11.5. Аналіз показників ділової активності та ефективності діяльності.

Ефективність господарської діяльності вимірюється одним з двох способів, що відображають результативність роботи підприємства відносно або величини авансованих ресурсів, або величини їх споживання (затрат). Ці показники характеризують ступінь ділової активності підприємства. Співвідношення між динамікою обсягу продукції, робіт, послуг і динамікою ресурсів визначають характер економічного росту. Для оцінки ефективності господарської діяльності також використовують показники рентабельності – прибутковості чи дохідності капіталу, ресурсів чи продукції.

Ділова активність підприємства у фінансовому аспекті проявляється перш за все в швидкості обороту його засобів. Рентабельність відображає ступінь прибутковості його діяльності. Аналіз ділової активності і рентабельності полягає в дослідженні рівня і динаміки різноманітних фінансових коефіцієнтів оборотності і рентабельності, які є відносними показниками фінансових результатів діяльності підприємства.

Оцінку ділової активності необхідно здійснювати з метою вирішення конкретних питань і отримання кваліфікованої оцінки стану підприємства. Питання, що розглядаються при оцінці ділової активності, тісно пов’язані з іншими аспектами аналізу, так як базуються на результатах аналізу ефективності використання усіх ресурсів підприємства.

Оцінка ділової активності в сучасних умовах може проводитись як на якісному, так і на кількісному рівнях. Характеристика якісного рівня ділової активності може бути отримана шляхом порівняння його з спорідненими підприємствами галузі. Кількісні показники ділової активності характеризують результати на ефективність поточної діяльності підприємства.

Як якісні так і кількісні показники ділової активності мають велике значення для оцінки фінансового стану підприємства, так як швидкість обігу коштів, при інших рівних умовах відображає підвищення виробничо-технічного потенціалу. Крім того, швидкість обігу коштів є швидкістю їх перетворення в грошову форму, що безпосередньо впливає на платоспроможність підприємства. Аналіз показників ділової активності дає можливість виявити слабкі місця, що вимагають особливої уваги та розробити заходи для їх усунення.

Таблиця 11.2. Додаткова інформація для визначення показників ділової активності, тис. грн.

 

Показник

За звітом

Чистий дохід від реалізації продукції

7670

Собівартість реалізованої продукції

5620

Адміністративні витрати

980

Прибуток від операційної діяльності

670

Чистий прибуток

493,5

 

Для оцінки управління активами підприємства використовується коефіцієнт оборотності активів (К о.а.) Він розраховується як відношення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) до середньої вартості активів:  

Це показник характеризує суму доходу (виручки), яку отримує підприємство від реалізації продукції, на кожну гривню, що вкладена в активи підприємства.

В розрахунках також можна використовувати чисті активи (загальна сума активів мінус поточні зобов'язання). Тоді розрахунок коефіцієнта буде мати такий вигляд:   

Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів (К об.з.) розраховується як відношення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) до середньої вартості товарно-матеріальних запасів:  

або як відношення собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) до середньої вартості товарно-матеріальних запасів:  

 Чим вище значення коефіцієнту оборотності товарно-матеріальних запасів, тим краще.

Аналіз статей дебіторської заборгованості ґрунтується на аналогічній методиці. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (К об.д) становить:  

Середній строк погашення дебіторської заборгованості (Д д) визначається як відношення середньої суми дебіторської заборгованості до середньоденної величини чистого доходу (виручки).  

Для оцінки адміністративних витрат у динаміці та порівняння з аналогічними підприємствами галузі використовується коефіцієнт адміністративних витрат ( К адм.витр.), який розраховується як відношення цих витрат до суми чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).  

Для оцінки рентабельності операційної діяльності використовується коефіцієнт операційного прибутку (К оп.пр.), який показує частку операційного прибутку у сумі чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).  

Друга група показників рентабельності характеризує взаємозв'язок прибутку та активів. Коефіцієнт рентабельності активівакт.) розраховується як відношення чистого прибутку до середньої суми активів.  

Показники рентабельності активів відображають загальну прибутковість підприємства, яка залежить від ефективного управління активами.

В ряду фінансових коефіцієнтів важливим показником є коефіцієнт рентабельності власного капіталу (К вл.кап.). Він визначається як результат ділення чистого прибутку на середню суму власного капіталу.  

Цей коефіцієнт є одним із критеріїв, за яким власники приймають рішення щодо інвестицій.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71  Наверх ↑