Рекомендація

1. Мета викладання дисципліни

Курс економічного аналізу займає провідне місце в системі економічної освіти. Це зумовлено значенням економічного аналізу в управлінні різними за формою суб'єктами підприємницької діяльності та характером знань, що становлять його зміст. Саме цим пояснюється те, що дану навчальну дисципліну студенти вивчають на всіх факультетах і всіх спеціальностях економічних вузів. Економіст будь-якого профілю повинен в достатній мірі володіти навичками аналітичної роботи.

Важливого значення економічний аналіз набуває за ринкових реформ, коли на перший план виходять економічні методи управління: він має не лише виявляти недоліки в роботі підприємства, а й розкривати можливі резерви підвищення ефективності роботи підприємства при мінімальних затратах ресурсів. Криза економіки України потребує активної аналітичної роботи, оскільки саме економічний аналіз дає змогу виявити й кількісно виразити залежності між результатами діяльності підприємств та витраченими ресурсами. Ринкові відносини потребують ґрунтовного аналізу ринкових ситуацій з тим, щоб визначити принципи дії ринкових механізмів. Для виправлення диспропорцій, як на мікро- так і на макрорівнях необхідний економічний аналіз, як засіб контролю. Поліпшення організації та повніше використання економічного аналізу в управлінні тісно пов'язані з усією системою вдосконалення господарського механізму в нашій країні, спрямованою на підвищення ефективності виробництва і якості праці в усіх ланках національної економіки.

2. Завдання вивчення дисципліни

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

* теоретичні основи економічного аналізу: його місце і роль за умов дії законів конкурентного середовища; методи і прийоми економічного аналізу; основні поняття і категорії економічного аналізу та його інформаційну базу; організацію, послідовність та етапи проведення аналітичної роботи на підприємстві;

* основи управлінського аналізу: дослідження темпів зростання виробництва продукції її асортименту, якості та ритмічності; аналіз попиту, стану ринку та обсягу реалізації продукції; аналіз ефективності використання виробничих ресурсів підприємства та його організаційно-технічного рівня; аналіз собівартості продукції;

* основи фінансового аналізу: аналіз фінансових результатів діяльності підприємств та показників рентабельності; аналіз фінансового стану підприємства.

3. В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

* дослідити та проаналізувати будь-яку виробничо-господарську ситуацію на умовному прикладі, або за даними конкретного підприємства, ґрунтуючись на вивчених методиках аналізу щодо поставленої мети та завдань; визначити, розрахувати та проаналізувати необхідні приоритетні показники, відповідно до цілей аналізу та обраної методики;

* комплексно оцінити роботу підприємства і його підрозділів, виявити причини негараздів і можливі наявні резерви, щодо поліпшення рівня всієї економічної роботи та підвищення ефективності виробництва в цілому;

* узагальнити результати аналізу та розглянути і запропонувати відповідну систему заходів щодо покращення роботи підприємства з метою розробки можливих варіантів оперативних управлінських рішень.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71  Наверх ↑