8.2. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами та оцінка стану матеріально-технічного постачання  

 

Зміст економічного аналізу матеріальних ресурсів в першу чергу вимагає вивчення забезпеченості підприємства матеріалами.  

В процесі забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами в першу чергу перевіряють якість плану матеріально-технічного постачання. Перевірку реальності плану починають з вивчення норм і нормативів, що покладені в основу розрахунку потреби підприємства в матеріальних ресурсах. Потім перевіряється відповідність плану постачання потребам виробництва продукції й утворення необхідних запасів виходячи з прогресивних норм витрати матеріалів.

Важливою умовою безперебійної роботи підприємства є повна забезпеченість потреби в матеріальних ресурсах джерелами покриття. Вони можуть бути зовнішніми і внутрішніми. До зовнішніх джерел відносяться матеріальні ресурси, що надходять від постачальників відповідно до укладених договорів. Внутрішні джерела - це скорочення відходів сировини, використання вторинної сировини, власне виготовлення матеріалів і напівфабрикатів, економія матеріалів у результаті впровадження досягнень науково-технічного прогресу.

Реальна потреба в завезенні матеріальних ресурсів з боку - це різниця між загальною потребою у визначеному виді матеріалу і сумою власних внутрішніх джерел її покриття.

В процесі аналізу забезпеченості підприємства матеріалами вирішуються такі завдання:

1) перевіряється правильність розрахунку реальної потреби в матеріалах;

2) здійснюється оцінка забезпеченості планової потреби договорами, укладеними з постачальниками;

3) здійснюється оцінка ступеня виконання договорів;

4) аналізується відповідність фактичного надходження матеріалів з реальною потребою в них;

5) визначається вплив забезпеченості підприємства матеріалами на обсяг продукції.

Під час проведення аналізу важливо перевірити забезпеченість потреби в завезенні матеріальних ресурсів договорами на їхнє постачання і фактичне виконання договорів (див. таблицю 8.1).

Дані таблиці дозволяють зробити такі висновки:

Підприємство не повністю забезпечене матеріалами “А” і “Б”, але ступінь забезпеченості по матеріалу “А” вища, ніж по матеріалу ”Б”. Матеріалу “В” надійшло на підприємство на 10 тонн (710-700) більше ніж, планувалося.

 Таблиця 8.1 Забезпечення потреби матеріальних ресурсів договорами і фактичне їхнє виконання

 

Мате

ріал

Реальна потреба, т

За укладеними договорами, т

Фактично надійшло

Забезпеченість потреби договорами,

%

Виконання договорів,

%

Забезпеченість, %

А

2000

1950

1900

98

96,9

95

Б

1820

1790

1680

98,4

93,0

92,5

В

700

700

710

100

101,4

101,4

 

Що стосується забезпеченості реальної потреби договорами, то вона має місце також лише по матеріалу ”В”. По матеріалах “А” і “Б” ступінь забезпеченості майже однаковий

На забезпеченість матеріалами впливає ступінь виконання договорів. По матеріалах А і Б рівень виконання договорів нижчий 100 %, а по матеріалу В має місце перевиконання на 1,4 %.

Дані такого аналізу використовуються для визначення впливу забезпеченості окремими матеріалами на обсяг продукції. Щоб визначити цей вплив необхідно:

1) Розрахувати відхилення фактичного надходження матеріалу від реальної потреби в ньому.

2) Визначити в натуральному виражені можливе збільшення обсягу продукції, внаслідок перевищення фактичного надходження над реальною потребою, або втрати продукції в результаті незабезпеченості матеріалами. Для цього необхідно відхилення фактичного надходження від реальною потреби поділити на норму витрат матеріалу на одиницю продукції.

Своєчасне забезпечення виробництва матеріальними ресурсами і їхнє раціональне використання у вирішальній ступені залежать від матеріально-технічного забезпечення. Тому виникає необхідність аналізу виконання плану матеріально-технічного постачання. Однак перш ніж аналізувати виконання цього плану, необхідно перевірити його обґрунтованість, правильність розрахунків потреби в матеріальних ресурсах для виконання виробничої програми, прогресивність норм і нормативів, покладених в основу плану. Крім того, варто перевірити, якою мірою в ньому враховані положення плану організаційно-технічних заходів щодо економіки матеріалів, використанню відходів і вторинних матеріалів, упровадженню замінників дорогих і дефіцитних матеріалів.

Потреба в матеріальних ресурсах обчислюється по основних матеріалах в укрупненій номенклатурі шляхом множення показника прогресивної норми витрати матеріалів на виробництво одиниці виробу на показник планового обсягу випуску кожного виробу.

Витрата матеріалів для забезпечення виробничої програми обчислюється за формулою:

 

де  — річна програма випуску кожного виду продукції;  — норма витрати матеріалів на одиницю продукції; n — число позицій у номенклатурі.

Крім того, визначаються також потреби в матеріальних ресурсах з урахуванням зміни залишків незавершеного виробництва, враховується потреба в допоміжних матеріалах, паливу, енергії й ін.

При аналізі виконання плану матеріально-технічного постачання необхідно:

· встановити повноту охоплення заявками всіх необхідних підприємству матеріалів;

· перевірити правильність усіх розрахунків потреби в матеріальних ресурсах як на здійснення виробничої програми, так і на зміну залишків незавершеного виробництва, на ремонтно-експлуатаційні нестатки;

· перевірити правильність залишків матеріалів на початок і кінець планового періоду (тобто очікуваних і перехідних залишків);

· скласти баланс забезпеченості і перевірити об'єктивність фондів на матеріальні ресурси;

· перевірити заходи щодо мобілізації внутрішніх ресурсів;

· після перевірки обґрунтованості планових показників потреби в матеріальних ресурсах проводиться аналіз виконання плану матеріально-технічного постачання.

Аналіз виконання плану постачання здійснюється в розрізі номенклатури матеріалів за їх обсягом, за строками, постачання, за якістю матеріалів, що надходять на підприємство.

В процесі аналізу матеріально-технічного постачання здійснюється оцінка ритмічності постачання, його комплектності, пропорційності і своєчасності.

Ритмічність постачання аналізується за допомогою коефіцієнта ритмічності, який визначається як відношення фактичного надходження ресурсів в межах укладених договорів до обсягу находження матеріалів за укладеними договорами.

 Комплектність постачання аналізується співставленням фактичного обсягу, асортимент матеріалів з відповідними плановими даними.

В процесі аналізу пропорційності постачання порівнюють фактичну структуру матеріальних ресурсів з плановою структурою.

Важливе значення має своєчасність постачання матеріалів на підприємство (згідно із установленими строками). Порушення термінів постачання веде до недовиконання плану виробництва і реалізації продукції.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71  Наверх ↑