витрат на виробництво та реалізацію продукції.

Тема 6. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів.

ПИТАННЯ ТЕМИ ТА ОСНОВНІ ТЕРМІНИ  

1. Значення, зміст, завдання та інформаційне забезпечення аналізу трудових ресурсів.

2. Аналіз чисельного складу персоналу підприємства.

3. Аналіз використання робочого часу.

4. Аналіз продуктивності праці.

5. Методика визначення впливу факторів, пов’язаних з використанням трудових ресурсів, на обсяг продукції.

Основні терміни теми: трудові ресурси, персонал підприємства, робоча сила, втрати робочого часу, продуктивність праці, трудомісткість продукції.  

ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ТЕМИ

Аналіз ефективності використання трудових ресурсів  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71  Наверх ↑