9. Документальне оформлення та облік кормів і контроль за їх використанням.

У статті «Корми» відображають вартість кормів власного ви­робництва та придбаних, витрати на внутрішньогосподарське пе­реміщення їх із поля на постійне місце зберігання. На цю статтю відносять також витрати на приготування кормів у кормоцехах і кормокухнях. Ці суми списують безпосередньо на відповідні види й групи тварин прямо або розподіляють між ними пропорційно масі згодованих кормів. Частину витрат на утримання кормоцехів відносять на вартість кормів, переданих на склад для зберігання.Витрати з транспортування кормів із місць постійного збері­гання до кормоцехів або безпосередньо на ферму відносять на відповідні статті витрат (паливо і мастильні матеріа­ли, оплата праці тощо).У допоміжних виробництвах на цю статтю списують корми, використані на годівлю дорослої робочої худоби.Для кожної відгодівельної групи тварин встановлюють денні норми використання кормів і раціони годівлі. Відпуск кормів зі складу відгодівельного пункту здійснюють згідно із встановленими раціонами й оформлюють забірною відомістю у двох примірниках. Перший примірник залишається у завідувача складу, другий передають особі, яка здійснює відгодівлю. Витра­чання кормів для годівлі тварин оформляють кормовою відомістю.

Облік кормів на складі ведуть за назвами й ґатунками лише в натуральних показниках. Кожного місяця матеріально відпові­дальна особа складає звіт про рух кормів у двох примір­никах. Перший примірник звіту разом із первинними документа­ми передають до бухгалтерії, другий із позначкою та підписом бухгалтера залишається у матеріально відповідальної особи. Аналітичний облік кормів у бухгалтерії здійснюють на підста­ві первинних документів і накопичувальних реєстрів у спеціаль­ній книзі, де зазначено матеріально відповідальні особи, най­менування й сорти кормів у натуральних і грошових показниках. Для обліку  кормів використовують субрахунок 208 "Матеріали сільськогосподарського призначення".Значна частина продукції рослинництва використовується у вигляді кормів і підстилки для сільськогосподарської худоби і птиці.
Корми споживаються трьома шляхами:1. Без попереднього збирання, шляхом випасу.Ці корми не реєструються в бухгалтерських регістрах, їх кількість визначається розрахунково, списання на витрати оформляється Актом на оприбуткування пасовищних кормів (форми № 93, 93а).2. У вигляді скошеної зеленої маси трав, гички і листя коренеплодів і овочів.Ця маса зважується, її витрачання оформляється Відомістю витрачання кормів (форма № 94). 3. Заготовлені сіно, солома, коренеплоди, силос, сінаж оприбутковують за вагою, яку визначають вибірковим зважуванням і розрахунковим шляхом, виходячи з об'єму скирт, стогів, буртів.
Оприбуткування оформляється Актом приймання грубих і соковитих кормів (форма № 92).Відпуск зі складів та інших місць зберігання оформляється Відомістю витрачання кормів (форма № 94); внутрішньогосподарське переміщення — накладною (форма № 87).

Кореспонденція рахунків:


 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  Наверх ↑