10.4. Аналіз показників рентабельності.

Для оцінки ефективності господарської діяльності також використовують показники рентабельності – прибутковості чи дохідності капіталу, ресурсів чи продукції.

Рентабельність відображає ступінь прибутковості його діяльності. і вимірюється співвідношенням прибутку до величини продукції, відповідних ресурсів, чи власного капіталу.

Показники рентабельності є відносними показниками фінансових результатів діяльності підприємства.

Розрізняють наступні групи показників рентабельності:

· рентабельність продукції;

· рентабельність активів;

· рентабельність капіталу;

Рентабельність продукції визначається як відношення валового прибутку до собівартості реалізованої продукції. Даний показник змінюється під впливом таких основних факторів:

- зміни собівартості продукції;

- зміни цін на продукцію;

- зміни структури продукції за рентабельністю;

 

Рентабельність всієї продукції в значній мірі залежить від рентабельності окремих виробів. Рентабельність виробу визначається за формулою:

Ц – ціна виробу;

С – собівартість виробу;

Рв – рентабельність виробу;

На зміну даного показника впливає два фактори: зміна ціни виробу;зміна собівартості виробу.

Одним з важливих показників рентабельності є рентабельність продажу. Вона визначається як відношення чистого прибутку до чистого доходу від реалізації продукції і характеризує ефективність підприємницької діяльності.

Рентабельність активів підприємства характеризує ефективність їх використання і визначається як відношення чистого прибутку до середньої величини активів.

Рентабельність розраховують по усіх активах підприємства і по матеріальних активах.  

На зміну рентабельності усіх активів підприємства впливають два основних фактори:

- зміна рентабельності продажу;

- зміна оборотності активів.

 

Рентабельність матеріальних активів визначається за формулою:

ЧП – чистий прибуток;

ОЗ – основні засоби (середня величина);

МОА – матеріальні оборотні активи (запаси);

Рентабельність капіталу визначається як відношення чистого прибутку середньої величини власного капіталу, і характеризує ефективність його використання.

В таблиці 12 наведені дані для аналізу рентабельності.

Таблиця 12 Дані для аналізу рентабельності

 

Показник

Минулий

рік

Поточний рік

Зміна

(+, -)

1. Чистий дохід від реалізації, тис. грн.

6349,3

8549,2

+2199,9

2. Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

6201,1

8142,6

+1941,5

3. Валовий прибуток, тис. грн.

148,2

406,6

+258,4

4. Чистий прибуток, тис. грн.

103,8

236,5

+132,7

5. Середня величина активів, тис. грн.

778,3

991,8

+213,5

6. Середня величина основних засобів і запасів, тис. грн.

773,6

978,2

+204,6

7. Середня величина власного капіталу, тис. грн.

678,3

848,5

+170,2

8. Рентабельність продажу, % (п.4 / п.1)

1,6

2,8

+1,2

9. Рентабельність основної діяльності, % (п.4 / п.2)

2,4

4,8

+2,4

10. Рентабельність активів, % (п.4 / п.5)

13,3

23,8

+10,5

11. Рентабельність фондів, % (п.4 / п.6)

13,4

24,1

+10,7

12. Рентабельність власного капіталу, %

15,3

27,9

+12,6

 

По усіх показниках рентабельності спостерігається зростання, що свідчить про підвищення ефективності діяльності підприємства порівняно з минулим періодом.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71  Наверх ↑